search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Eerste schadeschattingen wijzen op forse impact


Hoewel er nog veel onzekerheid is, waagden organisaties zich aan schattin- gen van de economische schade door het coronavirus. Een overzicht.


Door Carolien Kloosterman G


een enkele sector ontkomt aan de gevolgen van het coronavirus. Ook de land- en tuinbouw niet. De eerste schattingen van de economische schade wijzen op een forse impact. Vooral de plantaardige sectoren worden getroffen. De verwachting is dat de schade nog verder oploopt naarmate de maatregelen worden verlengd. Hoewel het niet eenvoudig is en niet iedereen zich eraan durft te branden, maakten verschillende organisaties eerste inschattingen van schadebedragen in de sector. Zo berekende LTO een omzetver- lies van bijna € 5 miljard in het komende half jaar in alleen de primaire sector. ABN Amro raamt dat de agrarische sector dit jaar 2% minder aan volume produceert en dus afzet. De gehele tuinbouwsector, dus niet alleen de primaire tuinbouwsector, houdt rekening met een schade van € 5 miljard voor de komende twee maanden. De sierteelt schat de schade op ruim € 2 miljard. BO Akkerbouw raamt het schade- bedrag voor alleen aardappeltelers op € 160 miljoen tot € 200 miljoen. Uit een leden- peiling van de NAV blijkt dat 14% van de akkerbouwbedrijven meer dan € 100.000 schade verwacht. Handelsbedrijven in de bloembollensector verwachten dat de schade door het coronavirus kan oplopen tot € 160 miljoen.


Oorzaken schade Verschillende factoren veroorzaken de financiële schade. Afzetmogelijkheden nemen af, onder andere door het sluiten van de horeca in zowel Nederland als exportlanden. Mede daardoor dalen de prijzen. Daarnaast zijn er zorgen over per- soneelstekort door seizoensmedewerkers die mogelijk niet naar Nederland willen of


12 Schadeschattingen


 primaire agrarische sector: € 5 miljard  primair plantaardig: € 1,85 miljard  primair veehouderij: € 130 miljoen  aardappeltelers: € 160-€ 200 miljoen  multifunctionele landbouw: € 35 mil- joen per maand


 gehele tuinbouwsector: € 5 miljard  sierteeltsector: € 2 miljard


kunnen komen en hoger ziekteverzuim. Ook logistieke beperkingen kunnen een rol spelen. Lambert van Horen, analist bij Rabo Research, noemt als voorbeeld hier- van de beperkingen van het vliegverkeer, wat vooral voor hoogwaardige goederen als uitgangsmaterialen een probleem kan zijn. Op basis van deze factoren komt LTO op de bovengenoemde omzetverliezen in de primaire sector van € 5 miljard. Maar, “Dat bedrag kan heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt”, aldus voorzit- ter Marc Calon. Roel Jongeneel, landbouweconoom bij Wageningen Economic Research (WER)


waagt zich liever niet aan een snelle schat- ting. “Het bedrag van LTO lijkt me aan de hoge kant, maar nu met alle onzekerheden over hoe lang de crisis nog aanhoudt zeg ik ook niet dat het geen bedrag in deze orde van grootte zou kunnen zijn.” WER staat zelf aan de start van een onderzoek naar de economische impact op de sector, daarom kan Jongeneel zelf nog geen inschatting maken. Hij merkt wel op dat sommige sectoren een goede buffer hebben kunnen opbouwen de afgelopen tijd, maar dat er zeker knelgevallen zullen zijn. “Ik denk dan aan de sierteeltsector en de zorgboer- derijen. Hoe langer de crisis duurt, hoe moeilijker het wordt.”


ABN Amro spreekt in haar sectorprog- nose van een volumedaling van 2% dit jaar in de agrarische sector. Hier zijn prijsda- lingen niet in meegenomen. In 2019 was er nog een volumegroei van 1%. Vooral de sierteelt zorgt voor de volumedaling, zo legt sectoreconoom Nadia Menkveld uit. Om de daling te berekenen keek de bank onder andere naar de uitgaven aan voedsel. De uitgaven aan voedsel dalen met 1 tot 2%, zo schat ABN. veroorzaakt door de sluiting van de horeca en meer uitgaven in supermark-


Advies: documenteer schade coronacrisis


Organisaties als LTO, POV en Greenports adviseren ondernemers om schade door de coronacrisis goed te documenteren. Dat geeft ondernemers niet alleen inzicht in de eigen situatie, maar het kan in een later stadium helpen in de onderbouwing van een mogelijke claim. Dat kan wanneer er een regeling komt die voorziet in een tege- moetkoming in de schade. Zonder bewijs is een claim niet veel waard. Schade die gedocumenteerd kan worden, zijn inkom-


stenderving en extra kosten, bijvoorbeeld voor arbeid. Ook kunnen ondernemers bewijs verzamelen en archiveren met een datum en omschrijving, zoals foto’s en mails met afzeggingen van orders. Op dit moment is er voor de tuinbouw een registratiefor- mulier beschikbaar waarover RVO.nl en het ministerie van LNV hun goedkeuring hebben gegeven. LTO werkt aan een regis- tratieformulier voor de dierlijke sectoren en multifunctionele landbouw.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124