This page contains a Flash digital edition of a book.
»يريرلج�« نم دح�و نط جاتنإ� )يشر�يوس�ل� بنلج�(

)عفترم ريدقت( رجروبماه ةعطق جاتنإ� )ض�فخنم ريدقت( رجروبماه ةعطق جاتنإ� )عر�زم ةجاجد( ةدح�و ةس�يب جاتنإ�

13

6 3,6

0,07

490

نم دح�و نط جاتنإ� حمقل� قيقد

تكلهتس�� دق نوكت فوس� ايقيرفأ� بونج نم ةرئاطلاب ةدروــتس�م تـناك �ذإ�

.ةلوارفلا

ض�عب اــبمرو

.تكرامربوس�ل� لامح في ماعل� ل�وط ابيرقت ةلو�رفل� ةيؤور ىلع اندوعت دقو ،لموعلم� انلماع في ًلقن عئاس�بل� ثركأ� نم دح�و ماعطل� .كلهتس�لم� لىإ� لس�ي نأ� لبق )ترموليك 3 200 لىإ� 2 100( ليم 2 000 لىإ� 1 300 لدعبم ماعطل� رفاس�ي ةدحتلم� تايلول� في ةئالم� ةبجو« تاكرلح� كلت نمو .ةليوطل� ةلحرل� هذه ىلع ض��ترعلل لماعل� برع تاكرح تنم ماعطل� لايمأ� ةيس�ق ةلجاعلمو قاطن في لماكلاب هجاتنإ� وأ� هعينس�تو هتع�رز ترج ماعط كلهتس��و ء�شر� ىلع ةكرلح� هذه ثتح ،مس�ل� لدي امكو .»ليم ض�فن فيو ةينوبركل� مهتمس�ب نم ليلقتل� ض�انلل اهب نكيم يتل� قرطل� نم هذهو .كلزنم نم ليم ةئام اهرطق فس�ن ةرئ�د ،)يلحلم� ولكآ� :ّيأ�(»زروفاكول« :وه قايس�ل� �ذه في ةياغلل ابوبمح حبس�أ� رخآ� حلطس�م كانهو .يلحلم� ماعطل� معد تقول� ـ )لكآ� وأ� معاط(و devorare ،)يلمح( localis ينتينيتلل� ينتملكلل جمد وهو .2007 في ةيكيرمأل� »ماعل� ةملك« حبس�أ�و .ايلمح ةجتنلم�و ةعورزلم� ةمعطأل� لوانت ديؤويو ـ “ةيلحلم� ةمعطأل� لكآ�” ىنعبم

ةيرغس� ةرئاطل ةقس�ل ةقاطب عس�و نع رخفب ةيشر�يوس�ل� تكرامربوس�ل� تلمح نم ةلس�لس� بركأ� نياث تنلعأ� ،اثيدحو يكلو ،كلذب ةقلعتلم� نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبناب ينكلهتس�لم� يعو نم ديزت يكل ،ةرئاطلاب ترفاس� يتل� تاجتنلم� ىلع لماعل� يه تس�يل ةعوطقلم� تافاس�لم� نكل .�وءاس� �ذإ� تاجتنلم� كلت بنجتب ةيخانلم� مهتمس�ب نم ليلقتلل ةس�رفل� مهيطعت رظنت نأل ةجاحب كنإاف يخانلم� كنز�وت نم نِّس�تح اقح كنأ� نم اقث�و نوكت يكل .نوبركل� ديس�كأ� نياثل جتنلم� ةنز�وم في ديحول� لىإ� ةردس�لم�و اينابس�أ� في ةعورزلم� مطامطل� نأ� ةثيدح ةس��رد ترهظأ� لاثلم� ليبس� ىلع .اهلماكب د�دمإل�و جاتنإل� ةلس�لس� لىإ� ةدحتلم� ةكلملم� في ةعورزلم� مطامطل� نم ،ةقاطل� م�دختس�� في ةءافكل� ىنعبم ،لقأ� نيوبرك يرثأات اهل نوكي دق ةدحتلم� ةكلملم� .كانه ةيع�رزل� تابوس�ل� ةئفدتل ةبولطلم� ةقاطل� ببس�ب ،اهس�فن

نوكتس� اهنإاف ،ايلاطيإ� نم ةنحاس�لاب تلقن نإ� نكلو .كيلإ� لس�تل نوبركل� ديس�كأ� نياث نم مجك 6 ابيرقت جلزتل� ء�ذحب قلزنت نأ� كنكيم :ةس�ايرل� تقو ناح دقف ،نذإ�و .مجك 0.25 نم �يرثك لقأ� نع ةلوئس�م في كت�وترس�م لمعب موقت فوس� ؟ةقيدلح� في طقف يرتجو ةقاطل� رفوت ل �ذالم نكلو ،يس�اير زكرم في

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 106 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com