This page contains a Flash digital edition of a book.
رتويبمك ةايح ةرود تاثاعبن�

تانوكم طس�وتم

يس�خس� رتويبمك

اكيليس� 25%

ج�رختس�ل�و ،يرجحتل�و

ةجاحب د�ولم� هذه لك ،نيدعتل� لىإ�

ةلجاعمو

خس�

محفل� :نم جاتنإ� زاغل�

لوتربل� موين�رويل�

كيتس�لب 23%

ض�ّلخت

تاعاطق لىإ�

ديدح 20%

ت�ذ ةيعانس� ةلس�

موينمولأ� ض�احن

14% 7%

ض�اس�ر كنز لكين

ريدس�ق

6% 2%

1% 1%

موينيليس� زينجنم خينرز مويمداك

:لمس�تو ،ىرخأ� قبئز ةس�ف

تلابوك بهذ

نم ثركأ� نزي دح�و يس�خس� رتويبمك لمعل مدختس�لم� يرفلح� دوقولاف ؛د�وملل فيثكت ت�رتويبمكل� عينس�ت” عئاس�بل� نم يرثكب ةنراقم ةياغلل عفترم لدعم �ذهو .ًابيرقت ت�رم شر�ع هس�فن رتويبمكل� نزو يأ� ،م�رجوليك 240 ابيرقت ً

لثايم جاتنإلل مدختس�لم� يرفلح� دوقول� نزو نإاف ةجلثل� وأ� ةرايس�لل ةبس�نلاب :لاثلم� ليبس� ىلعو :ىرخأل� .)مجك 1 500( هايلم�و ،)مجك 22( ةيئايميكل� د�ولم� نم ةيس�اس�أ� تايمك ًاس�يأ� مدختس�تو .تاجتنلم� هذه ن�زوأ�

Computers and the Environment Understanding and managing their impact، 2004 ،زمايليو كيرإ�

.)اهيرثأات في مكحتل�و اهمهف :ةئيبل�و ت�رتويبمكل�(

:امود ض�قانتم رمع

:رداس�لم�

)بوت بل( لاقن بوس�الح ت�ونس� 3-2 يس�خس�ل� رتويبمكلل ت�ونس� 5-4

ئفاكم نم مجك 940 لداعي ام ةنس�ل� في نوبركل� ديس�كأ� نياث

97 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود

رتويبمكلا مدختس�م لىإ� يوناث

مادختس�ا

كــــــــــــــيكفـت فينس�ت

د�ولم� ريودت ةداعإ�

)خس�و ج�رختس��(

ل ــ ـ ــ ــ ـ

ــ ـ ق ـ ـ ن Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com