This page contains a Flash digital edition of a book.
نأ� لمتحلم� نمو ،ىرخأل� تام�دختس�ل� عم ض�رأل� ىلع ةقاطل� ليس�امح ض�فانتت دقو .ىرخأل� لم�وعل� ع�ونأ� ض�عبل ةبس�انم ةيس�ماهل�و روبل� يس��رأل� برتعت .ماعطل� راعس�أ� في عافترل� نم ديزلم� كلذ نع جتني لس�فأ� نكل .افورتالج�و ةيليجنل� ض�ئاس�حلل ةبس�نلاب ،ًلثم ،لالح� وه �ذهو .ةيويلح� ةقاطل� ليس�امح .ةقاطل� ليس�امح ىلع ًاس�يأ� �ذه قبطنيو ،ةديج ةيعون نم ض��رأ� م�دختس�� نم يتأات حابرأل�و تّلغل�

يدؤوي نأ� نكملم� نمو ،ةلمتحلم� اهتاناكمإ� نم لقأ� يه لماعل� ءاحنأ� مظعم في ليس�احلم� تّلغ نأ� فورعلم� نم ماعطل� ليس�امح جاتنإل يفكت ةحاس�م حيتي فوس� ام وهو ،ً�يرثك ليس�احلم� ةدايز لىإ� ةر�دإل� تاس�رامم ينس�تح راتكه نويلم 1 500 كانه ،لماعل� في يس��رأل� عوممج نم راتكه نويلم 13 200 ينب نمو .ء�وس�ل� ىلع ةقاطل�و ليس�احلم�و .فوس�ل�و بنلل�و ،محلل� جاتنإل يع�رلم� نم راتكه نويلم 3 500و ةيع�رز ليس�امح جاتنإل مدختس�ت نوناعي نيذل� ء�رقفل� نم يرثكو .راتكه نويلم 25 ايلاح لتتح يويلح� دوقول� جاتنإ� لجأ� نم ةس�اخ ةمدختس�لم� م�دختس�لل ًايلمح يويلح� دوقول� جاتنإ�و ،لوتربل� راعس�أ� ةدايز نم اس�يأ� نوناعي ماعطل� راعس�أ� ةدايز نم .لخدل� ةدايز حيتت نأ� نكيم ىرخأ� ةيداس�تق� ةطس�نأ� معدب ةيقيقح دئ�وفب دوعي نأ� نكيم يلحلم�

اطوغ ً س� عس�ي ةقاطل� ليس�امح ىلع دي�زتلم� بلطل� نأ� وه ،رخآ� ديدهت ةمث :تاباغلا لباقم لوقلحا

ةدايز لجأ� نم ةيلاعل� ةينوبركل� ةينيزختل� ةميقل� ت�ذ ىرخأل� قطانلم�و ةبطرل� يس��رأل�و تاباغل� ىلع �ذه ببس�ي نأ� نكملم� نمو .ليخنل� تيز وأ� ايوس�ل� لوفل ةبس�نلاب يس�الم� في ثدح امك ،ةيع�رزل� يس��رأل� امم ثركأ� ةيويلح� ةلتكل� ةل�زإ�و ةبترل� في نزتخلم� نوبركل� قلطن� نم ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� عافتر� .ليس�احلم� هذه ةع�رزب ثدحي

امك .ةقاطل� ليس�امح اهب عرزت يتل� ةقيرطل� في قلقلل يرثم رخآ� رمأ� كانهو :ةمادتس�لا لباقم كارلحا ،م�دتس�لم� جاتنإلل ةم�شر�ب ةموكحلم� ةيروشر�ل� طوشر�ل� بايغ في ،ىرخأل� ةفثكلم� ةع�رزل� تاس�رامم في .تابس�خلم� م�دختس��و ةبترل� للغتس�� نم ةبوس�ل� ت�زاغل تاثاعبناب مهاس�ي ةقاطل� لوس�مح ةع�رز نإاف نم للقت ةيداحأل� تاع�رزل�و .لعفلاب ةليلقل� ةبذعل� هايلم� در�وم ىلع طوغس�ل� نم ًاس�يأ� ديزي فوس�و .تافآلاب ةباس�إلل ةس�رع دس�أ� ليس�احلم� لعتجو ،ةبترل� ةبوس�خ نم ض�قنتو ،يئيبل� عونتل�

يويلحا دوقولا جاتنإا يرياعمو ةمادتس�لا ئدابم

،ةيتايلح� ض�انل� تاجايتحاب رماقن نأ� نود يخانلم� يرغتل� فيفختل ةحجان ة�دأ� يويلح� دوقول� نم لعنج يكل ماظن لمعب ىبركل� ةيلودل� تائيهل�و ةينعلم� ن�دلبل�و ةيئيبل� تامظنلم� بلاطت .ةبعلل دع�وق عس�و نم دبل Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com