This page contains a Flash digital edition of a book.
ندلما

هلوط لقنلل اعيشر� اقيرط اتراكاج تنب ،اتوجوبو )ةبطرق( ابيتيروك في ةهباس�لم� تاططخلم� ماهلتس�ابو لزيدل� مدختس�ت اهلك ،ديزملل ططخو ،ةديدج قرط ةتس� نآل� كانهو .رهس�أ� ةعس�ت في �ترموليك 12.9 نياث نم نط 120 000 لي�وحب ردقي ام ةكبس�ل� رفوتو .طوغس�لم� يعيبطل� زاغلاب يرس�ت تاس�ابو يويلح� .ةءافكل�و نامأل� نم تنس�ح دقو ،ةنس�ل� في نوبركل� ديس�كأ�

ض�لجلم� ةموكح مدقتو .دوقول� كلهتس�� في ةءافك ثركأ� طانمأاب ةرجأ� ةرايس� 3 000 يتيس� وكيس�كم تلدبأ�و ل�دبتس�� ديري قئاس� لكل )يكيرمأ� رلود 1 375 لي�وح( وزيب 15 000 ،ةيلحلم� كونبل� دحأ� نم معدب ،يلحلم� يقبتلم� غلبلم�و .)يكيرمأ� رلود 6 420( وزيب فلأ� 70 لي�وح فلكت ،ةديدج ىرخأاب ةيمدقل� ةرجأل� هترايس� لي�وح( رهس�ل� في وزيب 870 لىإ� 670 نم قئاس�ل� عفديو ،ت�ونس� عبرأ� ىدم ىلع يكنب ض�رق قيرط نع عفدي نم ةئالماب 35 نع ةلوئس�م ةنيدلم� في 103 000 ةغلابل� ةرجأل� ت�رايس� برتعًُتو .)ًايكيرمأ� �رلود 80-70 عوشر�لم� رهظيو .2012 لولحب ةيمدقل� ةرجأل� ت�رايس� نم 10 000 يريغتل جمانبرل� فدهيو .لقنل� تاثاعبن� .لقنل�و ةئيبل� يتر�زو اهيف ابم ،ةموكلح� نم ىرخأ� تاعاطق عم ةكراس�لماب لمعل� ةيمهأ� ىدم

بناج لىإ� ةنيدلم� في لوجتلل ىرخأ� اقرط كانه نأ� اهناكس�ل رهظت نأ� -حاجنل� ض�عبب- لويس� لواتحو .ةقاطل� رفويو ماحزل� نم للقيو ،ء�وهل� ةيعون ن ّس�حي “ةدايق نودب موي” يعوبس�أل� اهمجانبرف .ةرايس�ل� تابكرلماب ةس�الخ� نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� للقي امم ،قيرطل� جراخ ةرايس� نويلم 2 لظت ،ماع لك في ن ّس�تح ء�وهل� نم ةنس�حلم� ةيعونل�و .نوبركل� ديس�كأ� نياث نم نط نويلم 2 ليامجإابو ـ ةئالماب 10 لي�وحب مايأ� ىلع قبطم هنأل حجان -يعوطت وهو- جمانبرل�و .ةنيدملل ًايونس� ينيللم� رفوتو ،ناكس�ل� ةحس� زف�وح كانهو .هنم ةدوعل�و لمعل� لىإ� باهذلل ىرخأ� لئاس�و �ودجي نأ� ىلع ض�انل� عجس�ي امم ،عوبس�أل� ةليدب طانمأ� م�دختس�ل ،نيامج ةرايس� ليس�غو ،نيامج فقوم ،لوتربل� رعس� في ض�يفخت لثم ،ينكراس�ملل ام ردقب ت�رلم� نم بركأ� �ددع �وكراس�ي نأ� ىلع مهعيجس�ت يرجيو .هنوراتخي يذل� مويل� في لقنل� نم .فقوت وأ� مهزف�وح ض�فخُت فوس� ،ًلثم ،ةنس�ل� في طقف ت�رم ثلث نوكراس�لماف .نوعيطتس�ي

،نجاهنبوك ،ةيكرانم�دل� ةمس�اعل� في .ةدوبرل� ديدس� ابوروأ� لامس� في ىتح اب�ذج ةج�ردل� بوكر لعج نكيمو نط 90 000 ةنيدلم� رفوتو ،ةج�ردلاب ًايموي لمعل� لىإ� ناكس�ل� نم ةئالماب 36 نم ثركأ� بهذي ،“تاج�ردل� ةنيدم” ةس�مخ ىتح تافاس�لم� في تاس�ابل�و ت�رايس�ل� ةعشر� ض�فن تاج�ردللو .ًايونس� نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� نم .ً�يرثك ثد�ولح� ددع َّلق دقف ،ةيرخأل� شر�عل� ت�ونس�ل� للخ اهم�دختس�� في يربكل� ومنل� مغرو .ت�ترموليك Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com