This page contains a Flash digital edition of a book.
ماع ةدلم يوللخ� فتاهل� م�دختس��

112 60

ةر�رح ةجرد اهيف عفترت ةمعان ةّيطخ ةيلمع نوكي ل دق خانلم� يرغت نأ� نم ءاملعل� رذحيو .“ض�اكعنلل ةلباق رقتس�م خانم نم بلقنل� لثم ،ةئجافلم� تامدس�ل� نم ةلس�لس� نّوكيس� ىرحألاب لب ،تابثبو ًايجيردت لماعل� ،ديعبل� يس�الم� في ثدح دق كلذ نأ� رهظت ديللج� بلق نم ةذوخأالم� تانيعل� نإ� .ًايرذج فلتمخ ،رخآ� خانم لىإ� ةعشر�ب يرغتي دق خانلماف .ًانايحأ� )ت�ونس� شر�ع( نامزل� نم طقف ً�دح�و ً�دقع َدعتت لم ةزيجو ةترف نوس�غ في ذنم نوعقوتي �وناك امم ً�يرثك عشر�أ� لعفلاب وه يرغتل� لدعم نإ� خانلم� ءاملع نم يربك ددع لوقي .ةديدس� .تس�م ت�ونس� شر�ع

ناك ابمر لب ،ةيشر�بل� ددهت ىرخأ� راطخأ� ةيأ� عم ةيمهأل� ةجرد ض�فن ىلع خانلم� يرغت برتعي ،روظنلم� كلذ نم .ةدكؤوم ودبت –يربك يريغت نود نم– هراثآ� نأل ،قلقلل ةاعدم اهثركأ�

بولس�أ� وأ� ،ةح�ر مدع ةيس�ق درمج رمأل� ض�يل :ض�اس�ألاب ض�خس� لك مهي هراثآ�و خانلم� يرغت نإاف انه نم ،يس�ايس�ل� نمأل� نوس�وقي دق نويخانلم� نوئجلل�و ،كحلم� ىلع يئ�ذغل� نمألاف .ءاقب ةيس�ق اهنإ� لب ،ةايح ءافخإ� طق ءاملعل� لواحي لم .ةديدس� طوغس� تتح ةيشر�بل� عس�ت فوس� ةحيرلم� يرغ ت�يرغتل� نم ديدعل�و

امئ ً �د �ولواح دقل .ًاقلطإ� ً�روفمخ ً�شر� نكي لم ض�رأل� ددهي يذل� رطلخ�و .مهثوحب اهتفس�ك يتل� ةقيقلح� .ييرهاملج� ملعإل� لئاس�و كلذ في ابم ،ةنكملم� لبس�ل� لكب عيملج� لىإ� مهتلاس�ر ليس�وت

يرغ روهملج� لظ ،نوكت نأ� بجي امك ةحس��و تناك ةلاس�رل� نأ� نم مغرل� ىلع ،تقول� نم ةليوط ةترفلو ةلابملل� روس� راهنت تأ�دـب .اهرامث يتؤوت ملعل� ت�ريذتح شر�ن دوهج تأ�دـب جيردتلاب نكلو .بيجتس�م ةيموكلح� ةنجلل�” تس�س�أات نأ� ذنمو .نييرثك ض�انأ� لىإ� لس�ت خانلم� ءاملع ةلاس�ر تأ�دبو ،ةحيشر�ل� ةمواقلم�و نأ� ةنجلل� لوقت مويل�و .شر�بل� لعفب يخانُم يرغت ثودح ىلع ةلدأل� تيوق ،1988 ةنس� “خانلم� يرغتل ةيلودل� ،بكوكل� ةر�رح تاجرد ىلع تأ�رط يتل� ةدايزل� مظعم نع ،ةئالماب نوعس�ت هردق لامتحاب ،نولوئس�م شر�بل� .لىوأل� ريراقتل� في ًاعقوتم ناك امم عشر�أاب ثدحي )بكوكل� ةر�رح ةجرد عافتر�( ير�رلح� ض�ابتحل� نأ�و

.انبكوك هجاتحي يذل� يريغتل� ةي�دب يه كلت

23 IOÉ©dG ô°ùcG ةمدقم

يولخ فتاه عينس�ت Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com