This page contains a Flash digital edition of a book.
ىرخأا ةرم اهلعفاو ،كتس�ق كحا ،مِّيق

لهف ،ةيخانلم� ةيدايلح� وحن ةقلمع ةوطخ تذخأ� دقل ،هلعف ىلع تمزع ءيس� لك تلعف نآل� تنأ� ،�ذكهو ةوطلخ� تذخأ� دقل .ًاقح ض�يل ،ل ،انس�ح ؟هتعس�و يذل� لاثلم� لماعل� يقاب عباتي نأ� رظتنتو ض�لتج نأ� كنكيم يكل فس�اع ليوط قيرط كمامأ� ل�زي ل نكل .كلذب ً�روشر�م نوكت نأ� في قلح� لك كيدلو ،لىوأل� ةيس�اس�أل� يكتح نأ�و ،نآل� ىتح هلعف تعطتس�� ام مييقت نآل� كيلعو .تأ�دب دقل .قحب ًايخانم ةديامح ةايح لىإ� لس�ت .بركأ� ةيلاعفب ةرلم� هذه نكلو ،لمكت نأ� مث ،هنع ض�انلل

كمدقت مِّيق

.ةمداقل� ةرلم� في لس�فأ� وه ام لعفت فوس� كنأ� دكأاتت نأ� وه هز�رحإ� تعطتس�� ام مييقتل حس��ول� ببس�ل� كس�فنل نيدت كنإاف مث نمو .ء�دأل� �ذه ةميق ام ملعت تنك نإ� ً�يرثك ىلعأ� كئ�دأ� ينس�تح ض�رف نوكت فوس� نأ� دبل :ًاس�يأ� كئاطخأ�و( كحاجنب �وفرعي يكل رخآ� ض�خس� لكل �ذهب نيدت امك .هتلعف الم ينمأ� مييقت عس�وب :ر�ركتل� لمتحي رمأل�و .)اهتلعف دق نوكت ابمر يتل� ةقيرطلاب دوهجلم� عييس�ت بنجتل ةس�رفل� مهيدل نوكت نيرخآلل رهظت يتل� ةقيرطل� لجأ� نم لب ،طقف كس�فنل هلعفت الم ًامهم ض�يل ةيخانلم� ةيدايلح� ىلع لمعل� نإ� .هولعفي نأ� نكيم ام

يذل� ردقل� باس�ح يه ةحس��و ةوطخب أ�دبي مييقتلاف ،ةلود وأ� ةنيدم ةر�دإ� وأ� ،ةكشر� وأ� ،ً�درف تنك ء�وس�و كنكيم مث نمو ،اس�يأ� تاس�يفختل� ةفلكت باس�لح جاتتح كنكل .ةبوس�ل� ت�زاغ نم كتاثاعبن� اقح هب تس�قنأ� كتاس�يفخت ترفو مك بس�ح� ،تقول� ض�فن فيو .ً�يرثأات اه�وقأ�و تاس�يفختل� بركأ� لمع نكيم فيك ىرت نأ� ،ةيلمعل� ءانثأ� كلذ لبق كتاثاعبن� باس�لح لعفلاب ةيس�رأل� تددعأ� دقل ،ظلح� نس�ح نم .كل ةبوس�ل� زاغ نم .ً�يرثك لقأ� �دوهمجو اتقو ذخأاي فوس� لوأل� ليلحتل� ذنم ثدح يذل� مدقتلل هذه مييقتل� ةداعإ�و

تللقو ،ةقاط ترفو دقل .ةشر�ابلم� يرغو ةشر�ابلم� دئ�وفل� نم لك نابس�لح� في عس�ت نأ� نم دكأاتو نم رامثتس�اب تمق ،لقأل� ىلع ،وأ� - اس�يأ� �دوقن ترفو كنأ� لمتحلم� نمو ،ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� دق كنأ� دبل .حس��ول� ءزلج� طقف وه �ذه نكلو .ةيلاتل� ت�ونس�ل� في �دوقن كل رفويس� هنأ� دكؤولم� تانلعإل� ض�عب تبس�ك كنأ� لمتحلم� نمو ،مهيف يرثأاتل� في بغرت نيذل� ض�انل� ينب كتعمس� نم تنس�ح نس�حي فوس� يذل�و ،هيلإ� وعدت ام ةس�راملم ةدعتس�م ةكشر� وأ� درفك ةبيط ةرهس�و ،اس�يأ� ةيناجلم� ةموكح في تنك ء�وس�و ،ةينوناقل� ت�ء�زلج� ض�عب تبنتج دق اس�يأ� ابمرو .كتاجتنم ةروس� نم

183 IOÉ©dG ô°ùcG مّيق ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com