This page contains a Flash digital edition of a book.
ندلما

اهنأ� نم دكأاتل� نع ةلوئس�م يهف .لقأل� ىلع ينتقيرطب خانلم� ىلع راثآل� ليلقتل ً�ذوفن ض�راتم نأ� ندملل نكيم امك .عيطتس�ت ام عشر�أاب ةيخانلم� ةيدايلح� هاتج كرحتت )يموكلح� اهرود( اهتطس�نأ�و ةس�الخ� اهت�ر�دإ� في موقت يذل� اهرود وه �ذه .لثم لقنل�و ةعانس�لاك ،نيرخآل� ينكراس�لم�و اهينط�وم تايكولس� ىلع رثؤوت اهنأ� .تاثاعبنل� ض�فخ في ك�ترس�ل� ىلع مهثتحو ،نيرخآل� كرتح نأ� اهنكيم مث نمو .عمتجلم� في هب

نكيم ،تاكشر�ل� لثم اهلثمو .ةيخانلم� ةيدايلح� وحن هجوتلل هلعفت نأ� ندلم� عيطتس�ت يذل� يرثكل� كانهو ت�ر�دإ� برتعُت ،ةماعل� تايترس�لماب رمأل� قلعتي ينحو .ةديفم اهت�وترس�م تاس�ايس� نأ� نم دكأاتت نأ� ندملل طقف ض�يل( تابكرلم� ليطاس�أ� ،ثاثأل� ،ت�رتويبمكل� ،قرول� :ت�دعلم�و د�وملل نيترس�لم� رابك نم ندلم� .)�ذكهو ،ئفاطلم�و فاعس�إل� ت�رايس� ،ةمامقل� عمج تابكرم ًاس�يأ� نكلو تاس�ابل�و تابرعل�

عس�و ىلع امئ�د ةس�يرح نوكت نأ� نكيم انهو .ةماعل� تاحاس�ل�و نيابلم� زيهتج نع ةلوئس�م ًاس�يأ� ندلم�و دكأاتت نأ� اس�يأ� ندملل نكيم .ةبولطلم� ةقاطل�و د�ولم� رايتخاب ًلثم رمأل� قلعتي امدنع ،خانملل ةقيدس� يرياعم ،تايتريفاكل� في تابوشر�لم�و ماعطل� نم يلحلم�و يوس�عل� م�دختس�� ددتح تايترس�لم� في اهتاس�ايس� نأ� نم .اهنع ةلوئس�م ةنيدلم� نوكت ىرخأ� ةس�س�ؤوم لكو ،ةنيدلم� اهريدت يتل� امنيس�ل� رودو حراس�لم�و ،ض�ر�دلم�و

هلوقن ام لعفنل

جمانرب في ًايخانم ةدياحلم� ةكبس�لل ينس�س�ؤولم� ءاس�عأل� دحأ�- ةيديوس�ل� Växjö ويس�كاف ةنيدم نياث تاثاعبن� تعج�رت دقف .ابوروأ� في ةشر�خ ندلم� ثركأ� اهس�فن برتعت -ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� مهس�ُي ،ةقلطلم� ماقرألابو .2006و 1993 يماع ينب درفلل ةئالماب 30 ةبس�نب اهيف نوبركل� ديس�كأ� ،يولج� فلغل� في نوبركل� ديس�كأ� نياث نم نط 3.2 وحن قلطإاب ويس�كاف ينط�وم نم نط�وم لك ماعل يبوروأل� داتحل� في نيشر�عل�و ض�ملخ� لودل�( يبوروأل� لدعلم� نم ً�يرثك لقأ� ةيمك يهو ةلتكل� م�دختس�� لس�فب ًابلاغ ةجيتنل� هذهل ةنيدلم� تلس�و دقو .درفلل نط 8.5 هتميقو )2000 نم ويس�كاف في ةئفدتل� نم ًابيرقت ةئالماب 90 ةبس�ن يتأاتو .ةئفدتل� دوقو نم يربك مس�ق في ةيويلح� ا ً س�فخ دهس� ًاس�يأ� عاطقل� �ذه نكل ،لقنل� نم يتأات ةيلالح� تاثاعبنل� مظعمو .ةددجتم رداس�م

دي�زتلم� م�دختس�ل�و ةئيبل� ةقيدس� تابَكْرَلم� نم ةدي�زتلم� د�دعأل� لس�فب ،ةيرخأل� ةترفل� في .يويلح� دوقولل

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 116 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com