This page contains a Flash digital edition of a book.
تايلآ� نم يبهذل� ةدولج� رايعبم ن�زيمتي ناعوشر�م يرتخ� ،ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� نع ض�يوعتل� لجأ� نمو ،وبوبميل ةعطاقم في دوقول� ليوحتل عوشر�م :يلماع يس�اير ثدح بركأ� تاثاعبن� ةس�ياقلم ةفيظنل� ةيمنتل� .جبرس�ناهوج ةقطنم في يويلح� زاغلل عوشر�مو

باحس�أ� نم مهيرغو نئابزل� لهو ،ةيلعف جئاتنب يتأاي فوس� ةدس�رأل� ء�شر� له يه ةيس�اس�أل� ةيمهأل�و ىلعأ� اهنع مجني بلغأل� في ةعفترم ةدوج ت�ذ تاس�ياقم ء�شر� نإاف �ذهلو ،�رثؤوم رمأل� نوري فوس� ةعفنلم� ةنِز�وم ودبت دق خانلم� يرغت ةهج�وم في ةدايرل� راهظإ� عفانم نكل ،ىلعأ� نوكت دق اهراعس�أ� نأ� مغر عفانلم� ىلع يرثأاتل� عيطتس�ت اهنأ� ينعي ام وهو ،�برتعم ايداس�تق� افده زرتح ةيرغس�ل� تامظنلم� ىتحو .قلقلل .درف ض�ياقم عيطتس�ي امم ً�يرثك ثركأ� دوقن بلجب اهراتخت يتل� ةس�ياقلم� تاعوشر�م

بركألا تامظنلما

يترس�ت نأ� ثركأ� يقطنلم� نم نوكي ،ةدئ�ز تاثاعبن� ض�يوعت نوناقل� اهنم بلطتي يتل� تاكشر�لل ةبس�نلاب ،ةقاطل� ديلوتل ةأاس�نم فلآ� ةشر�ع نم ثركأل لالح� وه لاثلم� ليبس� ىلع �ذهو .لاثتمل� قوس� نم تاس�ياقم ماظن تتح لخدت يتل�و ،ابوروأ� لك في بوطل�و راخفل�و ،تنمس�أل�و ،جاجزل�و ،بلس�ل�و ديدلح� تاعانس�و ،اهلك مهتايلمع نم تاثاعبنل� ةس�ياقم لعف ّدعُي ،نيرخآل ةبس�نلابو .)EU-ETS( ةيبوروأل� تاثاعبنل� ةراتج ىلع اهيدقتنم ر�شر�إ� ركذتت نأ� تاكشر�ل� ىلع هنأ� يرغ .ًابلاغ ةيرثك عفانم هل نكل ًايعوط ًلعف ،اهنم ءزج وأ� .“شر�خأل� ليس�غل�” نم اعون ةس�ياقلم� حبس�ت لإ�و ،اهتس�ياقم طقف ض�يلو ،اهليلقت نم دبل تاثاعبنل� نأ� .ةنكملم� تاس�يفختل� لك تثدح دق نوكت نأ� دعب راتخُت ،ةكترس�م ةيخانم ةيجيت�ترس�� نم ءزج درمج ةس�ياقلم�

ت�رايتخ� في ركفت نأ� نكملم� نمف ،ثركأ� تاثاعبن� جاتنإل يعيبط لكس�ب ليتم بركأل� تامظنلم� نأ� ثيحو اهنوكل لس�فأ� ض�ورع ىلع لوس�لح� ىلع ةرداق نوكت دق ض�اس�أل� في اهنأ� كلذ ،اهيلع ةس�ياقملل ىرخأ� ،ةبرتعم تايمك ء�شر� ىلع ً�رداق نوكت امدنع ،هلعأ� روكذلم� تيج يزيإ� جذونم في انيأ�ر امكو .يربك رمثتس�م تاس�يفخت اهعم نولدابي يتل� ق�وس�أل� وأ� عوشر�لم� باحس�أ� نم ةشر�ابم تاس�ياقلم� ء�شر� ءاس�يأ� نكيم عوشر�لم� ينب ةس�ياقلم� في نوطس�وتي نيذل� ةشر�امس�لل ةدئ�زل� غلابلم� عفد نم كذقني فوس� �ذهو .مهتاثاعبن� .نيترس�لم� ينب همس�قي يذل� عئابل�و

قفوأل�و ،تاثاعبنل� ليلقتل ض�الخ� اهعوشر�م ةيربكل� تامظنلم� قبطت نأ� وه رايتخلل رخآ� لامج كانهو ن�دلبل� دحأ� في ةددجتلم� ةقاطلل ًاعوشر�م ميقت ًلثم ةقاطلل ةكشر� نإ� ،لعفلاب هيف لمعت لقح في كلذ نوكي نأ�

ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 180 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com