This page contains a Flash digital edition of a book.
،ةس�ياقم عابت امدنعو .هنم ققحتل� يرجي ةس�ياقم لكل ينعم لس�لس�م مقر كانهو .تاس�ياقلم� ةيكلم “مدختس��” �ذإاف .يترس�ملل باس�ح لىإ� عئابل� باس�ح نم “ض�فلخ� ديس�ر”و لس�لس�لم� مقرل� لقني نم لس�لس�لم� مقرل� بحس�ي لجس�ل� نإاف ،ةس�الخ� هتاثاعبن� لباقم ةس�ياقم هنأ� ءاعداب ديس�رل� يترس�لم� .ديس�رل� عيب داعُي ل ىتح لو�دتل�

؟كبونذ لس�غل ةس�يخر ةقيرط

،ةيس�قلاب ض�انل� يعو نم عفرت يهف .ةيباجيإ� بن�وج ةدع اهل ةس�ياقلم� نأاب معزل� نكملم� نم نأ� نكيمو ،)ًلثم ةددجتم ةقاط تاعوشر�م ليوتم للخ نم( ةم�دتس�م تايجولونكت شر�ن عجس�تو �ذإ� ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� نم للقت ،ءيس� لك قوفو .ةيلحلم� تاعمتجملل ةيومنت دئ�وف رفوت .نودينع نوس�راعم اهل ةس�ياقلم�و ،اهنم برهم ل قئ�وع اس�يأ� كانه نكل .ةحيحس� ةقيرطب تذفن ىلع ءيس� يأ� عق�ول� في لعفت نأ� نود كيرمس� ةح�رإل ةس�يخرو ةلهس� ةقيرط اهنأاب نوجتحي مهو كلذ لعفي نلف ،خانلم� فيظن لبقتس�بم دعول� لباقم ليلقل� عفد ىوس� لعفت ل تنك �ذإ� .قلطإل� ةيمك ض�فخ في تاس�ياقلم� تدعاس� ول ىتح .نآل�و انه ايرذج كتاثاعبن� ض�فخ ىلع كزفلح ائيس� نس�تح نودب لوأل� ماقلم� في لظتس� ةدلوتلم� تاثاعبنلاب ةلس�تلم� ىنبل� نإاف ،ماع لكس�ب تاثاعبنل� وهو ،هتهج�وم ةس�ياقلم� يديؤوم ىلع رخآ� دقن كانهو .)ءفك يرغ ماع لقن لئاس�و ،لاثلم� ليبس� ىلع( فس�تو .نوعيطتس�ي ل نيذل� كئلوأ�و تاثاعبن� ث�دحإل لالم� نوكليم نيذل� كئلوأ� ينب ة�واس�لم� مدع ن�رفغ كوكس�” اهنأاب تاس�ياقلم� )www.carbontradewatch.org) “نوبركل� ةراتج ةبق�رم” كوكس� ىلع لوس�حلل ٍلاع نيوبرك يعو يذ روهمج لىإ� دي�زتم وحن ىلع عابت ،ثيدلح� شر�عل� .“ةيخانلم� مهبونذ ن�رفغ

فوس� عق�ول� في يهو مويل� ةس�ياقم كل عابت امدنع �ذه زبري ؟ةيلبقتس�لم� ةميقل� تاباس�ح نع �ذامو

ا أ طخ نوركفي ينعئاب لىإ� �ذه يدؤوي دقو .تاثاعبنل� ض�فخ لبق ةجيتنب يتأاتل تقول� ض�عب قرغتس�ت كانه تناك ،ض�فلخ� لمعل لوطأ� اتقو عوشر�لم� ذخأ� املكو .لعفلاب مهتاثاعبن� �وس�ياق دق مهنأ� .ً�دبأ� ةيلعفل� ةس�ياقلم� قيقتح نود ابمر ،ام أاطخ ثودلح ةس�رف

درمج نم ثركأ� ،ن�رفغل� كوكس�ب ةنراقم ،اهنأاب ةس�ياقلم� وديؤوم جتحي ،تاجاجتحل� هذه ةهج�ولمو كانه نأ� انبرتع� �ذإ�و .خانلم� ذاقنإ� في ًلعف دعاس�ت عق�ول� في اهنإ� ؛اهنم ةدئاف ل قرول� ىلع دوعو كلذكو بلطل� ةدايز نم لك نع تجانل� تاس�ياقلم� راعس�أ� عافتر� عمو ،تاثاعبنلل ةمزلم ًاف�دهأ�

161 IOÉ©dG ô°ùcG ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com