This page contains a Flash digital edition of a book.
ةيربكلا تامظنلما

تاكشر�لل ةدعاس�لم� مدقي تنترنإل� ىلع عقوم كانه ،ايس�آ� في ةدوجولم� كلت ةس�اخ ،تاعانس�لل ةبس�نلاب

يرفلح� دوقول� م�دختس�� نم تاثاعبنل� هذه مظعم يتأاتو ،ةيلماعل� ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� عبر لي�وح في ةعانس�ل� ببس�تت لكو .تنمس�أل� جاتنإ� ءانثأ� لاثلم� ليبس� ىلع ،ةيلمعل� نم ءزجك نوبركل� ديس�كأ� نياثل شر�ابلم� جاتنإل� نم وأ� ةقاطل� ديلوتل يتأات )هنودب ةئالماب 14 وأ� ،ةقاطل� عاطق نم تاثاعبنل� لمس�ي ابم ةئالماب 20( عاطقل� �ذه نم ابيرقت ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� ،تنمس�أل� ،تابس�خلم�و تايواميكل� ،بلس�ل�و ديدلح� لثم ةقاطلل كلهتس�ل� ةفيثك تاعانس�ل� نم ةيرغس� ةعوممج نم دايطس��و ةقاطل� ةءافك ت�ء�رجإ� لثم ةفولأام ةنانط تاملك في لوللح� دنج نأ� نكيمو .قرول�و نئ�دلل�و ،فزلخ�و ،جاجزل�و جتنت يتل� ةقيرطل� في طقف ض�يل يركفتل� ديعن نأ� انيلع .ةيدجب اهتهج�وم لىإ� ةجاحب تاثاعبنل� كلت نكل ،هنيزختو نوبركل� لكس�ب كنكيم فيك في طقف ركف .ابيرقت ض�خس� لك هيف مهاس�ي نأ� نكيم يذل� رمأل� ،تاجتنلم� كلهتس�� في اس�يأ� نكلو ،اهب .هلعأ� ةروكذلم� تاجتنلماب بلاطت نأ� شر�ابم يرغ وأ� شر�ابم

دس�رلم� هنإ� .اهتدعاس�م نوديري نيذل� ينعفتنمللو ةفاظن ثركأ� جاتنإ� للخ نم ةقاطل� ةءافك ينس�تح ديرت يتل�

ىلع دوجولم� ،Energy Efficiency Guide for Industry in Asia ايس�آ� في ةعانس�لل ةقاطل� ةءافكل

40 نم ثركأل ةلاح تاس��ردو لمعل� ةيجهنم دس�رلم� لمس�يو .www.energyeffciencyasia.org عقوم ،ةقاطلاب ةس�الخ� ت�دعلم� نم ًاعون 25 ـل ةينفل� تامولعلم�و ،ةيعانس� تاعاطق ةس�مخ في ةيويس�آ� ةكشر� .تامولعلم�و لاس�تل� قرطو نيوانعلل تانايب ةدعاقو ،بيردتل� د�ومو

،ةيويس�آل� ةعانس�لل هنأاب فس�وي )نورخآ�و ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� جمانرب هعس�و يذل�( عقولم� نأ� مغرو ةهجولم� تامولعلم� نم ةورث ىلع يوتحي وهف .ىرخأ� نكامأ� في قيبطتلل ًلباق نوكيس� هلوقي امم �يرثك نإاف ،ةيلالم� تاس�س�ؤولم�و ،تاعمالج�و ثحبل� دهاعمو ،نئابزل�و ،نيدرولم�و ،جاتنإل� يفظومو ،نيريدملل قرول� تاعانس� يه عقولم� اهيطغي يتل� ةددحلم� تاعانس�ل�و .تاموكلح� ىتحو ،ةيلهأل� تايعملج�و نم ددعو ةيزيلنجإلاب ةحاتم ةدالم�و .بلس�ل�و ديدلح�و تنمس�أل�و ،تايواميكل�و ،فزلخ�و ،نئ�دلل�و .ةيويس�آل� تاغلل�

يونس�ل� يكيرمأل� طس�وتلم� رجروبماهل� كلهتس�ل )ض�فخنم ريدقت(

180 305

113 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود

يونس�ل� يكيرمأل� طس�وتلم� رجروبماهل� كلهتس�ل )عفترم ريدقت( Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com