This page contains a Flash digital edition of a book.
؟لوئس�لما نم

ردق عقي ةيرقفل� لودل� في .ةيداس�تقل� ةوقل� ض�قانت عم خانلم� يرغت فيفخت نع ةيدرفل� ةيلوئس�لم� ض�قانتت .تاكشر�ل�و تاموكلحاك ،لعفل� ىلع نيرداقل� ءلؤوه قتاع ىلع ةيلوئس�لم� نم بركأ�

لودل� ينب ً�ديفم ً�زييتم ،يئانمإل� ةدحتلم� ممأل� جمانرب نع 2008 ةنس� رداس�ل� ،ةيشر�بل� ةيمنتل� ريرقت مدقي ينتجرد نم لقأ� لىإ� بكوكل� ةر�رح ةجرد عافتر� ىوتس�م دنع ءاقبل� لجأ� نم .ةيمانل� لودل�و ةمدقتلم� ماع لولحب )ةئالماب يننامث( 80% �ردقبم اهتاثاعبن� ةمدقتلم� لودل� ض�فخت نأ� ريرقتل� حترقي ،ينتيوئم فوس� ،ويرانيس�ل� �ذه قفوو .2020 لولحب )ةئالماب ينثلث( 30% ر�دقبم ض�فلخ� نوكي نأ� ىلع ،2050 ىتح اهتاثاعبن� ةدايز عم ،2050 ماع لولحب 20% ر�دقبم اهتاثاعبن� ض�فخت نأ� ةيمانل� لودل� ىلع نوكي وحن ىوتس�م دنع 2060 لولحب يقتلي فوس� ةيمانل�و ةمدقتلم� لودل� نم ٍلك في تاثاعبنل� طس�وتمو .2020 .نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم نم درفلل نط 2.0

ةفورعلم�( ينس�ل�و دنهل�و ايس�ورو ليز�برلاك ،ومنل� ةعيشر�ل� لودل�و ،ً�ونم لقأل� لودل� ينب رخآ� زييتم ةمث ينللحلم� ض�عب ىري ،اهتاثاعبن� ض�فخت نأ� ةمدقتلم� لودل� ىلع ينعتي امنيبو .)BRICs مس�اب ً�راس�تخ� يعانس�ل� اهعاطق ريوطت في ع�شر�إلاب ةدي�زتلم� اهتاثاعبن� ليلقت فدهتس�ت نأ� يغبني (BRICs) لود نأ� ىلع فياس�إ� زيكرت عم نكلو ،ًاس�يأ� كلذ لعفت نأ� ً�ونم لقأل� لودل� ىلعو .ةفيظن تايجولونكتب هديوزتو ،يتابنل� محفل� م�دختس�� نع داعتبلاب –لاثلم� ليبس� ىلع– كلذو ،ةيئيبل� مظنل� ةيامح لىإ� معدل� يمدقت لك بيس�ن لوح ةيلبقتس�لم� تاس�قانلم� فيو .نوبركل� )تاعدوتس�م( تاعولاب نم اهيرغو تاباغل� ةيامحو لاعفأل� هذه ليومتب ض�الخ� ل�ؤوس�ل� نوكي فوس� ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ليلقت نع ةيلوئس�لم� في فرط نأ� وتويك لوكوتورب دعب ام ةيقافت� لوح تاس�وافلم� نم ةمداقل� ةلولج� ىلع نوكي فوس�و .ًايزكرم ًل�ؤوس� .ليومتلاب ةس�الخ� اياس�قل� هذه عم لماعتت

ةمدقم IOÉ©dG ô°ùcG 28 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com