This page contains a Flash digital edition of a book.
�وذــحي نأ� نولواــحي نيذل� كئلوأل ض�رف ةيأ� وأ�– تلــــكس�م وأ� ت�رغث ةيأ� راهظإ� في دعاس�ي نأ� هنكيم كلذو .ةيق�دس�لم� نم بركأ� ً�ردق كدوهلج يطعي فوس� هنأ� امك –كوذــــح

نورخآل� هلعفام لىإ� رظنلاب ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبناب ةقلعتلم� ض�رفل�و رطاخلم� للتح نأ� ًاس�يأ� نآل� كيلع .ض�رفل�و رطاخلم� رداس�م ديدتحو ةيس�اس�أل� ت�شر�ؤولم� عس�و لوح تامولعلم� لمس�ي فوس� �ذهو .هوملعتو نيأ� ىرن نأاب انل حمس�يو ةيفاس�إ� ىؤورب انديم فوس� ىرخأ� تايوتس�م ىلع ابمر ،نورخآل� هلعف ام مييقت نإ� .نيرخآلاب ةنراقم فقن

تنوكت ،ةئيبللو لامعألل تامظنم عبس� نم ةنوكم )مويتشر�نوك( ةئيه وه يخانلم� حاس�فإل� يرياعم ض�لمج ض�رفو رطامخ نع غلبإلل ةيربكل� تاكشر�لل ًامومع هيلع قفتم لمع راطإ� لىإ� ةكترس�لم� ةوعدل� لجأ� نم نمو .مهس�أل� ةميقل ةبس�نلاب اه�زغمو نوبركل� ض�فخ تايجيت�ترس��و ،ةينوبركل� تامس�بل�و ،خانلم� يرغت يس�ُلم� لىإ� »يخانلم� حاس�فإل� يرياعم ض�لمج« ءاس�عأ� فدهي ،تامولعملل ةيس�اس�أل� مهتابلط قيس�نت للخ ةقلعتلم� تامولعلم� نع غلبت نأ� :تاكشر�لل ةيس�ايق ةس�رامم اهلعجب ،تاس�راملم� لس�فأ� نم دعبأ� وه ام لىإ� .رامثتس�ل� ثوحب عمتمج هب موقي ليلحتل ريراقتل� هذه دتتم ثيحبو ،ةيونس�ل� اهريراقت في خانلم� يرغتب ةدي�زتلم� ت�وعدلل ةباجتس�� ،يلماعل� يداس�تقل� ىدتنملل يونس�ل� ءاقلل� للخ 2007 ةنس� ض�لجلم� عمتج� نع تامولعلم� عمج ونم نم هب طبتري امو ير�رلح� ض�ابتحل� ةهج�ولم ةيلالم� ق�وس�أل�و تاكشر�ل� نم .هنع غلبإل� ةطس�نأ�و يخانلم� يرغتل�

،ةيعانس�ل� لودلل ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ض�فخ نم ،هققحي لمامو ،وتويك لوكوتورب هققح ام لّل َح اهتققح يتل� تاحاجنل� في رظنأ� .تاثاعبنل� ض�فخ دوهج لىإ� مامس�نلل ىرخأل� ممأل� عانقإل هتلوامحو وأ� ،دوقول� كلهتس�� ض�فلخ وأ� ،ندلم� في رورلم� قانتخ� ليلقتل تاعيشر�ت ث�دحتس�� لامج في ةفلتخلم� لودل� نورداق مهنأ� نم دكأاتو .مهثر�وكو نيرخآل� ت�راس�تن� نم مّلعت .نوبركل� ىلع اهت�داس�تق� دامتع� ليلقتل ،ةبوس�ل� ت�زاغ نم كتاثاعبن� ض�فخ في كتراهم تد�ز املك :كتاقافخإ�و كتاحانج نم ًاس�يأ� ملعتل� ىلع .ةيس�فانت اي�زبم ةبلاطلم� ىلع كتردق تد�ز

تمم ُس� ةردابم يهو ،)CN Net( ًايخانم ةدياحلم� ةكبس�ل� مس�اب فرعي ام ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� جمانرب قلطأ� اهت�برخ لدابتو ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� في ةيرذج تاس�يفخت قيقتح ىلع لودل�و ندلم�و تاكشر�ل� ةدعاس�لم

.لاجلم� �ذه في

73 IOÉ©dG ô°ùcG للحو بس�ح� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com