This page contains a Flash digital edition of a book.
فوس�و ،لىوأل� هيلإ� تلس�و امم دعبأ� يس�تم فوس� ،نذإ� ،ةيناثل� ةرودل� .قيبطتل� عس�وم عس�وت ض�انل� اهب .هن ّس�تحو اهقبس� ام ىلع ينبت ةديدج ةلحرم لك ،ةيلمعل� رمتس�ت

ةياغلل مهلم� نم اهلماكب ةيلمعل� د�دتم� ىلع هنأاب )ةجاح كانه تناك ابمر نكل( لوقل� لىإ� انب ةجاح ل ابمر دكأاتل� لجأ� نم كلذو ،دهلج� �ذه دييأات ىلع قف�و نأ� قبس� دح�و لك لىإ� –عمتس�تو– ملكتت كنأ� نم دكأاتل� كلعتج يتل� بابس�أل� دس�أ� نم وه لهاتج لمح كنأاب روعس�لاف .ةدناس�لم�و دييأاتل� في نورمتس�م مهنأ� نم نيديؤوم باس�تكل ر�رمتس�اب ىعس�ت كنأ� نم ،ًاس�يأ� ،دكأات .ام ض�خس� اهحرط ةيربك ةركف في ةقثل� دقفت مهفس�وبو ،مهل�ومأ� بهذت نيأ� ةفرعبم نومتهم بئ�شر�ل� يعف�د نأل – روهمجلل هلعفت ام حشر��و ،ددج

ةيئيبلا ةرادإلا مظن

ءدب ةيلمع في اهنم ديفتس�ت نأ� ًاس�يأ� ةيلحلم� ةر�دإل�و تاكشر�لل نكيم يتل� ةديفلم� تاناكمإل� ت�ذ ت�ودأل� نم .EMS ـب ً�راس�تخ� فرعي يذل�و )ةم�دتس�ل� ةر�دإ� وإ�( ةيئيبل� ةر�دإل� ماظن ،ةيخانلم� ةيدايلح� وحن لمعل� .لعف� -ققتح -برتخ� - ذفن -ططخ :“ةرمتس�لم� ينس�حتل� ةرود” وه طيس�ب أ�دبم ىلع زكتري ماظنل� �ذهو هنإاف مث نمو ،اهت�ذ ةطس�نأل� ىلع زكري امم ثركأ� ةيئيبل� ةر�دإل� تاس�رامم ىلع زكري ةيئيبل� ةر�دإل� ماظنو هنكل ،ينلماعلل ىرجي ًابيردت كانه نأ�و قيبطتل� عس�وم تعس�و دق ةميلس� ت�ء�رجإ� ةمث نأ� نمس�ي فوس� .ةعباتلم� ت�رم ددع لو تاثوللم� تانيع ذخأ� لدعم لو اهعابت� بج�ول� قرطل� ددحي ل )ماظنل�(

،ةئيبل� ىلع رثؤوت يتل� ةطس�نأل�و تايلمعل� ىلع ةرطيس�ل� نيريدملل لفكي نأ� هنكيم ةيئيبل� ةر�دإل� ماظنو مدقت نأ� ىلع ةكشر�ل� دعاس�ي هنأ� ،كلذ نم ثركأل�و .ًايئيب ةلوئس�م ةمظنم ىدل نولمعي مهنأ� ينفظوملل دكؤويو دكؤوت نأ�و ،ةيئيبل� اياس�قل� نأاس�ب ينن�وقل�و حئ�ولل ةردس�لم� تاهجللو يلحلم� عمتجمللو اهنئابزل تانامس� .ةيئيبل� ينن�وقلل اهلاثتم�

يتل�( ISO 14001 مس�اب ةفورعلم� ةيلودل� يرياعلماب ةيئيبل� ةر�دإل� مظنل يس�اس�أل� لمعل� راطإ� يس�رُأ� مس�اب فرعي ةيئيبل� ةر�دإل� مظنل رخآ� لمع راطإ� كانهو .)يس�ايقل� ديحوتلل ةيلودل� ةمظنلم� اهتروط د�دتم� ىلع تاكشر�ل� نم يربك ددع في مدختس�لم� وهو ،يبوروأل� ةيئيبل� ةعج�رلم�و ةر�دإل� ماظن – EMAS قاطن في عقت اهنيعب تاعاطق ىلع ةر�دإل� ماظن قبطي ةيلحلم� تاطلس�ل� نم ديدعل�و .يبوروأل� داتحل� لود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com