This page contains a Flash digital edition of a book.
ليكس�تب موقت فوس� ةيلود ةيلام ةئيه ءاس�نإاب ،ةيخانلم� نوتنيلك ةردابم ،40يس� ءاكشر� دحأ� موقيو .اهب فوس�و .راعس�أل� ض�فخ لىإ� مث نمو ،لقنل�و جاتنإل� فيلاكت ض�فخ لىإ� يدؤوت فوس�و ،ينعئابل� عم ةك�شر� )تاس�اب( تلفاح ؛عر�وس�ل� ةءاس�إ�و رورلم� ؛هميظنتو ،هتمظنأ�و ،ءانبل� د�وم ةماهل� تاجتنلم� ع�ونأ� لمس�ت .ةقاط لىإ� ةمامقل� ليوحتل مظنو ؛ةمامقل� عملج تانحاس�و ةفيظن

.)CCP( خانلم� ةيامح لجأ� نم ندم ىمس�ت ةلمح ICLEI )ةم�دتس�لم� ةيمنتلل ةيلمح تاموكح( ريدتو زاغ نم ةيلحلم� تاثاعبنل� ض�فلخ يمكل� ض�ايقلل ةلباق ت�ء�رجإ� قيبطتو تاس�ايس� ينبت ىلع ندلم� دعاس�تو ثركأ� كراس�تو .ةم�دتس�لم� ةيمنتل�و ةايلح� ىلع ةيشر�لح� ةردقل� زيزعتو ،ء�وهل� ةيعون ينس�تحو ،ةبوس�ل� طاقن ض�مخ كانهو .ر�رقل� ةعانس� ةيلمع في يخانلم� يرغتل� فيفخت جمدتو ،ةلملح� في ةيلمح ةموكح 800 نم فيكو ،ةقاطل� م�دختس�� في ةيلحلم� تاطلس�ل� ت�ر�رق رثؤوت فيك مهف ىلع ةيلحلم� تاموكلح� دعاس�ت ةماه .عمتجلم� في ةايلح� ةيعون ينس�تح عم يلماعل� يخانلم� يرغتل� فيفخت في مدختس�ت نأ� ت�ر�رقل� كلتل نكيم ةطيس�ب ةقيرط يمدقتب خانلم� ةيامح لجأ� نم ندلم� ةلمح بيلاس�أ� موقت ،ةلماكتلم� ةيئيبل� ةر�دإل� بولس�أ� لثمو .ريراقتل� د�دعإ�و ،ض�ايقل�و ،ةر�دإل� ء�دأ�و ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� ض�فخ ىلع لمعلل ةيس�ايقو

لودلا

عمتجلم� ينب حو�ترت ةلعاف ًاف�رطأ� زفتحو رثؤوت نأ� نكيم لودل� ىوتس�م ىلع ذخؤوت يتل� ت�ر�رقل� كلهتس�ل� طانمأ�و ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ىلع قيمع يرثأات ت�ر�رقل� هذهلو ،د�رفأل� لىإ� ليودل� ةردقل� اهيدل لودل� نإاف ،مهس�امح ةراثإ�و ض�انل� زيفحتل لس�فأ� عس�و في ندلم� نأ� عمو .جاتنإل�و يرغ ،دوقنل� يرفوتل لئاس�و مهل مدقن نأ� ض�انل� زيفتح بيلاس�أ� نمو .ةيرهوج ت�يريغت ث�دحإ� ىلع تايكولس�ل� يريغتل يبيشر�ل� ماظنل� في ةنماكل� تايناكمإل� للغتس�اب اهلك مقت لم تاموكلح� نأ� ىلع نوبرك بئ�شر� ض�رفت نأ� ،لاثلم� ليبس� ىلع ،تاموكلح� عيطتس�ت .ةشر�خ ثركأ� طانمأ� وحن ،ةقاطل�و ،نداعلم� جاتنإ�و ج�رختس�� ىلع بئ�شر� ض�رف اهنكيمو .يرفلح� دوقول� م�دختس�� نكملم� نمو .بركأ� وحن ىلع خانملل ةقيدس� تاس�رامم معدل بئ�شر�ل� هذه طيطختو ،باس�خأل�و نكيمو .يربك يئيب رشر� في ببس�تت يتل� تاجتنلم�و تايجولونكتل� ىلع ةنيعم بئ�شر� ض�رف يعف�د ض�يوعتلو .ةرطلخ�و ةثوللم� تايافنل�و ،تايافنل� نم ض�لختل� ىلع بئ�شر� ض�رف اس�يأ� بئ�شر� لثم ،ىرخأ� بئ�شر� ض�فخت نأ� تاموكحلل نكيم ،ةديدلج� بئ�شر�ل� هذه نع بئ�شر�ل� ةـــيمكل� طقف ديعت نأ� وأ� ،رامثتس�ل�و ةيكللم� ىلع ةس�ورفلم� بئ�شر�ل�و ،تاعيبلم� ةبيشر�و لخدل�

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 118 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com