This page contains a Flash digital edition of a book.
لودلا

لودلاف .مخس� فده وه خانملل ةقيدس�و ةم�دتس�م رفس� قرط ذاخت� لىإ� اهينط�وم عفد نم لودل� فده نإ� فاك جاتنإ� ينمأاتو ،دلبل� نم ناكم لك في ةديج تلس��وم قرط يرفوتو ،ةعشر�ل� ىلع دودح ض�رف اهنكيم ،تاج�ردل� باكرو نيرئاس�ل� ةحلس�لم ندلم� ميمس�تب ينططخلم� بلاطت نأ� اهنكيم امك ،يويلح� دوقول� نم ةطس�نأل� اهيف طلتخت يتل� ءايحأل� عيجس�تو ،ةليوط تلس��وم تافاس�م نم كلذ بق�وعو ندلم� ددتم بنتجو ةدايزب ةيس�اس�أل� ةينبل� فيلاكت نم يقيقلح� هبيس�ن ض�الخ� لقنل� عفدي نأ� نمس�ت نأ� اهنكيمو .ناكس�لاب )ً�رحبو ً�وج ةس�اخ( ليودل� لقنل� لمحتي نأ� ينمأاتل اعم لمعت نأ� اهنكيم امك .لوتربل�و قيرطل� بئ�شر� ةلود يأ� يطعت ل ةقيرطب ت�رئاطل� دوقو ىلع ةبيشر� ض�رفب ًلثم بلاطت نأاك ،هتطس�نأل ةيئيبل� فيلاكتل� .تايرخأل� لودل� ىلع ةزيم

ثركأ� رايتخ� ىلع نيترس�لم� عجس�تل ت�رايس�ل� ليجس�تل ةفلتمخ تلدعم �دنلنفو ،لاغتبرل�و ،�دنلوه ض�رفتو اهعفد ض�رفي يتل� ،ةديدلج� ليجس�تل� بئ�شر� ينعت ء�رجإل� �ذه نم ةينالمأل� ةغيس�ل�و .ةفاظن تليدولم� وروي 6 000 لىإ� لس�ي امس�خ ينجهل� ةرايس�ل� كلام اهنم ديفي نأ� نكيم ،اهل ترس�م لوأ� لىإ� ةرايس�ل� عيب دنع .ت�ونس� ةدعل دوقول� كلهتس�� ىلع ةينبم ليجس�ت ةبيشر� اس�منل� تس�رف دقو .)يكيرمأ� رلود 9 400)

اأ جللما

.2025 ىتح 2001 في اهتايوتس�م نم ةئالماب 54 لي�وحب ةقاطل� نم لماعل� كلهتس�� د�دزي نأ� عقوتلم� نم نوبركل� ديس�كأ� نياث نم دلبل� تاثاعبن� عبر نم ثركأ� نأ� ةدحتلم� ةكلمملل ةقاطل� يرفوت قودنس� لوقيو نكل .ًايونس� نوبركل� ديس�كأ� نياث نم نانطأ� ةتس� هطس�وتم ام لزنم لك جتني ثيح ،ةيدرفل� تويبل� نم يتأات فيلاكت نم )يكيرمأ� رلود نويلم فلأ� 14.85 لي�وح( ينيلترس�إ� هينج نويلم فلأ� 7.5 هردق ً�دقاف كانه فلآ� 3 كانه ،ةدحتلم� ةكلملم� في ةمدختس�لم� ءابرهكل� نمف .ةيناطيبرل� تويبل� في ماع لك ةمدختس�لم� ةقاطل� ةيكلهتس�� تاجتنم ليغس�تل بهذت ًايونس� ةقحتس�م )يكيرمأ� رلود نويلم فلأ� 5.9( ينيلترس�إ� هينج نويلم .ةيلزنلم� ءابرهكل� يرت�وف لدعم نم ةئالماب 30 يز�وي ابم ـ ت�رتويبمكو ةينوتركلإ�

ت�د�دعل�” ىمس�ت يتل� ةزهجأل�و .كلزنم اهمدختس�ي ةقاطل� نم مك ىرت كلعتج فوس� ةزهجأ� كانهو تقولل ليالم� ردقل� نع تامولعبم دتمو ءابرهكل� دروم بق�رت يكيرمأ� رلود 100 نم لقأاب ةحاتم “ةيكذل� ةيراطبلاب لمعي يذل� زاهلج� فس�كي ،ةزهجأل�و ء�وس�أل� حتفُت امدنعو .ةقاطلل لزنلم� م�دختس�� في يقيقلح�

143 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com