This page contains a Flash digital edition of a book.
كلاهتس�إلاو جاتنإلا ...

يلماعل� يداس�تقل� )تجانل�( جرخلم� عفتر�و ،ًابيرقت 30% ةبس�نب ض�رأل� ناكس� ددع د�ز 1987 ةنس� ذنم يكيرمأ� رلود 3 300 لي�وح نم ،درفلل ةبس�نلاب يموقل� لخدل� ليامجإ� طس�وتم ًايبرقت فعاس�تو 76% .ةبس�نب ةقاطل� ت�د�دمإ� تد�ز .هجاتنإل ةقاطل� لىإ� جاتحي ًابيرقت ءيس� لك ىلع لوقل� قبطنيو.يكيرمأ� رلود 6 400 لىإ� نمو .2004 ىتح 1987 ةنس� نم ًايونس� 4% ةبس�نب )يرفلح� دوقول� نم اهنم 80% يتأاي يتل�( ةيلماعل� ةيلوأل� عيشر�ل� يداس�تقل� ومنل� رمتس�ي ثيح ،2030 لولحب لقأل� ىلع 50% ةبس�نب بلطل� عافتر� رمتس�ي نأ� عقوتلم�

� ً رخؤوم ه�رجأ� ليلتح رهظأ� ،ينس�لل ةبس�نلابو .ينس�ل�و دنهل�و ايس�ورو ليز�برل� – ومنل� ةعيشر�ل� لودل� في يونس�ل� ومنل� لدعم نأ� ،وجييد ناس� –اينروفيلاك ةعماجو ،يلكيرب– اينروفيلاك ةعماج نم نويداس�تق� في عس�ن نأ� بجي هنأ� يرغ .2010و 2004 يماع ينبام ةترفل� في لقأل� ىلع 11% نوكيس� ينس�ل� تاثاعبنل فلغل� لىإ�( ثعبت ينس�ل� لظت ،درفلل نوبركل� ديس�كأ� نياث نانطأ� ةعبرأ� وحن غلبي لدعم عم هنأ� نابس�لح� .ةدحتلم� تايلول� في طس�وتم نط�وم هثعبي ام ض�مخو ،اينابس�أ� هثعبت ام فس�ن )يولج�

نم يرثكل� مدختس�نل اننأل ،ةبوس�ل� ت�زاغل تاثاعبن� مويل� ينعي ًابيرقت ةكلهتس�ن وأ� هجتنن ءيس� لك نإ� ةدئ�ز

تاوــبع

نم ةعاس� ت�و وليك 14 وحن بلطتي موينمولأل� نم دح�و م�رج وليك جاتنإ� نإ� .ً�دج ةقاطل� فيثك جتنم ،ًلثم ،موينمولأل� يفكت ،يس�ايقل� )ليوفل�( موينمولأل� قرو نم دح�و ترم جاتنإل ةبولطلم� ةقاطل� نأ� ةيلمعل� ةيحانل� نم ينعي �ذهو .ءابرهكل� تابملل� ىدحإ� تمدختس�� ول ًابيرقت ةعاس� 13 ةدلم وأ� ،ينتعاس� نم ثركأل )ت�و 60( يداع يبرهك حابس�بم كخبطم ةءاس�إل جاتنإل ةبولطلم� ةقاطل� نم )ةئالماب ةس�مخ( 5% وحن لىإ� طقف جاتحي هريودت داعلم� موينمولأل�و .)ت�و 11( ةقاطلل ةرفولم� .ديدج موينمولأ�

.تاثاعبنلل ردس�مو ةقاطل� في ةراس�خو ،اهنم ض�لختلل ةلكس�م اهت�ذ دح في يه ،)اهيف غلابم( ةجالح� نع ينح دعب ةيوس�عل� تافلخلم� نفعتت .لجآ� وأ� لجاع هنم ض�لختل� ليإ� فاطلم� هب يهتني هيترس�ن ام مظعمو ةلوذبلم� هايلم�و تافلخلم� لثتم .تقرحأ� ول نوبركل� ديس�كأ� نياث اهنم ثعبني دق وأ� ،ناثيلم� اهنم ثعبنيو .ناس�نإل� لعفب ةثعبنلم� ةبوس�ل� ت�زاغ نم )ةئالم� في ةثلث( 3% وحن )ةلمعتس�لم� هايلم�(

لقنلا ...

ناكم لىإ� ناكم نم لاقتنل� .ةقاطل� نم �يرثك بلطتي يذل� طقف وه علس�ل� نم ديزلم� كلهتس�� ض�يل نكلو ،نوكي نأ� يغبني امك ايلام هتميق نوردقي ل ابمر وأ� – لقنل� ةميق نوردقي انم نويرثك .اس�يأ� ةقاط بلطتي

ةلكس�لم� IOÉ©dG ô°ùcG 34

في يتأاي دق همدختس�ن ام مظعم .ً�دج ةم�دتس�م ةقيرطب ض�يعن لو ةددجتلم� ةقاطل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com