This page contains a Flash digital edition of a book.
يدرفل� كولس�ل� يرثأات نع ةلثمأل� ض�عب اس�نرف في ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� ىلع

.CO2

ئفاكم نم نانطأل� ينيلبم تاثاعبنل� في يونس�ل� عج�ترل� عم بس�انتت تاعبرلم� ةحاس�م

لوتربل� وأ� زاغلاب أافدُي مئاق نكس�م لزع ينس�تح

يتل� نكس�م نويلم 20.2 اهددع غلابل� اس�نرف لزانم )ًايونس� 3% لدعبم( ليهأات ديعأ� ول نكمم بس�كم 50 لي�وح ةقاطلل يونس� كلهتس�� لىإ� لوس�ولل لزعل� ةءافك ينس�حتب ،لوتربل� وأ� زاغلاب ةئفدت مدختس�ت .ايلاح 200 ـب ةنراقم ،بعكلم� ترملل ةعاس�/ت�وليك

لوأل� ماقلم� في اهتئفدت في مدختس�� ،130 000 يونس�ل� ءانبل� لدعم بس�ح غلبت يتل�و ،ةديدلج� نكاس�لم� لك نأ� ول نكمم بس�كم .ايلاح 130 ـب ةنراقم ،بعكلم� ترملل ةعاس�/ت�و ك 50 يونس� كلهتس�� ض�اس�أ� ىلع اهفده تعس�و ،لوتربل� وأ� زاغل�

لوتربل� وأ� زاغلاب ةئفدت مدختس�ت ةديدج لزانم ءانب 0,26 ةفثكم وأ� لقأ� ةر�رح ةجرد ت�ذ ةديدج ةيلغ ء�شر�

،450 000 ةغلابل�و ًايونس� اهليدبت ىرجي يتل� ةيدرفل� تايلغل� لك نأ� ول نكمم بس�كم .ًايلاح طقف 95 500 ددعب ةنراقم ،ء�دأل� ةيلاع تايلغ اهنم ًلدب تعس�و

ةيس�مس�ل� ةقاطلاب لمعت ةيلغ بيكرت

ةقاطلاب لمعت ةيلغ 200 000 بيكرت وه ةقاطل� راطإ� عيشر�ت فده ناك ول نكمم بس�كم .2020 ىتح رمتس��و ،2005 لىإ� مِّدُق 2010 ىتح ًايونس� ةيس�مس�ل�

class A+ لىوأل� ةجردل� نم ةقاطلل ةرفوم ةيلزنم ةيبرهك ةزهجأ� ء�شر�

لىوأل� ةجردل� تابلطتلم ةقف�وم نوكتل )لكل� نم 9%( ًايونس� تلدبتس�� ةيلزنلم� ةزهجأل� لك نأ� ول نكمم بس�كم .(1)20% لي�وحب ةقاطل� كلهتس�� لقي �ذهبو ،ةقاطل� كلهتس�� نم ةزاتملم�

.ةيوونل� ةقاطلاب اس�نرف في ءابرهكل� مظعم نأ� ثيح ،ايبس�ن ليلق بس�كلم� .1

0,37 0,034 0,09

في رامثتس�ل� ناكس�إل�

2,34

ةيمويل� ةايلح�

ةيلخ�دل� ةر�رلح� ض�فخ 7,7 ءاتس�ل� في ةيوئم 2° ر�دقمـب

ةر�رــــلح� لـــك تــســ�ـفـخ وـــل نـكـمم بـسـ�ـكـم

،ةيوئم 2° ر�دـقـبم نكاس�لم� لكل ةيلخ�دل� ةقاطل� كلهتس�� في 14% عج�رت لىإ� يدؤوي

تابملب ةيديلقتل� ةءاس�إل� تابلم ل�دبتس��ةقاطلل ةرفوم

ةرفوم تاـبـلم لىإ� ةءاــســ�إل� لـك تـلوـتح وـل نكمم بس�كم تابملل� نم ت�رم ض�مخب لقأ� ةقاط كلهتس�ت يتل�و ،ةقاطلل .ةداتعلم�

ةيكيتاموتوأل� تلاس�غل� م�دختس�� ينس�تح

0,08

،ةقاطل� نم 40% يرفوت نكيم �ذهبو ،ةدرابل� هايلم� جمانرب لزانلم� لك تمدختس�� ول نكمم بس�كم .لقأ� نوبرك هنع ثعبني ةورذل� تاقوأ� يرغ في ءابرهكل� كلهتس�� نأ� ثيح ،ليلل� فيو

0,6

يدؤوي ثيح ،ماظتناب لوتربل�وأ� زاغلاب لمعت 15 ـل� في ،5% ـب ةيلكل� ةءافكل� ينس�تح لىإ� كلذ .ةينعلم� نكس�م نويلم

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 98

زاغل� تايلغل ةمظتنلم� ةنايس�ل�لوتربل� وأ�

يتل� تايلغل� لك ةنايس� تتم ول نكمم بس�كم

3,5 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com