This page contains a Flash digital edition of a book.
هيرثأات تلامتحا س�ابتحلا في **يرارلحا

-

1

21 310

12 000 1 300 120

5 700 11 900 22 200

طاس�نلا ردس�م يرس�بلا يس�يئرلا

-

،تنمس�أل� جاتنإ� ،يرفلح� دوقول� يس��رأل� تام�دختس�� يرغت

،زرأل� لتاس�م ،يرفلح� دوقول� ةيس�الم� ةيبرت ،تايافنل� بلاقم

ق�ترحل� تايلمع ،ةدمس�أل� ةيعانس�ل�

ةزهجأ� ،تاينوتركلإل� ديبرتل�

ديبرتل� ةزهجأ�

ةيعانس�ل� تايلمعل� موينمولأل� جاتنإ� موينمولأل� جاتنإ� برهكُم يرغ لئاس�

زاغلا ءاقب ةترف يولجا فلاغلا في )تاونس�لاب(

مايأ� ةعس�ب فلتخي

12

114 250

13.8 1.4

>50 000 10 000 3 200

ةنس� زيكترلا

1998

(ppmv(

3 لىإ� 1 365

1.75 0.31

0.000014

0.0000075 0.0000005 0.00008

0.000003 0.0000042

لبق ام زيكرت ةعانس�لا

(ppmv*(

3 لىإ� 1 280

0.7 0.27

0 0 0

0.0004 0 0

)ةمداق ةنس� ةئام ةدلم( ير�رلح� ض�ابتحل� في يرثأاتل� تلامتح� **

زاغلا مس�ا ءالما راخب

نوبركلا ديس�كأا نياث

(CO2(

(CH4( ناثيلما

زوترينلا ديس�كأا

(N2O(

23 نوبركورولفورديه

HFC23 (CHF3(

اأ134 نوبركورولفورديه

CF3CH2F

اأ152 نوبركورولفورديه

CH3CHF2

(CF4( ناثيمورولفيرب

(C2F6( ناثيإاورولفيرب تيبركلا ديرولف س�داس�

(SF6(

،مجلحاب نويللم� في ءزج = ppmv *

)offsetting ض�يوعت( ةس�ياقمو انتيلوئس�م قاطن في عقت يتل� ةبوس�ل� ت�زاغ )ليلقت( ض�يس�خت ةلأاس�م نع ثركأ� ً�دعتبم ةرودل� في رمتس��و ،كتاثاعبن� نم ديزلم� ض�فخ كنكيم فيك رظنأ� ،ةيلاتل� ةلولج� في .يقابل� ،ًاماتم ًايلس�م ًائيس� نوكي نل ةيخانم ةيم ِح عابت� .كن�زيم ىلع كتاثاعبن� ض�اقنإ� وحن ثركأ� ًاهجتمو ض�يوعتل� هنكل .لقأل� م�دختس�اب ديزلم� قيقتح نم يتأات يتل� ةي ّس�نلم� ت� ّشر�لم� فاس�تك� ةداعإ� ىلع اندعاس�ي دق هنأ� مغر .م�دتس�م بكوك ىلع ءاقبل� في لمأل� -ةمداقل� لايجأل�و نحن- انيطعي فوس�

ًايخانم ًاديامح حبس�ت نأل بابس�أا ةعبرأا

.ةيخانلم� انتمس�ب ض�فخ لىإ� انوعدت ةديج ةديدع بابس�أ� كانه

15 IOÉ©dG ô°ùcG ةمدقم Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com