This page contains a Flash digital edition of a book.
اننكيم ،انتايح نم ً�ءزج ًاقح رفس�ل� ناك �ذإ� ؟ًلعف ء�دعس� انلعتج اهب موقن يتل� تلحرل� نم مك - ةحاتلم� تلس��ولم� نم ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ىلع �يرثأات لقأل� لكس�ل� رايتخ� لاح يأ� ىلع نأل فدهن نأ� اس�يأ� نكيم .ض�الخ� نم ًلدب ماعل� لقنل� وأ� ،م�دقأل� ىلع يرس�ل� وأ� ةج�ردل� لس�فأل�و يرغ اهدئاق ىوس� لمتح ل يتل� ت�رايس�لاف .قيرطل� ىلع نوكن امدنع ناكمإل� ردقب ينيعامتج� نوكن كيدل ناك املكو ،ةيقطنم

.لقأ� مكنم لك ةمس�ب تناك ثركأ� باــــــــــكر

تبس�تك� ،ةهجول� ض�فن لىإ� نوبهذي نيذل� كئلوأ� ليس�وت نوس�رعيو ،ىتمو نوبهذي نيأ� نع ض�انل� اهيف نلعي يتل� عق�ولم� يرفوت بناج لىإ�و ،ًاماتم ماظنل� حنج اهن�يرجو اينالمأ� في .نكامأل� نم يرثك في ةيس�الم� ةليلقل� ت�ونس�ل� برع ةيربك ةيبعس� ةيعامتج� ءاقتل� ةطقن يهف ،)ترموليك 100 لكل وروي 5 لي�وح لباقم( ًابيرقت مجلح� ةطس�وتم ندلم� لك ينب ةس�يخر ةلس��وم ،اينالمأ�( www.mitfahrgelegenheit.de :يه ةيرهس�ل� عق�ولم� ض�عبو .اهنوبحي نيذل� ءلؤوهل ةرماغلم� نم عونو ؛)ايل�ترس�أ�( www.rideabout.com.au ؛)اس�نرف( www.easycovoiturage.com ؛)�شر�يوس� ،ايل�ترس�أ� .)ةدحتلم� تايلول�( www.rideshare-directory.com

� ً رمأ� ةير�رلح� ت�دحول� نم ةدودمح ةيمك باس�ح نوكي املثم طبس�لاب .كرفس� ليلقتل ةتباث ًاف�دهأ� عس� مك ىلع ً�دح عس�ت نأ� كنكيم )للحو بس�ح� رظن�( ه�دمو رفس�ل� في كت�داع للتح نأ� دعبو ،ةبجو لكل ًايقطنم .كفيلاكت ىلع ماه يرثأات هل نوكيس� كلذ ليلقت نإ� .لئاس�و ةيأابو رفاس�ت

طس�وتم( لاغس�إل� تلدعم ىلع ً�يرثك جئاتنل� دمتعت .)يدرول� نوللاب انه مدختس�لم� ةينالمأل� تلدعلم�

م�ترــل�و وترملل لس�فأ� جئاتن ىلع لوس�لح� نكيمو ةكبس�( اهنومدختس�ي ض�انل� نم بركأ� ددع ناك ول راطقل�و في اهراعس�أ� ،اهيلإ� لوس�ول� ةلوهس� ،لس�فأ� ديع�ومو .)ت�رايس�لاب ةنراقم ةيس�فانت برتعتو ،لوانتلم�

)ةليوط ةفاس�م( )ض�اب( ةلفالح� )ةليوط ةفاس�م( راطقل�

CO2

لئاس�و نم CO2 ةراتمخ ةينالمأ� تلس��وم

في ،بك�ر لكل ترموليكل�

نم م�رج

تاثاعبن�

تاــــــــثاعبن� عـــــــــــم بـــس�انتت تاــــــعبرلم�

CO2

وترم

م�رت

)ةيرس�ق ةفاس�م( ض�اب ةرئاطل� )ةيرس�ق ةفاس�م( راطقل�

بك�ر

ةرايس�ل�

ةرايس� لكل

.2005 ،)ةينالمأل� ةيل�رديفل� ةئيبل� ةلاكو( Gunnar Gohlisch, Umweltbundesamt :ردس�لم�

129 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com