This page contains a Flash digital edition of a book.
،انلك هيف كراس�تن دح�و يوج فلغ في ةيرحب ةبوس�ل� ت�زاغ رودت .ام موي في ،رخآ� ناكم في تاثاعبنل� هذه لعنج يكلو .لماعل� في ناكم يأ� في اهز�رحإ� نكيم اهيف تنأ� ببس�تت يتل� تاثاعبنل� ةس�ياقم نإاف مث نمو هترفو يذل� فياس�إل� زفالح� نود تاثاعبنل� ض�فخ ثدحي ّلأ� مهلم� نم ،اهرامثب يتأات ً�دج ةشر�ابلم� ةركفل� ةدس�رأ� ىلع لوس�لح� ءاعد� ىلع نيرداق نوكن نأ� يغبني ل ،رخآ� يربعتبو - تاثاعبنل� ض�فخ ةدس�رأ� .لاح ةيأ� ىلع ثدحي فوس� ناك ءيس�ب

داس�تق� أ�دبم ىلع ينبم ،رخآ� ناكم في كتاثاعبن� نع ةس�ياقلم� لعف ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ةس�ياقم نإ� ،ةس�الخ� ةيلحلم� فورظلل اقفوو ،ةفلتمخ قرطب ثدحي نأ� نكيم ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ض�فخف :قوس�ل� يرغ وأ� ةفلكتل� عفترم مهتاثاعبن� ض�فخ نوكي ض�اخس�أل ةبس�نلابف .ةفلكت ثركأ� ىرخأ�و ض�خرأ� قرط كانه حيتي ض�خرأل� ض�فلخ� مييقتو .مهنم ًلدب مهتاثاعبن� ض�فلخ نيرخآل �وعفدي نأاب مهؤو�رغإ� نكملم� نم ،ديفم نأ� نويداس�تقل� لوقيو .ض�فلخ� اهيف لّو ُيم يتل� ن�دلبل� ديفتو ،ماع لكس�ب ةراس�ج ثركأ� اف�دهأ� عس�ت نأ� كل ،مهتاثاعبن� ض�فلخ نوعس�ي د�رفأ�و لودو تاكشر� كانه تناك املكو :راعس�أل� مظني فوس� بلطل�و ض�رعل� ذاخت� نم ًلدب ض�فلخ� �ذه فيلاكت عفد قيرط نع مهتاثاعبن� ض�فخ في نيرخآل� ةدعاس�م نوراتخي مهنكلو ض�خرأ� كتاثاعبن� ض�فخ اهيف حبس�ي ةطقن نوكت ىتح ،ىلعأ� ض�فلخ� رعس� حبس�ي اهدنع ،ةشر�ابم ت�ء�رجإ� .نوبركل� ةس�ياقم لباقم تاثاعبن� ت�داهس� ء�شر� نم

عس�و نإاف ،يولج� فلغل� في ةبوس�ل� ت�زاغ ةدايز ءاطبإ� في ًلعف مهس�ت ةيعوطل� ت�ء�رجإل� نأ� مغرو مدع ةلاح في ةمئلم بق�وع عم ،تاثاعبنل� نم هب حومس�لم� ىس�قأل� دحلل ماع لكس�ب ةلوبقم ةمزلم دودح لوكوتورب ءاس�عأل ةبس�نلاب -ايرظن- لالح� يه هذهو .يرثكب �يرثأات ثركأ� ةركفل� لعجي فوس� ،نواعتل� لوس�ول� نكيم ف�دهأل� هذهو .2012 لولحب تاثاعبنلل ىوس�ق ةيموق ف�دهأاب نومزتلي نيذل� وتويك اس�يأ� لمس�ت يتل� “ةنورلم� تامزيناكيم” م�دختس��و ةيموقل� تاثاعبنل� ض�فخ نم ةفلتؤوم ةعومجبم اهيلإ� نكل .وتويك لوكوتورب اهديؤوي ةس�ياقم تامزيناكيبم ةنيعم تلاح تتح ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ةس�ياقم ةقيقلح ايئزج �ذه عجريو ،تاثاعبنلل ةيموقل� ف�دهأل� لىإ� لوس�ولل قيرطل� في يرس�ت ل ن�دلبل� نم يرثكل� .اهينط�وم ىلع ةمزلم �دودح ايلخ�د ض�رفت لم اهنأ�

)ليجس�تلا بتاكم( تلاجس�لا

دعل� رطامخ ليلقت في ً�دج ةمهم يهو ،تاس�ياقملل ةعباتبم نوبركل� ةس�ياقم ليجس�ت بتاكم ظفتتح ا ً س�يأ� حس�وت تلجس�ل�و .)ةس�ياقلم� ض�فن امهباس�لح ديقتو ناس�خس� كانه نوكي نأ� يأ�( جودزلم�

ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 160 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com