This page contains a Flash digital edition of a book.
نوبركلا )لزاعم( نفادمو )تاعدوتس�م( تاعولاب

ةيلمع يأ� يه ،)عدوتس�لم� وأ�( ةعولابل� .ةبوس�ل� ت�زاغ )عدوتس�م( ةعولاب وه ةبوس�ل� ت�زاغ ردس�م ض�كع وأ� لئاس� نم ةقيقد ت�رطق وه لوس�وريإل�( هتلوس�وريإ� دحأ� وأ� ةبوس�ل� ت�زاغ دحأ� ليزت هيلآ� وأ� طاس�ن وأ� .يولج� فلغل� نم هتلس�وريإ� وأ� ةبوس�ل� زاغ تائداب دحأ� وأ� )رخآ� زاغ ىلع ةلممح زاغ

نكملم� نمو .تاطيحلم�و هبترل�و تاباغل� يه ًلثم نوبركل� ديس�كأ� نياثل ةيعيبطل� )تاعدوتس�لم�( تاعولابل�و نم نوبركل� ديس�كأ� نياث ةل�زإل ةثيدح ايجولونكت م�دختس�� وأ� ًايعيبط ثدتح تايلمع )زفح( طيس�نت ًاس�يأ� ،ام عدوتس�م في )هب ظافتحل� وأ�( نوبركل� ديس�كأ� نياث ذخأ�و .تاعدوتس�م في هنيزختو يولج� فلغل� .نوبركل� )نفد( لزع ًاس�يأ� ىمس�ي ًايعانطس�� وأ� ًايعيبط ناك ء�وس�

تاباغلا في يجولويبلا لزعلا

ةر�دإل ىدلم� ةيرس�ق تايناكمإ� مظعأ� مدقت اهنأ� ودبيو ،ُ�ديج ًاموهفم نوبركل� لزع في تاباغل� رود ناك ابمر وأ� ةيرس�ق ةايح ت�رود اهل يتل� ليس�احلم� مظعمو تاتابنل� نم يرثكل� فلخ ىلعو .نوبركل� ةلكس�لم شر�بل� دوقع ىدم ىلع نوبركل� ةباغلل ةيلح� هلتكل� مك�رُت ،مس�وم لك ةياهن دنع نوبرك نم اهيدل امم ً�يربك ً�ردق قلطت في نوبركل� ديس�كأ� نياث نم ةمخس� تايمك ةمك�رم اهنكيم تاباغل� نأ� كلذ نم ثركأل�و .نمزل� نم نورق وأ� رـــــيب�دتو .دوـــــقع ةدــــع درـمج – ًايبس�ن ةيرس�ق ةينمز ت�ترف

تاباغلا يرجس�ت ةداعإاو تاباغلا ةعارز

هذه نكت لم ض�رأ� في راجس�أل� ةع�رزب وأ� يعيبطل� بقاعتلاب ةباغ ض�يس�أات لىإ� يرس�ي حلطس�م afforestation تاباغل� ةع�رز يعيبطل� ددجتلاب ء�وس� ،ةباغ ض�يس�أات ةداعإ� ينعيف reforestation ةباغل� يرجس�ت ةداعإ� امأ� .لبق نم اهيف ومنت راجس�أل� .لبق نم اهنم تليزأ� دق ةباغل� تناك ةقطنم في ،راجس�أ� ةع�رزب وأ�

ايلم ً اع ًامجانرب نأ� خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� هنجلل� لوقت .نوبركلل يجولويبل� لزعل� طيس�نتل اهذاخت� نكيم

تاباغل� ةع�رز عم ةيئ�وتس�ل� تاباغلل يعيبطل� ددجتل� زفحو ،تاباغل� ةل�زإ� ليلقت نمس�تي 2050 ىتح لمعي فلغل� نوبرك نم نط نويلم فلأ� 87-60 لزع لىإ� يدؤوي نأ� هنكيم ،لماعل� ىوتس�م ىلع تاباغل� يرجس�ت ةداعإ�و .ةترفل� كلتل يرفلح� دوقول� قرح نم ةعقوتلم� CO2

اهتردق ىلع اكيراتس�وك زكرت ،CN Net ًايخانم ةدياحلم� ةكبس�ل� في ءاس�عأل� لودل� ىدحإ� اهفس�وبو .ًايخانم ةديامح حبس�ت يكل تاباغل� م�دختس�� ىلع ةيربكل�

س�رألا حطس� تتح نوبركلل يجولويلجا لزعلا

ةمزأ� للح ةنكمم ةليس�وك ةليوط دوقعل ض�قون نأ� قبس� ،نوبركل� نيزختو دايطس�� وهو ،نياثل� رايلخ� تاثاعبن� نم ًابيرقت 15% - 12 لداعي ام يأ� ،يولج� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com