This page contains a Flash digital edition of a book.
لىوألا ةجردلا في ترم وليك 1 000 ةفاس�لم ن�يرطل� )رفاس�م لكل تاثاعبنل� ،ةليوط ةفاس�لم ن�يرط(

لامعألا لاجر ةجرد...

في

770 510

ةيداس�تقلا ةجردلا في

...

220

ت�د�دمإ� نم )ةئالماب نيشر�ع( 20% وحن يراجتل�و يس�خس�ل� لقنل� كلهتس�ي .انقح نم هنأ� ينس�ترفم تابلطتم تد�ز املك ،�ذل .يرفلح� دوقول� نم ةيمكل� هذه نم )ةئالماب نونامث( 80% يتأايو ،ةيلماعل� ةقاطل� ةمس�بل� ةماخس� تد�ز ،اهم�دختس�� ةطقن لىإ� اهجاتنإ� ناكم نم رفاس�ت نأ� بجو ٍعلس� نم هكلهتس�� وأ� درفل� برتعي .درفل� �ذهل ةيخانلم�

تاثاعبنل� في بيس�ن بركأ� بحاس� يلماعل� ىوتس�لم� ىلع

يبرلا لقنلا

ىلع ت�رايس�ل� ددعو عطقت يتل� لايمأل� ددع ةدايز هنز�وي هاتجل� �ذه نكل ،ةءافك ثركأ�و ثركأ� يرس�ت ةديدلج� ت�رايس�ل� اتات« ةكشر� تقلطأ� دنهل� فيو .2005و 1999 يماع ينب 14% ةبس�نب ت�رايس�ل� جاتنإ� د�ز ةيلماعل� در�ولم� دهعلم اقبط .قرطل� 2 500 لي�وح ،ةيبور 100 000 وحنب ةرايس�ل� عابت فوس� .2008 ةي�دب في -ونان اتات - لماعل� في ةرايس� ض�خرأ� »زروتوم نوكي فوس�و .تاثوللم� جاتنإ� ةيلاعل� عفدل� ةيئانثل� ت�رايس�ل� نم يربك ددع لمح ونان ت�رايس� لتح فوس� .يكيرمأ� رلود عقوتت يهو ،ونان ةرايس� 250 000 وحن عينس�تب »اتات« ةكشر� أ�دبت فوس� .رخآ� ض�خس� يأ� لثم اهتدايق في قلح� اهيكلالم .لعفلاب دنهل� قرط ىلع ةدوجولم� ةرايس� نويلم شر�ع ةثلثل� لىإ� فاس�ت ،ةنس�ل� في ةرايس� نويلم وحن غلبي دق ايونس� ابلط مكحتل� متي لم نإ� فاعس�أ� ةعبس� ر�دقبم د�دزت فوس� ةبوس�ل� ت�زاغ نم دنهل� تاثاعبن� نإ� ء�برلخ� لوقي ىرخأ� ةيحان نمو .ت�رايس�لاب رفس�ل� في

في ةدايز يبرل� لقنل� دهس� .عاطقل� �ذه تاثاعبن� نم 70% نم ثركأاب مهس�ي ثيح ،لقنلاب ةلس�ل� ت�ذ :ةعشر�ب يولج� لقنل� قاطن عس�تيو .2004 ماعو 1987 ماع ينب ةترفل� في 64.5 % ةبس�نب تاثاعبنل� رداس� روس�نم يرغ ريرقتل اقبطو .2003 ماعو 1990 ماع ينب 80% ةبس�نب ن�يرطل� لايمأ� ددع د�ز دقل

ةلكس�لم� IOÉ©dG ô°ùcG 36 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com