This page contains a Flash digital edition of a book.
يويلحا دوقولا نم نياثلا ليلجا

دوقول� جاتنإ� تايجولونكت نم ةيراجتل� ةس�فانلم� ىلع رداق جاتنإ� لىإ� لوس�ولل ةليلق ت�ونس� انمامأ� ل�زي ل

نأ� ةعانس�ل� ض�ترفتو .عفترم يزولوليس� ىوتمح ت�ذ ةنيعم تاتابن وأ� ،تاباغل�و ةع�رزل� تافلمخ نم 10 لىإ� ض�مخ ينب حو�ترت ةترف لبق ةماه ةيراتج تايمكب احاتم نوكي نل يويلح� دوقول� نم نياثل� ليلج� ىلع ومنت يتل� تاتابنل� م�دختس��و ،ةقاطلل ةيلاعل� ةءافكل� يه ةمدقلم� في عس�وت يتل� ةيلس�فأل�و .ت�ونس� .يئيبل� عونتلل ةبس�نلاب ةيمهأ� لقأ� قطانم في وأ� ةروهدتم ض��رأ�

؟ةبوس�لا تازاغ تاثاعبنا س�فخ في يويلحا دوقولا ةءافك ىدم ام

ةياغلل يروشر�ل� نم ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ض�فلخ يويلح� دوقول� في ةنماكل� تاناكمإل� لكب عفتنن يكل كانه .يرفلح� اهليدب نم لقأ� لب ،ناكمإل� ردقب ةليلق هجاتنإ� ءانثأ� ةتجانل� تاثاعبنل� ةليس�ح نوكت نأ� هب يحوت امم ىلعأ� يويلح� دوقول� نم ةبوس� ت�زاغ تاثاعبن� لىإ� دوقت نأ� نكيم يتل� شر�انعل� نم يرثكل� ل�وطو ةع�رزل� في يرفلح� دوقول� م�دختس�� لىإ� اس�اس�أ� عجرت ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن�و :لؤوافتل� ةلاح لمعي يذل� كرحلم� ةءافك ىلع �يرخأ�و ليس�احلم� عون ىلع ًاس�يأ� دمتعت ةيئاهنل� ةجيتنل� نكل .ةلجاعلم� ةيلمع ةنراقم ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ض�فخ نم ةئالماب 25-15 لي�وح نأ� ةيلودل� ةقاطل� ةلاكو لوقتو .اهب امك ،ةدحتلم� تايلول� في ةرذل� لثم ،ةيوس�ن ليس�امح م�دختس�اب اهيلإ� لوس�ول� نكيم يرفلح� دوقولاب ض�عب فيو .ماخ ةدامك ،ليز�برل� في عرزي يذل� ،ركس�ل� بس�ق عم ض�فلخ� نم ةئالماب 90 لىإ� لوس�ول� نكيم ءانثأ� ةدمس�أل� عس�و نم زوترينل� ديس�كأ� تاثاعبناف .ايبلس� يويلح� دوقولل يخانلم� نز�وتل� نوكي تلالح� .نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� يرفوت نم ًايئزج للقت تابنل� ةع�رز

لادلجا

تاعوس�ولم� نم ددع كانهف ،خانلم�و ةقاطل� لكاس�م للح ً�دج ً�دع�و ودبي لوقلح� في دوقول� ةع�رز نأ� مغر .يويلح� دوقول� جاتنإ� لوح لدجلل ةيرثلم�

جاتنإ� باس�ح ىلع نوكتس� يويلح� دوقول� ةع�رز نأ� نم قلقلاب نوككس�تلم� رعس�ي :ماعطلا لباقم ةقاطلا ،ةيذغتل� ض�قن نم ًانويلم 850 هيف نياعي لماع فيو .طاس�نل� �ذه فاقيإاب ىتح يداني ض�عبل� نإ� لب ،ماعطل� ثلثل� ت�ونس�ل� ىدم ىلع .ةمس�احو ةس�حفتم ةس��رد بلطتي ةلالح� هذه ةمقافلم لمتمح ديدهت يأ� نإاف يويلح� دوقولل ةيموكلح� ةيلالم� تاناعإل� تقلخو .ةئالماب 83 ةبس�نب لماعل� في ء�ذغل� راعس�أ� تعفتر� ،ةيس�الم� ومنل�و .راعس�أل� عافتر� نع ايئزج ةلوئس�م تناك ،بلطل� في ةئجافم ةدايز ةيمانل� ن�دلبل� في هف�دهتس��و نم ددع ينب نم امه ،ةقاطلل كلهتس�ل� ةفيثكل� موحلل� كلهتس�� وحن ةيئ�ذغل� ت�داعل� يريغتو نياكس�ل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com