This page contains a Flash digital edition of a book.
خانلما ىلع ظافلحا – لوألا ببس�لا

.هب ؤوبنتل� نكيم ل فلتمخ خانم لىإ� يدؤوي قيرط ىلع ةمحر لب ض�رأل� عس�وب ةبوس�ل� ت�زاغ مك�رت ددهي فوــــس� بـــكوــكل� نـــم ةرــــــيـبك ء�زـــــجأ� نإ� لوـــقت

(IPCC(

(IPCC) »خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� ةنجلل�« نيوكتب ةيولج� داس�رألل ةيلماعل� ةمظنلم� عم ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� جمانرب ماق لعفب ثدالح� خانلم� يرغت اهببس�ي يتل� رطاخلم� ريدقت لجأ� نم ،تاموكحلل لثممو لماع (2 000) يفلأ� نم ثركأ� مس�ت يتل� ةيملعل� تايبدأل� رخآ� مييقت يه اهتفيظو نكل .خانلم� تانايب دس�رت لو ،اهس�فنب ثاحبأ� ةيأاب موقت ل ةنجلل� هذهو .شر�بل� فيكتل� ت�رايخو ،ةعقوتلم�و ةظحللم� هراثآ�و خانلم� يرغت رطامخ مهفب قلعتت يتل� ةيداس�تقل� - ةيعامتجل�و ةينفل�و يملعل� ض�اس�أل� :ماس�قأ� ةعبرأ� نم نّوكت يذل� عب�رل� يمييقتل� اهريرقت ةنجلل� تشر�ن 2007 برمفون في .رطاخلم� فيفختو يرغت فيفخت ،ةيناثل� لمعل� ةعوممج هب موقتو ،رطاخملل ض�رعتل� ،فيكتل� ،راثآل� ،ليوأل� لمعل� ةعوممج هب موقتو يدالم� لس�ي �ذل ت�ونس� تس� ريرقتل� لامكإ� قرغتس�ي .لماس� يعيمتج ريرقت لىإ� ةفاس�إلاب ،ةثلاثل� لمعل� ةعوممج هب موقتو ،خانلم� ةنجلل�« تلس�ح ،ةيس�الم� نيشر�عل� م�وعأل� ل�وط اهلمعل ً�رظنو ،ببس�ل� �ذهل .تاحفس�ل� نم ةديدع فلآ� لىإ� ريرقتل� مجح .2007 ةنس� –روج لآ� عم ةفس�انم– ملس�لل لبون ةزئاج ىلع »خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح�

،ىوس�قل� ض�قطل� روس� نم اهيرغو ،تاناس�يفل�و ،فافلج� تاجوم حبس�ت فوس�و .ًائفد ثركأ� نوكت فيكتل� نم نكمتت نل يتل� تاتابنل�و تان�ويلح� توتم فوس�و .ماعطل� ت�د�دمإل ً�ديدهتو ً�رت�وت ثرك� تائم عفديس� امم ،عافترل� �ذه رمتس�ي فوس�و ،رحبل� حطس� تايوتس�م عفترتو .ت�يرغتل� هذه عم (CO2) نوبركل� ديس�كأ� نياث زاغ زيكرت د�دزـيو .ةرجهل� لىإ� ةيلحاس�ل� قطانلم� في ض�انل� نم فلآل� ةي�دب ت�ونس� في .يولج� فلغل� لىإ� شر�بل� اهفيس�ي يتل� ةيس�يئرل� ةبوس�ل� ت�زاغ دحأ� وهو ،ةعشر�ب في ءزج 280 يولج� فلغل� في دجوي ناك –هلوح امو 1750 ماع في يأ�– ابوروأ� في ةيعانس�ل� ةروثل� في ً�ءزج 390 ةبوس�ل� ت�زاغ ليامجإ� زيكرت غلب مويل�و .نوبركل� ديس�كأ� نياث زاغ نم (ppm) نويللم� قلعتي كترس�م ض�ايقب اهنع برعُي ةبوس�ل� ت�زاغ لك( -CO2

e نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم نم نويللم� نويللم� في ءزج 2.0 – 1.5 لدعبم مقرل� �ذه د�دزـيو ،)يوـلج� فلغل� ةئفدت ىلع ةلمتحلم� اهتردقب

–عبرم ترم لكل تاثاعبنل� نم نزمخ ءانب نع ةتجانل� .بل ُس�ل� لكايه

ةناس�رلخ� نم لزنم ءانب وأ� ...

435

ةمدقم IOÉ©dG ô°ùcG 16

275

خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� ةنجلل� نإ� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com