This page contains a Flash digital edition of a book.
ةيرغس�لا تاس�س�ؤولما

عئاس�بلل ةيس�يئر ةيترس�م ًاس�يأ�و ةجتنم -ةيموكلح� يرغ تامظنلم� اهيف ابم- تامظنلم�و تاكشر�ل� وحن ىلع ةئيبلل ةقيدس� تاجتنم وحن ق�وس�أل� كيرحتل ةيئ�شر�ل� اهتردق هجوت نأ� نكيمو ،تامدلخ�و

ايل ً اح اهل ىرخأل� تاعاملج�و ةيموكلح� ت�ر�دإل�و ،تاعمالج�و ،تاكشر�ل� نم ايمانتم �ددع نإ� .بركأ� قافنإل� ت�ر�رق نع ينلوئس�لم� ينفظولم� نم ةئيه بلطتت انايحأ� وأ� عجس�ت ةيمس�ر ةيئ�شر� تاس�ايس� ء�دأل� تابلطتم ةنراقم ينعي ء�شر�لخ� تايترس�لماب مامتهل�و

ةيلس�فأ� اهدحو ةيلالم� يح�ونل� ررقت ل ثيح ،ةيجولوكيإل� ئدابلم� ىلع ةمئاق ةيع�و ء�شر� ةس�ايس� ينعت ء�شر�لخ� تايترس�لم� ء�شر�ل� راعس�أ� نإ� .ةئيبل� ىلع ً�يرثأات اهلقأ� راتخُي لب ،دقاعتلاب ً�رعس� ض�ورعل� لقأ� فلكُي ل ثيح وأ� ،رخآ� ىلع تاجتنلم� دحأ� تاس�ايس� لىإ� تاكشر�ل�و ندلم� ت�ر�دإ� نم يرثك تلوتح دقو .لقأ� ليغس�ت فيلاكتب اهتس�ياقم نكيم ةيرثك تلاح في ىلعأل� نم ةئالماب 16 نع ةلوئس�م ةماعل� تايترس�لم�و .ةم�دتس�لم� ةيمنتلل ةر�دإ� ةمظنأ� ث�دحتس�� ةيلمع راطإ� في ء�شر�لخ� تايترس�لم� تايجولونكتلل ًايوق ايداس�تق� اكرمح حبس�ي نأ� ةماعل� تايترس�لم� يرس�ختل نكيم مث نمو ،ابوروأل يلحلم� جاتنإل� ليامجإ� ىلع يبوروأل� داتحل� نم ةغل 22 ـب حاتم وهو ،ء�شر�لخ� تايترس�لم� نع ةماعل� تاطلس�لل يداس�رإ� ليلد كانهو .ةيئيبل�

http://ec.europa.eu/environment/gpp/ guideline~en.htm :عقوم

:يه مهتايس�وتو

عم ةدوجو ء�دأ�و ً�رعس� ةس�فانم تاجتنم يهو ،اهليهأات داعم وأ� ،ةددمج وأ� ،اهريودت داعم( ء�شر�خ تاجتنم ء�شر� .اهئ�شر� نم ًلدب ت�ودأل� يرجأات وأ� راجئتس�� ؛)ةديدلج� ءايس�أل�

تابيترت نع ةقاطل� يرفوت تاكشر� ل�ؤوس� - ةددجتم رداس�م نم ةقاطل�/ءابرهكل� ىلع لوس�حلل يعس�ل� .»ء�شر�لخ� ةقاطل�«

مدختس�ت يتل� وأ� ،دوقول� كلهتس�� في نكمم داس�تق� ىلعأاب زيمتت تابكرم يرجأات وأ� ء�شر� - شر�خأل� ةكشر�ل� لوطس�أ� .)تقول� ض�فن في ءابرهكل�و ةقاطلاب لمعت( ةنجهلم� تاكرحلم� وأ� ،دوقول� ايلخ ،ءابرهكل� لثم ةقاطلل ةليدب رداس�م

تامدلخ�و تاجتنلم� ض�عب .ددج ينعئاب ىلع روثعل� كلذ يعدتس�ي ام ًابلاغو .ةيئيبل� تابلطتلماب ةيديلقتل� .ةخس��رل� انت�داع في يركفتل� ةداعإ� اهم�دختس�� ينعي دقو .ةيديلقتل� اهتليثم نم ثركأ� فلكت ًايخانم ةدياحلم� .اهليغس�ت في ةفلكت لقأ�و ً�رمع لوطأ� نوكت ام ًابلاغ ةلمتحلم� بس�اكلم� نكل

ةنس� ةدلم خبطلم� ةزهجأ� لك ليغس�ت )ةينغل� لودل� في(

.ةرس�خ ثركأا تارايتخا نم حاتلم� ريرقتل

80

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 112 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com