This page contains a Flash digital edition of a book.
دق نوكتس� نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم نم نط نويلم 20-10 لي�وح جتنت اعوشر�م 150-50 ينب ام نأ� .2008 ماع ةياهنب يعوطل� يس�ايقل� رايعلم� جمانرب تتح قيدس�تل� تلان

،)IETA( تاثاعبنل� ةراجتل ليودل� داتحل� ةطس��وب نوبركلل يعوطل� يس�ايقل� رايعلم� رِّوط دقو يداس�تقل� ىدتنلم�و ،)WBCSD( ةم�دتس�لم� ةيمنتلل يلماعل� لامعأل� ض�لمجو ،)TCG( خانلم� ةعوممجو

.(WEF( يلماعل�

:ديزلم� ةء�رقلو

يرياعم نراقيو ةيس�اس�أل� يرياعلم� حشر�ي 2008 ض�رام في ً�ريرقت »ةيبرل� ةايحلل يلماعل� قودنس�ل�« شر�ن .http://assets.panda.org/downloads/vcm~report~fnal.pdf :نوبركل� ةس�ياقم

؟راتخت فيك

قوس� نم ًلس�أ� أاس�نت يتل� ةدس�رأل� نم لك ء�شر� مهنكيم انوناق مزللم� يرغ يعوطل� قوس�ل� في نئابزل� ء�شر�ب انوناق بلاطم يرغ تنك ول كنأ� ينعي �ذهو .يعوطل� قوس�ل� نم أاس�نت يتل� ةدس�رأل�و لاثتمل� وأ� )كترس�لم� ذيفنتل� وأ� ةفيظنل� ةيمنتل� تايلآ� تاعوشر�م نم( وتويك لوكوتورب اهب فترعي تاس�ياقم يرياعلم�و .كل ابس�انم ه�رت ام رايتخ� ةيرح كيدل ،يخانلم� وجاكيس� لدابت لثم انوناق ةمزلم ىرخأ� تاموظنم ،ةيئيبل� عفانلم�و ةم�دتس�ل� لثم ةيفاس�إل� عفانلم�و ،ةيلعافل� يه رابتعل� في اهعس�ت نأ� في بغرت دق يتل� يرحب لقن ةكشر� دتج دق ،لاثلم� ليبس� ىلعو .ةس�الخ� كتامامته� عم عوشر�لم� مغانت ىدمو رعس�ل�و ق�روأ� ةظفاح في رامثتس�ل� نأ� ىرت ابمر وأ� ،يرجس�ت عوشر�م نم ةيبذاج ثركأ� يرحب عوشر�م في رامثتس�ل� يرياعلم� عم ،ةشر�امس�ل�و تاس�ياقلم� ودرّوم نوكي نأ� يغبنيو .دح�و عوشر�م في رامثتس�ل� نم لس�فأ� ةيلام .اهجاتتح يتل� ةبولطلم� تامولعلم� يمدقت ىلع نيرداق ،اهيرغو هلعأ� اهانفس�و يتل� ةيس�ايقل�

حاتم “خانملل ض�تفات ةردابم” هتدعأ� نوبركل� ةس�ياقم يدروم لوح ً�يرثك هيلإ� راس�ُي ريرقت كانهو .www.tuſts.edu/tie/tci/pdf/TCI~Carbon~Off-sets~Paper~April-2-07.pdf عقوم ىلع

،“نوبركل� جولاتك” ًلثم اهنمو ةس�ياقلم� تاكشر� ينب نراقت ةكبس�ل� ىلع ىرخأ� عق�وم كانهو EcoBusinessLinks ض�ــكنيل ض�ــنزيب وــكيإ� وأ� www.carboncatalog.org/providers؛;

www.ecobusinesslinks.com/carbon~offset~wind~cred-its~carbon~reduction.htm

اس�يأ� لمس�ي امك ،خانملل ض�تفات ةردابم ريرقت هيلإ� لس�وت ام ض�خلي 177-176 يتحفس� ىلع لودلج�و .نوبركل� ةس�ياقم يدروم لوح ةردابلم� تايس�وت

ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 174 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com