This page contains a Flash digital edition of a book.
كت�دوهمج نأ� فيك هيف لمعت يذل� عمتجملل لق .مهتاثاعبن� ليلقت نم عيملج� بس�كي فيكو نودقفي �ذام .لس�فأ� ًايحس� ًلبقتس�م -مهلافطألو- مهل مدقتو عيمجلل نس�حأ� ل�وحأل� لعتج

يجيتاترس�ا لاس�تا

ةليس�و لكب .ةفداس�لم� تلاس�تل�و ملكل� قيرط نع ،يمس�ر يرغ لكس�ب ةملكل� شر�ن درمج ىلع دمتعت ل دقع�و .اهنوأ�رقي فوس� ض�انل� نأ� دقتعت تنك نإ� ،ةكبس�ل� ىلع كعقوم ىلع ليس�افت عس�و ريراقتل� بتك� تعطتس�� ول كنأل ،ةينلعإ� ةلمح مظن .لوقعم روهمج بذج عيطتس�ت كنأ� ىرت تنك نإ� هتلعف ام حشر�ل ءاقل لواح .ةشر�ابلم� تلاس�تلاب لعفت امم ثركأ� ض�انأل ةمولعلم� لس�وت نأ� كنكيم نومتهي ينيفحس�ل� لعتج نأ� وأ� ينيلحلم� يننط�ولم� رابك لثم تاعامج روزيو ض�ر�دلم� لىإ� ت�رايزب موقي ةكشر�ل� نم ًاس�خس� لعتج نأ� يرغس� دحأ� لو ،لاح ةيأ� ىلع مامتهلل نييرثم ينثدحتم نع ًامئ�د نوثحبي ءلؤوه نم يرثك .ةيلهأل� تايعملج�

نع نلعإلل تاكشر�ل�و مهس�أل� ةلمح عم لمعي يذل�و ،)CDP( نوبركل� نع حاس�فإل� عوشر�م كانه مث ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� نم عدوتس�م بركأ� تانايب شر�ن ،2007 فيو .ةبوس�ل� ت�زاغ نم تاكشر�ل� تاثاعبن� تاثاعبنل� نم ةئالماب 26 نع اعم ةلوئس�م يه يتل�و ،لماعل� تاكشر� بركأ� نم 2 400 يطغي ،ةقاطل� م�دختس��و هعوممج ام عم ،ينيس�س�ؤوم نيرمثتس�م نوبركل� نع حاس�فإل� عوشر�م لثيمو .ةيشر�ب ةطس�نأ� نع ةتجانل� ةيلماعل� ىلع ةمراس� دودح عس�ول ةس�راعم ةدرفنلم� تاموكلح� تناكو .ةر�دإل� تتح يكيرمأ� رلود نويلم نويلم 57 ثركأ� ةيميظنت دع�وق اهيدل ن�دلب لىإ� اهعناس�م لقنب ىبركل� تاكشر�ل� موقت نأ� ةيس�خ ،ةينطول� تاثاعبنل� تاكشر�ل� ىلع زيكترلاب ةينطول� حلاس�لم� كلت ىدافتي نأ� نوبركل� نع حاس�فإل� عوشر�م لواحيو .ًلهاس�ت ،نوبركل� تاثاعبن� ىلع اههابتن� زكرت يكل ةرمثتس�لم� تاس�س�ؤولم� دحوي وهف .لودل� ىلع ض�يلو ،ةيدرفل� ت�زاغ نم تاكشر�ل� ض�عب تاثاعبن�و .لوس�أل�و تاكشر�ل� هيف دجوت ناكم يأ� في ض�فلخ�و ،ةقاطل� م�دختس��و ل نيرخآ� كانه نكلو ،ًاينوبرك ً�ديامح حبس�يل لقتن� دق ددع كانهو .ةدرفنم ممأ� تاثاعبن� نم ىلعأ� ةبوس�ل� امك .لامعأل� طيطختو ةقاطل� ةءافك تاس�ايس� ينبت قيرط نع تاثاعبنل�و ةقاطل� م�دختس�� نوللقي نول�زي تاثاعبنل� ريراقتل لماعل� ىوتس�م ىلع مدختس�ي يرايعم ض�ايقم خيس�رت في نوبركل� نع حاس�فإل� عوشر�م أ�دب نويلم فلأ� 27 ـب ردقُي ام كانهو .لبق نم ً�دبأ� تعمج دق نكت لم اهيلع لس�ح يتل� تانايبل� نم يرثكو .ةقاطل�و تاطمح( ةقاطلاب ض�الخ� لالم� ض�أ�ر ريوطت ىلع ةمداقل� اماع ينثلثل� ر�دم ىلع قفنت فوس� يكيرمأ� رلود .ةبئاس�ل� تايجولونكتل� ينبت يويلح� نمف مث نمو .)خلإ� ،دوقول� ريركت لماعم ،ةديدج ةقاط Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com