This page contains a Flash digital edition of a book.
في ةقاطل� فيلاكت نم ةئالماب 60 لي�وح لىإ� لس�ي ديبرتل�و .لدعلم� في يكيرمأ� لزنم هكلهتس�ي ام ةقاطل� نم ض�فن في وه يذل� ،ءيس� لمع لىإ� ةجالح� تامولعلم� ةعانس� تكردأ� دقل .ةءافكل� مدع ببس�ب تامولعلم� زك�رم لياتلابو ةءافك ثركأ� تاجتنم ريوطتب ةعانس�ل� هذه تباجتس�� دقو .نييرثكل فئاظو ةس�رف عبطلاب تقول� وأ� “ء�شر�لخ� تامولعلم� ةعانس�” ـب فرعت ،ةئيبلل ةق�دس� ثركأ�

.“Green IT”

يتل� ت�وطلخ� ض�عب كيلإ�و .يئيبل� رشر�ل� ليلقتل تاكشر�ل�و رتويبمكل� يمدختس�م ىدل لمعل� ت�داع ليدعت نكملم� نم :اهذختت نأ� نكيم

؛م�دختس�ل� مدع نم ةليوطل� ت�ترفل� في هب ةلس�تلم� ةزهجأل� لكو رتويبمكل� ءابرهك لس�ف� ؛ىرخأل� تاقوأل� في ةلوس�فم ةزهجأل� اكرات ،ةفثكم ةرمتس�م تاقوأ� في رتويبمكلاب ةقلعتلم� ماهلماب موقت نأ� لواح

؛طقف اهيلإ� ةجالح� ةعاس� لإ� ءابرهكلاب اهلس�وت لو رزيلل� تاعباط لثم ةفثكم ةقاط كلهتس�ت يتل� ىرخأل� ةزهجأل� لس�ف� ؛)دوثاكل� ةعس�أ� بوبنأ�( ةيداعل� تاس�اس�ل� نم ًلدب )يد يس� لإ�( لئاس�ل� لاتس�يركل� تاس�اس� مدختس�� ؛انكمم كلذ ناك ىتم يبتكلم� رتويبمكل� نم ًلدب )بوت بل( لاقنل� بوس�الح� مدختس��

؛م�دختس�ل� فقوت نم قئاقد دعب ةس�اس�ل� وأ� )في�رد دراهل�( بلس�ل� لغس�لم� قلغإل ةقاطل� في مكحتل� ض��وخ مدختس�� ؛مئلم لكس�ب هنم لمعتس�لم� م�دختس�� دعأ�و ،قرول� م�دختس�� نم للق ؛ةمئلم ةقيرطب تايافنل� نم ض�لخت

.تانايبل� زك�رمو ،تاكبس�ل�و ،تامدالخ�و ،ةيرتويبمكل� لمعل� تاطحلم ةليدب ةقاط رداس�م مدختس�� :تانايب زكرم 22 ض�ايق نم ةذوخأام ض�ورد ـ تانايبل� زك�رلم تاس�راملم� لس�فأ�

http://eetd.lbl.gov/emills/PUBS/PDF/ACEEE-datacenters.pdf

:تانايبل� زك�رم يريدمو ينيس�يئرل� تامولعلم� يبق�رلم ت�وطخ ض�مخ نم جهنم ـ تانايبل� زك�رم يرس�خت

http://greenit.net/downloads/GreenIT-Greening-Data-Center-5-Step-Process.pdf

هيف ديعت يذل�و ،»يربكل� شر�خأل� عوشر�م« 2007 ويام في )مإ� يب يآ�( ةكشر� تقلطأ� ،لاثلم� ليبس� ىلعو ةيربك ةدايز لجأ� نم اهرداس�م ميظنتل ،اهلامعأ� عيمج في ةنس�ل� في يكيرمأ� رلود نويلم فلأ� هيجوت ةكشر�ل� اهنئابزو مإ� يب يآل تامدخو ةديدج تاجتنم ةطلخ� لمس�تو .تامولعلم� ةعانس� في ةقاطل� ةءافك ىوتس�م في ةس�الخ�و ةماعل� ايجولونكتلل ةيتحتل� ةينبل� ليوتحو ،تانايبل� زك�رم في ةقاطل� كلهتس�� نم دالح� ليلقتلل .»ء�شر�خ« تانايب زك�رم لىإ� لامعألاب

مدق 25 000 هتحاس�م طس�وتم تانايب زكرم نم - ةياغلل ً�يربك نوكيس� يرفوتل� نأ� ةكشر�ل� ريراقت لوقتو لداعي ،ةدحتلم� تايلول� في ةقاطل� طيلخ ىلع ءانبو .ةقاطل� نم ةئالماب 42 يرفوت نم ءلمعل� نكمتيس� ،عبرم .ماع لك نوبركل� تاثاعبن� نم نط 7 439 يرفوت �ذه

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 154 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com