This page contains a Flash digital edition of a book.
قلطي ومنل� دي�زتلم� يلماعل� نحس�ل� نفس� لوطس�أ�" نوبركل� ديس�كأ� نياث نم نط نويلم فلأ� 1.21 ًايلاح ،ةيلماعل� تاثاعبنل� نم 4.5% لداعي ام يأ� ،ماع لك اهيلع تعلط� ةدحتلم� ممألل ريرقت ةدوس�م قفو كلذو ."نايدرالج� ةفيحس�

CO2

نط نويلم

تاثاعبنل� نم يرحبل� نحس�ل� عاطق بيس�ن كلذو ،2007

.)ماع لك نوبركل� ديس�كأ� وحن لثيم

800

وهو ،ةيلماعل� ةراجتل� في ةيربكل� ةدايزل� ببس�ب نياث نم نط نويلم 800

ةنس� في نوبركل� ديس�كأ� نياثل ةيلماعل� لي�وح( 3%

اهقلطت تاثاعبنإل� نم مك ؟نفس�ل�

تاريدقت

2007

1 210

تاريدقت

1996

437

هشر�ن لاقمو ،يرحبل� لقنلل ةيلودل� ةمظنلم� نم تانايب :رداس�لم� راهدز�" :ن�ونعب 2008 ري�برف 13 في نايدرالج� في ل�ديف نوج نوبركل� ديس�كأ� نياثل ةيلماعل� تاثاعبنل� دم عفري يرحبل� لقنل�

.www.oceana.org/climate

ت�زاغ تاثاعبنل ةس��رد :ردس�لم� يئاهنل� ريرقتل� ،نفس�ل� نم ةبوس�ل� ،يرحبل� لقنلل ةيلودل� ةمظنملل

.2000 ض�رام

ديس�كأ� نياث نم نط نويلم 800 وحن قلطإ� لىإ� يرحبل� نحس�ل� ىدأ� ،يرحبل� لقنلل ةيلودل� ةمظنلم� نع نياث تاثاعبن� نأ� ينعي �ذهو .ةيلماعل� تاثاعبنل� نم ةئالم� في ةثلث وحن لثيم ابم ،2007 ةنس� في نوبركل� كانهو .ةيس�الم� شر�عل� ت�ونس�ل� ر�دم ىلع ابيرقت تفعاس�ت دق يرحبل� نحس�لاب ةقلعتلم� نوبركل� ديس�كأ� وحن لداعي ام يأ� ،نط ينيلم 1 210 لىإ� مقرل� لس�ي ثيح ،كلذ نم ىلعأ� ماقرأ� لىإ� يرس�ت ىرخأ� رداس�م .نوبركل� ديس�كأ� نياثل ةيلماعل� تاثاعبنل� نم 4.5%

...

تافاس�م لقن ةرئاط ةطس��وب

)مك 8 000 – 5 000( ةطس�وتم

209

...

ةليوط تافاس�م لقن ةرئاط ةطس��وب )مك 8 000 نم ثركأ�(

37 IOÉ©dG ô°ùcG ةلكس�لم�

2,3 117

نم دح�و نط نحس� مك 100 ةفاس�لم علس�ل� ابوروأ� في راطقلاب

330

علس�ل� نم دح�و نط نحس� ةطس��وب مك 100 ةفاس�لم ةيرس�ق تافاس�م لقن ةرئاط )مك 5 000 نم لقأ�( Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com