This page contains a Flash digital edition of a book.
ةيئاهنل� ةيمكل� نع ةلقتس�م يهو ،ام دلبل يداس�تقل� تجانلاب ةقلعتلم� ةبوس�ل� ت�زاغ نم تاثاعبنل� ةيعون ةيموقل� ةبوس�ل� ت�زاغ ةفاثك ض�يقت ،ينتلالح� اتلك فيو .ةلود لكل لامجإل� في وأ� درفلل تاثاعبنل� يه ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ليثمتل ىرخأ� قرط كانهو .ةثعبنلم� ةبوس�ل� ت�زاغ نم جاتنإل� ونم عم هنأ� ثيح ،حيحس� ض�كعل�و ايبس�ن ةس�فخنم تافاثك اهيدل نوكت دق اماتم ةيلاعل� تاثاعبنل� ت�ذ ن�دلبلاف .لماكلاب ةروس�ل� يرغتت ىدل نوكت دق ،ىرخأ� ةيحان نمو .تامدلخ� عاطق لىإ� يعانس�ل� عاطقل� نم ةيداس�تقل� ةطس�نأل� يرغتتو ،ةدايزل� لىإ� ةءافكل� ليتم يداس�تقل� .تاثاعبنل� مهنع ردس�ت نم بيتترل ةليدب ةقيرط ىلع علطلل 48و 22 يتحفس� رظن� .درفلل ً�دج ةليلق تاثاعبن� ةعفترلم� ةفاثكل� ت�ذ ن�دلبل�

ةيموقل� ت�داس�تقلل ةبوس�ل� ت�زاغ ةفاثك

ذخأاي ليودل� رلودل� * تلداعت رابتعل� في ن�دلبلل ةيئ�شر�ل� ةوقل� .علس�ل� راعس�أ� لدعمو

تانايب دجوت ل :ردس�لم�

Source: World Resources Institute CAIT Database, 2007 (data for 2000); Wikipédia.

1 لكل نوبركل� نم نانطأ� ليود رلود نويلم

2 000 نم ثركأ�

2 000 لىإ� 1 000 نم 1 000 لىإ� 200 نم

200 لىإ� 100 نم 100 نم لقأ�

لودلا

يرفوت كلذ قيقتح قرط نمو .رخآ� ض�خس� لك عم ثدحي امك ،دوقنل� يرفوت وه لودلل يس�اس�أل� فدهل� رلود نويلم فلأ� 193( ن�وي نويليرت 1.5 رمثتس�ت فوس� اهنأ� تنلعأ� دقف ،كلذ ىلع لاثم ينس�ل�و .ةقاطل� نم نانطأل� ينيلم يرفوتل كلذو ،2020 لولحب ةقاطل� كلهتس�� في ةءافك ثركأ� ةمئاق نابم لعجب )يكيرمأ�

ل ً ئاق ،يداس�تقل� ومنل� نم ئطبت ةددبلم� ةقاطل� نأ� نم ،جنيس�كواب ويق ،ءاس�نإل� ريزو بئان رذحيو .محفل� �ذإ�و ،ةءافك ثركأ� اهلعلج تددج ةمئاقل� نيابلم� نأ� ول ةنس� 15 في محفل� نم نط نويلم 350 يرفوت نكيم هنأ� .ء�شر�لخ� ةيس�ايقل� يرياعلم� عم ةقف�وتم ةديدلج� نيابلم� تناك

يداس�تقل� اهراهدز� معديل ،ًايونس� ةئالماب 5.6 لدعبم ديزي ةقاطلل ينس�ل� كلهتس�� ناك 2006 لىإ� 1980 نمو يموقل� تجانل� ليامجإ� نم ن�وي 10 000 لكل ةقاطل� كلهتس�� نكل .ًايونس� ةئالماب 9.8 ةبس�نب ومني ناك يذل� .ةئالماب 3.9 يونس� يرفوت لدعم وهو ،2006 في نط 1.21 لىإ� 1980 في يس�ايقل� محفل� نم نط 3.39 نم ض�فخن�

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 158 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com