This page contains a Flash digital edition of a book.
.ت�واجيم 15 ىلع اهتردق ديزت يتل� ىبركل� ةيكيلورديهل� ةقاطل� تاعوشر�م رايعلم� دعبتس�يو .هت�ذ

ةقثوم تاعوشر�م دوجو ةيناكمإ� رفوي يكل ةيعوطل� تاس�ياقملل يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� ئس�نأ� ،2006 فيو ةيمنتل� ةيلآ� تاعوشر�م ىلع ً�روس�قم نكي لم يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� نأ� مغرو .لاثتمل� قوس� جراخ ينعي )ةفلكتل� لياع اهب ءافول� برتعي يتل�و( ض�اس�أاك ةفيظنل� ةيمنتل� ةيلآ� يرياعم م�دختس�� نإاف ،ةفيظنل� تاثاعبنل� ض�فلخ يبهذل� يس�ايقل� رايعلم�و .اهيلإ� تبذنج� دق لاثتمل� قوس� جراخ ةليلقل� تاعوشر�لم� نأ� نكل ،ةفيظنل� ةيمنتل� ةيلآل يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� تاعوشر�م ىلع ةقبطم يرياعم ىلع ًاينبم ل�زي ل يعوطل� :يه ةيس�اس�أل� قورفل�

نم نط 5 000 نم لقأ� اس�فخ مدقت يتل� “وركيلم�” رغ ِس�ل� ةيهانتلم� تاعوشر�ملل ةطس�بم ةيداه طوطخ ةقفس�ل� فيلاكت نم �يرثك للقت ثيحب ،ًايونس� تاثاعبنل� ةفيس�لم� ن�دلبلل بركأ� ةيلهأ�

(ODA( ةيمس�رل� ةيمنتل� ةدعاس�م م�دختس�ل لقأ� تابلطتم ةلهؤولم� ةيس�اس�أل� تايجهنملل عس�وأ� لامج .فيس�لم� دلبل� نم ةيمس�ر ةقف�ولم ةجاح ل

دودح اهل يتل� ن�دلبل� في يعوطل� تاثاعبنل� ض�فلخ يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� تاعوشر�م ذيفنت نكيم لو لكو .ةمئ�د تاس�يفخت ةس�س�خلم� ةيمكل� ت�دحوب ةموعدلم� ثاعبنل� تاس�يفخت تناك �ذإ� لإ� ،تاثاعبنلل عم ةقف�وتم تاقيبطتل اعوشر�م 35 لي�وح كانهو .يبهذل� رايعلم� تتح تاعوشر�م ةشر�ع وه هليجس�ت تم ام ض�فخ نم 500 000و ،ةقثولم� ثاعبنل� ت�دحو نم نويلم 4 لي�وح لثتم ،يمس�رل� يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� .قيرطل� في رخآ� ًاعوشر�م 65 نم ثركأ� كانهو .يعوطل� تاثاعبنل�

رايعلم� لجس� في اهتعباتم يرجي فوس�و ةفيظنل� ةيمنتل� ةيلآ� لجس� في ةلجس�م ةقثولم� ةيمنتل� ت�دحوو يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� لجس� في يعوطل� تاثاعبنل� ض�فخ ت�دحو لجس�ت فوس�و .اس�يأ� يبهذل� يس�ايقل� .2008 لئ�وأ� في ردس�ي يذل�

ةحنام تاهج اهلّوتم ،يشر�يوس�ل� نوناقل� تتح حبرلل فدهت ل ةمظنم يبهذل� يس�ايقل� رايعلم� ةس�س�ؤومو .ةس�اخو ةماع

نوبركلل يعوطلا يس�ايقلا رايعلما

ةمس�تلم� نكلو ةطيس�بل� يرياعلم� نم ةعوممج يمدقتب )VCS( نوبركلل يعوطل� يس�ايقل� رايعلم� موقي .يعوطل� نوبركل� قوس� في تاعوشر�لم� ةيلماكت ديكأاتل ةيق�دس�لماب

ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 172 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com