This page contains a Flash digital edition of a book.
ندلما

.لقنل� لئاس�و نم ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� ض�فخ لجأ� نم اهتيحان نم ًامهم ًاماهس�إ� مدقت نأ� ندلم� عيطتس�ت .ندلم� ىلع قبطنت تاكشر�لاب ةس�الخ� تاح�ترقل� ض�فن نأ� عق�ول�و

ةيبذاج ثركأ�و تاثاعبنل� ةليلق لقنل� لئاس�و لعجب ًاماه ً�رود بعلت نأ� ًاس�يأ� ندلم� تاموكلح نكيمو تلجعل� ت�ذ تابكرلم� نم ثركأ� تاج�ردل� يبك�رو ةاس�ملل بس�انم بولس�أاب عر�وس�ل� طيطختف .اهينط�ولم باكرل� نكيم ماظن في ماعل� لقنل� جمدو .تيبل� دنع مهت�رايس� كرت ىلع ثركأ� ًاس�اخس�أ� عجس�ي فوس� عبرأل� .ينمدختس�لم� نم ديزلم� بذجي فوس� وترلم� وأ� راطقل� وأ� م�ترل� لىإ� ض�يبوتأل� نم دوهمج نودب يريغتل� نم ،ةبيشر� �وعفدي نأ� ةيزكرلم� ةقطنلم� في ينقئاس�ل� ىلع ض�رفت ،ماحدزل� ىلع ًاموس�ر ندلم� ض�عب تعس�و دقو .ندنلو ،نليمو ،ولس�وأ�و ،لموهكوتس�و ،ةروفاغنس� ندلم� كلت نمو

.ينيدلم� لقنل� في ةقاطل� م�دختس�� ليلقت في �يرثك دعاس�ت نأ� نكيم ةماه ةيندم ةفيظو نياكلم� طيطختل�و بولس�أ� دس� هرابتعاب “ةفاثكل� عيزوت” طط ُخ ول ناكلماب اهس�اس�حإ�و اهزيكترب ظفتتح نأ� ندملل نكيمو ءايحأل� في ةطلتمخ فئاظول طيطختل�و ،“ةمئانل� ندلم�” بنجتبو .ماظن يرغب ددمتل� في ض�ولنجأ� ض�ول نأل ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� رفوي نأ� نكيم �ذهو .ناكم لىإ� ناكم نم لاقتنل� لقي نأ� نكيم ،ةينكس�ل� .عبرلم� ترموليكل� في اهناكس� ددعب ةشر�ابم طبتري ندلم� في ةقاطل� كلهتس��

ىلع لماكلاب دمتعت فوس� ،“ردس�م” ىمس�ت ،ةديدج ةنيدلم ،ةدحتلم� ةيبرعل� ت�رامإل� في ،يبظ وبأ� ططخت ت�ترموليك ةتس� ةنيدلم� يطغت فوس� .تايافنل� رفس�و ،نوبركل� رفس� ،ةم�دتس�م ةئيب عم ،ةيس�مس�ل� ةقاطل� يرس�ت ،ةفاثكل� ةيلاع ةنيدمك ردس�م تططخ دقو .ةيجولونكتو ةيملع تاعمتمجو ،لزانلم� ةقاطو ةعبرم ةيس�دنهل� ةس�س�ؤولم� ،نوممس�لم� لوقيو .اهليغس�ت في ءابرهكل� ىلع دمتعت تابكربم ةماعل� تلس��ولم� اهيف ةيلاخ ،نوبركل� نم رفس� جاتنإ� حومط ىلع موقت يتل�و ،اهس�فن ةنيدلم�” :هاكشر�و ترس�وف ةيناطيبرل� ةكبس�ل�و ،ترم 200 نوكتس� ةح�رل� بابس�أ�و تلس��وم ةليس�و برقأل ةفاس�م ىس�قأ�و .ت�رايس�ل� نم عر�وس�ل�و ةللظلم� ت�رملم�و .عيشر� يس�خس� لقن ماظنب لمتكتو ،يس�لم� عجس�ت عر�وس�ل� نم ةطوغس�لم� ةقيس�ل� ةعيبطل� ًاس�يأ� لثتم يهو .رالح� يبظ يبأ� خانم في يس�لم� ىلع ةعجس�م ةئيب قلخت فوس� ةقيس�ل� .“ةروس�لم� ةيديلقتل� ندملل �ديج ةس�وردلم� ططلخ�و

ىلع دمتعت اهينابم لك ،لماعل� في ةم�دتس�لم� ةيمنتلل ةنيدم لوأ� نوكت نأ� لمأات ،ناتنجود ،ةينيس� ةنيدم كانهو

137 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com