This page contains a Flash digital edition of a book.
ماع ةدلم لزنم ةرانإ� )ةينغل� ن�دلبل� في(

ةطس�وتلم� ض�رعل� طوطخ في ةيئوس�ل� ةيتلوفل� ءابرهكل� نم ةعاس�/ت�ووليك 100 جاتنإ�

راجيإ� ةترف حنتم ثيح ،يجولوكيإل� ناكس�إلل ةمس�قم ٍض��رأ� ض�يس�خت ض�عبل� عجس�يو ندنل ططختو .اهتر�دإ�و مهينابم ءانبب نيديفتس�لم� مايق ةيفيكب ةلس�تم ةنيعم طوشر� عم “دزديب” نياــبم مـيس�قت في ةــــنيدلم� بوــــنج في لـــعفلاب ةعق�و يهو ةقيرطل� هذه م�دختس�ل

.(www.peabody.org.uk/pages/GetPage.aspx?id=179)

(BedZED(

جاتنإ�و ةقاطل� كلهتس�� نم ىندأل� دلح� لمس�ي ابم ،ةم�دتس�لل لماكتلم� موهفلم� ض�اس�أ� ىلع ةداع »ةيئيبل� ءايحأل�« ىنبُت مدختس�ت ل ،)رفس� ةقاطب نوتجنيداب ةيمنت( دز ديب فيو .يداس�تقل� نماس�تل�و يعامتجل� عونتل� ئدابمو تايافنل� .ولج� لىإ� نوبرك ديس�كأ� نياث يأ� فيس�ت ل يهف مث نمو ،ةينكس�ل� ةرواجلم� تاجاح ةيبلتل ةددجتم رداس�م نم ةقاط لإ� .لافطأ� ةناس�حو ،ض�رع زكرمو ،يراجتل� م�دختس�لل نابم اس�يأ� عوشر�لم� لمس�يو ،اينكس� ًلزنم 82 دز ديب رفويو تاقوأل� في اهقلطتو ةئف�دل� ل�وحأل� ءانثأ� ةر�رلح� نزتخت ثيح ،ةر�رلحاب ظافتحل� ىلع ةرداق د�وبم ةينبم نيابلم�و ةيمك ميظعتل بونلج� هج�وت تافشر� في ةبترم تويبل�و .ً�ترميتنس� 30 كْمُس�ب لزاع ءاطغب ةفلغم نيابلم� لكو .ةدرابل� ةمعدم لزانلم� نم ةفشر� لكو .ةيس�مس�ل� ةقاطلل يبلس�ل� باس�تكلاب ةفورعم ةقيرط يهو ،ض�مس�ل� نم ةذوخأالم� ةر�رلح� فييكتل ةجالح�و ةر�رلح� ةدايز لىإ� ليلم� نم للقي ةيس�مس�ل� ةر�رلح� نم ىندأل� دلح� ثيح ،لامس�ل� هج�وت بتاكبم لزانلم� ةئفدتل ةيفاك خبطل� لثم ةيمويل� ةطس�نأل�و ناكس�ل� نع ةدلوتلم� كلتو ض�مس�ل� نم ةر�رلح�و .ةقاطلل عئاج ء�وه .لماكلاب تدعبتس�� وأ� ةئفدت ةحاس�لم جايتحل� لق �ذهلو .ةحيرم ةر�رح ةجرد ىتح

دتج نأ� نكيمو .)ديوس�ل�( ولمام في 1وبو ،)اينالمأ� بونج( جروبيرف في نابوف يه ةم�دتس�لم� ءايحأل� نم ىرخأ� ةلثمأ� كانهو :عقولم� ىلع ةيكيرمأل� ةيئيبل� ءايحألاب ةمئاق

www.treehugger.com/files/2008/01/ameri-cas~10~bes.php.

ةس�اخ زف�وح كانهو ،ةقاطل� نم ً�رفس� كلهتس�ت يتل� نيابملل ةيلام ةناعإ� يمدقت ًانايحأ� ندلم� عيطتس�تو تلتكتل� ديدتج عجس�ت نأ� اس�يأ� نكيمو .ةيفولج� ةر�رلحاب ةئفدتل�و ةيئوس�ل� ةيتلوفل�و ةيس�مس�ل� ح�ولألل .ةقاطل� نم ةنيعم ةبس�ن يرفوت ىلع دعاس�ت يتل� تانيس�حتلل ةيلام تاناعإ� يمدقتب راجيإلل ةس�الخ� ةينكس�ل�

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 156 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com