This page contains a Flash digital edition of a book.
عاطقل� لقنل�

ةبوس�ل� ت�زاغل ةيلماعل� تاثاعبنل� في ةفلتخلم� تاعاطقل� ماهس�إ�

يئاهنل� طاس�نل� / م�دختس�ل�

يبرل�

يولج� نفس�ل�و ةيديدلح� ككس�ل� ىرخأ� لقن لئاس�وو

ةينكس� نيابم

ةئفدتل�و ءابرهكل�

دوقول� قرح نم ىرخأ� لاكس�أ� ةعانس�ل�

ةبراه تاثاعبن� ةيعانس� تايلمع

يس��رأل� تام�دختس�� يريغت

تانيكالم� دوقو ق�ترح�

�و ةيذغأل�

تنمس�أل�

ىرخأ� تاعانس�

عيزوتل�و لقنل� رئاس�خ

محفل� ج�رختس��

تاباغل� ةل�زإ�

تاباغل� ةع�رز تاباغل� يرجس�ت ةداعإ�

ةر�دإل� / داس�لح� ىرخأ�

ةقاطلل ةيع�رز تام�دختس��

ةيع�رزل� ةبترل�

ةع�رزل� تافلخلم�

زرأل� ةع�رز ىرخأ� تاع�رز

ىرخأ� تافلمخو)ةلوذبلم�( ةلمعتس�لم� هايلم�

ثورل�و ،تان�ويلح� ةيبرت

ةيس�رأل� نف�دلم�

ناثيلم� زوترينل� ديس�كأ�

يلماع ر�ترح� تلامتح� م�دختس�اب ،نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم ىلع تدمتع� تاباس�لح� عيمج .2000 ةنس�ل تانايبل� عيمج نط اجيم 41 755 غلبي يلماع ريدقت ليامجإ� ىلع ً�دامتع� ،)1996( »خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� ةنجلل�« نم ةنس� 100 ةدلم لثتم ةطقنلم� طوطلخ� .تاس�اس�تمل�و تاثاعبنل� نم ًلك لمس�ي يس��رأل� تام�دختس�� يريغت .نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم .ةبوس�ل ت�زاغ تاثاعبن� ليامجإ� نم 0.1% نم لقأل� تاقفدتل�

World Resources Institute, Climate Analysis Indicator Tool (CAIT), Navigating the Numbers: Greenhouse:ردس�لم� Gas Data and International Climate Policy, December 2005; Intergovernmental Panel on Climate Change, 1996

(data for 2000).

تانوبرك ورولفورديه تانوبرك ورولف ويرب تيبركل� ديرولف ض�داس�

ريركتو ج�رختس�� زاغل�و لوتربل� ةلجاعمو

ةيراتج نيابم

ض�س�مخ يرغ

بلس�ل�و ديدلح� ةيديدلح� يرغ نداعلم�و موينمولأل�

غبتل ةعابطل�و قرول�و بلل�

تايواميكل�

نوبركل� ديس�كأ� نياث

زاغل�

ةلكس�لم� IOÉ©dG ô°ùcG 44

ةـــــــقاــــــطل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com