This page contains a Flash digital edition of a book.
لمعت تنأاو س�ياق

نكتم ةمدخ تنلعأ� ،ينفظولم� حلاس�ل معدل�و ايجولونكتل� تامدخ مدقت ،Vebnet تنبف ىمس�ت ةكشر� كانه مهروجأ� للخ نم ةشر�ابم يخانلم� يرغتل� ةبرامح في ةدعاس�لم� نم ةدحتلم� ةكلملم� نم فظوم 250 000 ،ةكبس�ل� ىلع مهتاثاعبن� باس�ح د�رفألل نكيم ،فيظنل� بكوكل� ةنامأ� - “رويب” عم ةكراس�لمابو .ةيرهس�ل� عفانلم� جمانرب للخ نم “نوبس�كي مهو ءاطعلاب” نوبركل� ديس�كأ� نياثب اهل مهثيولت نع ةئيبل� ض�يوعتو “تنبف”و “رويب” ـل on line ةيكبس�ل� ايجولونكتل� ينب عملجابو .لمعل� بحاس� همدقي يذل� ةنرلم� ،مهتلحرو مهتويب تاثاعبن� نع مهتيلوئس�م �ولمحي نأ� ةدحتلم� ةكلملم� في ةكشر� 170 نم نوفظولم� عيطتس�ي .ةيرهس�ل� مهبت�ور نم ءزج عفد قيرط نع ايئزج وأ� ايلك اهتس�ياقمو

رغس�ألا تامظنلما

تاثاعبنل� لايح قلقلاب رعس�ت تناك نإ� ررقت نأ� دبل اهتاثاعبن� ةس�ياقبم ًامومع تامظنلم� موقت يكل لىإ� دهلم� نم جتنبم لس�تي ابمو ،جتنلم� ةايح ةرود نم تاثاعبنل�و ؛اهتايلمع ءانثأ� ثدتح يتل� ةشر�ابلم� اياس�قل� هذه .لمعلاب ةس�الخ� تلس��ولم� وأ� رفس�ل� لثم ؛ينعم طاس�ن نع ةتجانل� تاثاعبنل� وأ� ؛دحلل� نكيم ،ىرخأ� ءايس�أ� ينب نمو .ةيلمعل� ةي�دب في ،ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� درج قيرط نع اهلح نم دبل عقولم� ىلع لامعأل� لجأ� نم ًاس�يس�خ ترّو ُط يتل� ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن� تابس�اح ىدحإ� ىلع علطل� ىلع تاس�ياقلم� يدروم تابس�اح نإاف ،د�رفأل� يرغل ةبس�نلابو .www.safeclimate.net/calculator تاس�ياقلم� يدروم نم �يرثك ،نكلو .يفكي ابم ةس�س�ختم يرغ ل�وحأل� مظعم في ةينوتركلإل� مهعق�وم .مهنئابزل تاثاعبنل� باس�ح في ةدعاس�ملل مهتامدخ نوس�رعي

رامثتس�ل� ديرت يذل� عوشر�لم� عون رايتخ� في بغرت دق ،اهئ�شر�ل جاتتح يتل� تاس�ياقلم� ةيمك ىلع ً�دامتع�و لىإ� رظنت نأ� رمأل� قحتس�ي دق نكلو ،بولطم ينعم ىندأ� دح مومعل� هجو ىلع كانه ،ركذل� قبس� امكو .هيف .كت�دوهمج نع نلعإل� لجأ� نم وأ� كتس�س�ؤوم حلاس� في نوكي يذل� رايتخل�

تاس�ياقبم لماكلاب اهنع ض�ّوُع ،اينالمأ� في 2006 في مدقل� ةركل لماعل� ض�أاك نع ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن�و تماقو دح�و ةس�ياقم عوشر�م بركأ� كلذ ناك ،تقول� كلذ ىتحو .افيفل� ةمظنمو ثدلح� ةاعر اهلّوَم نوبرك تاثاعبنل� ليلقتب ةس�الخ� تاعوشر�لم� نوكت نأ� ابولطم ناكو .�شر�يوس� في My Climate ةس�س�ؤوم هذيفنتب .2010 في ةلوطبلل فيس�لم� دلبل� ،ايقيرفأ� بونج في ثدتح نأ�و ،ةم�دتس�لم� ةيمنتل�و ةيئيبل� رومألاب متهت

179 IOÉ©dG ô°ùcG ض�ياق ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com