This page contains a Flash digital edition of a book.
للحو بس�حا

هترادإا نكيم ،هس�ايق نكيمام

اهثركأ�و ةوطخ مهأ� يه ،كلذ لعفت يكل كيدل يتل� ت�رايلخ�و ،اهعنتم نأ� ديرت يتل� تاثاعبنل� ليلتحو باس�ح كلاعفأ� تايولوأ� ررقت نأ� نم كنكتم اهنإ� .ملظل� في لمعي نمك نوكتس� ةفرعلم� هذه نودب هنأل ،ةرودل� في ًامس�ح في أ�دبت نأ�و –لقنل� لئاس�وو ةقاطل� م�دختس�� ىتح اهيترس�ت يتل� تاجتنلم�و هلكأات يذل� ماعطل� نم ً�ءدب– قوف فقي فوس� هنأ� نم ً�دكأاتم نوكي )يئ�ذغ ميجر( ةيئ�ذغ ةيمح عابت� في أ�دبي ض�خس� يأ� نإ� .كمدقت ةعباتم ليجس�ت في هدعاس�ي ض�اس�أ� طخ ىلع لس�حي يكلو ةلكس�لم� مجح فرعي يكل لقأل� ىلع ،لوأل� مويل� في ن�زيلم� .درج لىإ� جاتتح تنأ� كلذل .هيلإ� لوس�ولل فدهي يذل� نزول� وحن )ض�ترفلم�( همدقت

:لثم ةلئس�أ� ىلع ةباجإل� لىإ� درلج� فدهي

؟درلج� اهلمس�ي نأ� يغبني يتل� ت�دحول� ،ةطس�نأل� ،تايلمعل� ام ؟اهلمس�ي نأ� يغبني يتل� رداس�لم� ام

؟تاثاعبنل� نم عون لك نع لوئس�لم� نم ؟اهلمس�ي نأ� يغبني يتل� ت�زاغل� ام

كتاثاعبنا بس�حا :)2( مقر ةوطلخا

؟يهتنن نيأ� لىإ�و ،أ�دبن نيأ� نم ل�ؤوس�ب ً�روف ه َج�وُن فوس� ،ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبنل درج ء�رجإ� دنع لمس�ن نأ� ديرن لب ،بس�حف نوبركل� ديس�كأ� نياث نم انتاثاعبن� ىلع ةبس�احلم� في شر�حنن نأ� ديرن نل ابمر نم ديدعل� نكل ،ةرفو اهثركأ� وه نوبركل� ديس�كأ� نياث .انه تلكس�لم� نم ديدعل� ةمث .ةبوس�ل� ت�زاغ لك لىإ� جاتحن فوس� �ذل .ءيزج لباقم ءيزج ،يرثكب ً�يرمدت دس�أ� ،ةردن ثركأ� اهنأ� مغر ،ىرخأل� ت�زاغل� ىلع ةبوس�ل� ت�زاغ دحأ� هثدحي يذل� رثأل� – CO2e نوبركل� ديس�كأ� نياث ئفاكم ةركف ىلع فرعتن نأ� ة�دأ� US EPA ةئيبل� ةياملح ةيكيرمأل� ةلاكول� مدقت .CO2

نم ةئفاكم ةيمكب هنع ً�برعم يولج� فلغل�

نيوتركلإل� عقولم� ىلع اهدتجو ،ةبوس�ل� ت�زاغ ةمجترل ،"ةبوس�ل� ت�زاغ تائفاكم لّومح" يه ةديفم نم يذل� ض�رغل� ىلع ً�دامتع�و www.epa.gov/cleanenergy/energy-resource/calculator.html

ىلعو .قيقدتل�و ققحتل� تايناكمإ�و ةيفافس�ل� نم ةفلتمخ تايوتس�م رفوي نأ� هيلع نوكيس� ،درلج� يرنج هلجأ� ةديحول� ةقيرطل� وه )يس�ايق( يرايعم جهن عابت� نوكيس� ،تاثاعبنل� ةس�ياقم وه كفده ناك ول ،ض�وس�لخ� هجو .ةيواس�تم تايمكب ض�وعت اهنأ�و ىرخأ� ةمظنم في تاثاعبنل� لثاتم ام ةمظنم في هيلعفل� تاثاعبنل� نأ� نم دكأاتلل

للحو بس�ح� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 58

كدرج زهج :)1( مقر ةوطلخا Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com