This page contains a Flash digital edition of a book.
ةفلكت كيلع رفوي كلذف ،»اماتم تقول� في« كعنس�م لىإ� لس�ت ماخ د�وم وأ� رايغ عطق ىلع دمتعت ،لاثلم� ليبس� ىلع طوطخ ليغس�ت �رمتس�� ىلع ظافحلل ةيدرفل� تلحرل� نم بركأ� �ددع ينعي دق كلذ نكل .ةيفاس�إ� نيزخت تاحاس�م ةياهنل� في لس�ت دق ،ةيوهتل�و ةئفدتلل »ةيكذ« مظن ت�ذ نيابم ميمس�ت فيلاكت بنتج ديرت تنك �ذإ�و .جاتنإل� نوحتفي ينلماعل� كترت نأ�و ةحيرم ةر�رح ةجرد لىإ� لس�ي نأ� لىإ� ىنبلم� ئفدت نأ� لس�فأل� نم نوكيس� هنأ� لىإ� لود نم يرثك في يس�ايقل� يعانس�ل� جذومنل� وه كلذ ناك( ً�دج ً�راح راس� دق ولج� نأ� نورعس�ي امدنع ذف�ونل� .)ًاس�يأ� ىرخأ� نكامأ� فيو – كانه بلغأل� ىلع �رمتس�م ل�زي ل هنأ� دكؤولم� نمو ،ةيتييفوس�ل� لتكل�

ةافعم اهنأ� دقتعت ،كلذ لعفي اهنم يرثكل�و ،ةماعل� ةحلس�لم� لجأ� نم لمعت يتل� ةيموكلح� يرغ تامظنلم�و تامظنلم� نم لك نكل .هلعفت وأ� هيترس�ت ءيس� لك تايع�دت في ركفت نأ� في مهي يذل� ام .ةيخانلم� ةبس�احلم� نم تاعاملج� ىتح .نيديؤولم�و نئابزل�و ينلماعل� مامأ� ًامهم ًلثم برتعي لامعأل� تاعوشر�مو ةيموكلح� يرغ ةيبلاغ نإ� .ًلعف كلذب موقت اهتيبلاغو ،اهتايلمعب موقت يهو رابتعل� في خانلم� ةيامح عس�ت نأ� اهيلع ةيناس�نإل� .لماعل� ء�رقف رقفأ� ينب نم مه خانلم� يريغتل ٍر�شر�أ� عشر�أ�و أ�وس�أ� مهب قحلتس� نم

ةيربكلا تامظنلما

تاعوشر�ملل يربك دح لىإ� ةلثامم ةيلودل� تامظنلم�و تايس�نلج� ةددعتلم� تاكشر�ل�و ،ةيربكل� تاكشر�ل� مظعأ� خانلم� ةيامح وأ� فلتإ� نع اهتيلوؤوس�م نأ� ءانثتس�اب ،ةيموكلح� يرغ تامظنلم�و ةطس�وتلم�و ةيرغس�ل� لكف .ةراهبم هم�دختس�� راتخت اهنأ� يرغ ،بركأ� ً�ذوفن اهيدل نأ� ينعي اهمجحف .اهمجح عم بس�انتي ابم ةماعل� ت�ر�دإل� هس�راتم امم بركأ� اهئاس�عأ�و اهيفظوم ىلع طغس�ل� نم ردق ةس�رامم اهنكيم ينتعومجلم� ءزج يهف كلذ نم مغرل� ىلعو .)يمره( يبت�رت ماظن قفو ةس�س�ؤوم تامظنلم� هذه ةيبلاغ نأل ،نويس�ايس�ل�و ض�راتم نأ� تاموكلح� هيف عيطتس�ت يذل� عس�ولم� نمكي انه .هل لثتتم نأ� بجي يذل� يس�ايس�ل� ماظنل� نم نم ةيربك ةيمك جتنت ،لثم ،ةليقثل� تاعانس�لاف .ةفلتخلم� تاعاطقل� ينب ةحس��و تافلتخ� كانه .اهذوفن ببس�ب كلذو ،ةيلوئس�لم� ةجرد ض�فن اهيلع عقت دق كونبل� نكل .كلذ كونبل� لعفت ل امنيب ،ةشر�ابلم� تاثاعبنل� .ةيس��رقإل� اهتاس�ايس� اهب ذفنتو غيس�ت يتل� ةقيرطل�

ىلع عّيس�ت ،ةيربك تاثاعبن� نع نولوؤوس�م مهس�فنأ� مه نيدّروم نم تاجتنم وأ� د�وم يترس�ت يتل� تاكشر�ل� وأ� اهبتاكم ينبت نأ� ،لثم ،تاكشر�ل� هذهل نكيم .بيط لمع في اهمجحو اهتوق م�دختس�ل ةديج ةس�رف اهس�فن

دق �ذل .رخآ� ببس� يأ� وأ� ،ةءافكل� وأ� ،حبرل� لجأ� نم – نودرولم� ءلؤوه اهب دجوي يتل� لودل� في اهعناس�م

49 IOÉ©dG ô°ùcG ةلعافل� ف�رطأل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com