This page contains a Flash digital edition of a book.
يويلح� دوقول� جاتنإ�

�دنك ةدحتلم� تايلول� ينس�ل� ديوس�ل� ايبمولوك ليز�برل� :رداس�لم� لوناثيإ� يويح لزيد

نــــــــــط نوــــــــيلم فـــــــلأ�

16,5

0,5 2,0

0,1

كرانمدل� اينابس�أ�

اينالمأ� �دنلوب اس�نرف ايلاطيإ�

كيس�تل� ةيروهمج ايكافولس�

اس�منل� دنهل�

ض�عبو ،ةئالماب 5 نم ثركأ� م�دختس�� مدعب نورذحي ينعنس�لم� ض�عب( طيللخ� دوقول� نم ةئالماب 10 ىتح بس�ق نم دوقول� لك نم ةئالماب 40 جتني ثيح ،ليز�برل� فيو .)ةئالماب 15 لىإ� ةبس�نل� عفرت ت�ريذحتل� .لوناثيإل� نم ةئالماب 25 لىإ� لس�ي طيلخب رودتل افيفط ًليدعت ةلدعم تاكرحبم ت�رايس�ل� لك لمعت ،ركس�ل� لمعي نأ� يأ� ،“دوقول� م�دختس�� في انرم” حبس�يل )هلكس�و هميمس�ت في( ثركأ� هليدعت نكيم ةرايس�ل� كرمحو .لوناثيإل� نم ةئالماب 85 لىإ� رفس� نم ناكم يأ� نم دوقو تاطلخ ىلع

رذب لثم ةيتيزل� روذبل� ت�ذ ليس�احلم� نم هج�رختس�� نكيم يذل� ،تيزل� نم جتنُي يويلح� لزيدل�و ءالم� ل�زُي .يهطل� تيز لثم لمعتس�لم� تيزل� نمو ،افورتالج�و ض�مس�ل� دابع روذبو ،ايوس�ل� لوفو ،تفلل� طلخ نكيمو .لَّوحُيو تيزل� في دوجولم� يس�ملح� ظيلغل� ىوتحلم� لس�فيو ،تيزل� نم ىرخأل� بئ�وس�ل�و في عابي لودل� ض�عب فيو .)B5

لكس�ب ةلدعلم� لزيدل� تابكرلم� ض�عبل نكيم )B100

( ةئالماب 5 ةبس�نب ةداع ،ت�رايس�ل� في يديلقتل� لزيدل� عم يويلح� لزيدل� ( يقن لكس� في وأ� )B20

( ةئالماب 20 لىإ� لس�ت تاطلخ .همدختس�ت نأ� ض�اخ Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com