This page contains a Flash digital edition of a book.
دارفألا

نم ككلهتس�� فرعت نأ� ةداع جاتتح فوس� .ام درج عيمتج نوبركل� تابس�اح ط ّس�بت ،د�رفألل ةبس�نلاب ددع مكو ،لزنلم� ةئفدتو كهايم ينخس�تل همدختس�ت يذل� دوقول� عونو ةيمك ،ةعاس� ط�وليكلاب ءابرهكل�

ماظنل� دودح ررقت نأ� ًاس�يأ� كيلع .تابكرلم� فلتمخ في اهبكرت وأ� ،اهيرطت وأ� ،اهدوقت يتل� ت�ترم وليكل� .اهيدل لمعت يتل� ةكشر�ل� مأ� ،كتشر�أ� مأ� ،درفك تنأ� وهأ� ،كينعي يذل�

وه ةطاس�بب نوكي دق .هعم لماعتلل دعتس�ت يذل� تاثاعبنل� ىدم يهو ،ةقلعم ةلأاس�م انيدل ل�زتل نكل ةرداس�ل� تاثاعبنل�و كترايس� مداع نم ةتجانل� ةنخدأل� – ةشر�ابم اهنع لوئس�م تنأ� يتل� تاثاعبنل� لــــقأل� ىــــلع لــــمس�ي ثيحب رـــثكأ� قاـــطنل� عــس�وت نأ� ررقت دق كــنكل .كــتيب في ةـــيزكرلم� ةــــئفدتل� نع ،درـلج� هـنمس�تي ام د�ز املك .هــيترس�ت وأ� همدختس�ت ءيس� لك في

»ةنمس�تلما«

ت�زاغل� نم ًاس�عب

ةايح ت�رود دقعت عم هنأ� يرغ .ةشر�ابلم� يرغ تاثاعبنل� ىلع فرعتل� ىلع لبقتس�لم� في دعاس�ت دق خانلم�و نوبركل� تاقاطب تاجتنم ينب ةنراقلم� نع كيهان ،ام جتنم ىوتس�م ىلع ةقيقد ةقاطب لمع ةبوعس� ىدم ليختي نأ� ءرملل نكيم تاجتنلم� تلخدأ� ،فرل� ىلع ام جتنم عس�ول ةمزللم� ةينوبركل� ةمس�بل� ينبت يتل� ،Carbon Label نوبركل� ةقاطب .ةفلتمخ اهت�وبع ىلع عس�ت تاجتنلم ةلثمأ� كانهو .Carbon Trust نوبركل� داتح� ةطس��وب 2007 ض�رام في ةدحتلم� ةكلملم� لىإ�

.Boots Shampoosو Innocent Drinksو Walkers Crisps لثم ةينوبركل� اهتمس�ب

لمهت لم كنأ� نم ً�دكأات ثركأ� نوكتس� ،ةقدل� كنم عيس�ت دق امنيبو .تاثاعبنل� ض�ايق ةمهم دــيقعت د�ز يتل� تاثاعبنل� كلت درلج� لمس�ي نأ� يه لهس�أل� ةدعاقل� تناك ابمر .كتاثاعبن� نم ً�يربك ً�ءزج ىتح وأ� ةيلاثم ةباجإ� كيطعي نل كلذ .اهنمث عفدت تامدخو تاجتنم نع ةتجانل� كلتو ،اهيف مكحتت .دعب اميف كئ�دأ� ينس�تح في لمأات نأ� عيطتس�ت اهنم ،ةي�دب ةطقن دنع كعس�و ىلع دعاس�يس� هنكل ،ةلماك ءايس�أ� نم يتأات اهنع ينلوئس�م ةمدقتلم� لودل� في د�رفأل� برتعي يتل� طقف تاثاعبنل� فس�ن نم لقأ� ئفدن فيكو ،يرطن وأ� انترايس� اهيف دوقَن يتل� ةفاس�لم� ام :كلذ لاثم ،ةرطيس�ل� ض�عب اهيلع انيدل .ةقاطلاب اهدنمو انتويب

ةينبل� ةنايس� نمو ،ةقاطلاب انلمع نكامأ� د�دمإ� للخ نم ةشر�ابم يرغ ةقيرطب جتنيف يقابل� امأ� كلذ في ابم ،اهيترس�ن يتل� ءايس�أل� جاتنإ� ءانثأ�و ،ةيموكلح� تاس�س�ؤولم�و ةيمومعل� ةيس�اس�أل� أ�دبي فيك ررقي امدنع اهيف ركفي نأ� ض�خس� يأ� جاتحيس� يتل� لم�وعل� ض�عب يه هذه .ماعطل� .ةيخانلم� هتيمح

59 IOÉ©dG ô°ùcG للحو بس�ح� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com