This page contains a Flash digital edition of a book.
يويلحا دوقولا

عرزت يتل� تاتابنلاف .ًايخانم ٍع�و ٍنط�ولم ًاب�ذجو انمآ� ً�رايخ لوقلح� في َعرُز دوقوب ةرايس�ل� ليغس�ت ودبي قلطُي ل يويلح� دوقول� ق�ترح�و ،ولج� نم نوبركل� ديس�كأ� نياث ض�تتم يويلح� دوقول� جاتنإ� لجأ� نم نم تاثاعبن� لعفلاب هل يويلح� دوقول� نإاف ،�ذل .تابنل� هس�تم� نأ� قبس� يذل� نوبركل� ديس�كأ� نياث ىوس� ،بيرقل� يس�الم� في يرفلح� دوقول� راعس�أ� في عافترل� عمو .يرفلح� دوقولل امم �يرثك لقأ� ةبوس�ل� ت�زاغ فيو .تابنل� نم ةذوخأالم� ةقاطل� ىلع بلطل� ةدس�ب عفتر� ،يويلح� دوقول� جاتنإ� معدل تاموكلح� جم�ربو في )RFS( ةدحتلم� تايلولل ددجتلم� دوقولل ةيس�ايقل� يرياعلم� تبلطت ،لاثلم� ليبس� ىلع ةدحتلم� تايلول� ديزي نأ� ض�ترفلم� نمو ،ددجتم دوقو نم ةدحتلم� تايلول� دوقو نم ترل نويلم 1 500 د�دمإ� يتأاي نأ� ،2006 .2012 ماع ترل نويلم 28 400 لىإ�

.ةقاطل� ليس�امح نم ام�دتس�م اجاتنإ� نمس�ت يتل� قرطل� لىإ� رظنن نأ� رمأل� قحتس�ي ،انمامأ� بلطلل رخآ� عافتر� عمو .ةيعامتجل�و ةيئيبل� نامأل� دع�وق نم ددع يمدقت لىإ� دوعت “ءيدر” مأ� “بيط” يويلح� دوقول� نأ� ةلأاس�مو

ةينفلا قئاقلحا

زربأ� نم �دح�و ةيرثك قطانم في ل�زي لو ناك ـ ةيويلح� ةلتكل� م�دختس�� ـ )ةيچولويبل�( ةيويلح� ةقاطل� اهب دس�قُي ةيويلح� ةقاطل�و .ًابلاغ ءفك يرغ وحن ىلع ةيمانل� ن�دلبل� في ثدحي كلذ نكل ،ةقاطل� رداس�م وأ� ت�زاغ وأ� ض��رقأ� ةروس� في ،ةمءلمو ةءافك ثركأ�و ىلعأ� ةميق ت�ذ ةقاط تلماح لىإ� ةلومح ةيويح ةلتك .يويلح� لزيدل�و ،لوناثيإل� يه لقنلل مدختس�لم� لئاس�ل� يويلح� دوقول� ع�ونأ� مظعمو .لئ�وس�

يويلح� دوقول� جاتنإ�

ةنس�ل� في ترل نويلم فلأ�

40 30 20 10

لوناثيإ�

يويح لزيد

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 0

نم هعنس� نكيم لوحك نع ةرابع يويلح� لوناثيإل� بس�ق( ركس�ل� نم لاع ىوتمح هل ابيرقت لوس�مح يأ� )ةرذل�( ةيوس�نل� ليس�احلم� وأ� ،)ركس�ل� رجنب وأ� ركس�ل� نم ًاس�اس�أ� جتني لوحكل�و .ةيزولوليس� ليس�امح يأ� وأ� وأ� قحس�ل�و ،عقنل� نمس�تت رركتم يرمخت ةيلمع للخ كلتل ةهباس�م ةيلمع م�دختس�اب يئايميكل� ج�رختس�ل� م�دختس�� نكيمو .ذيبنل�و ةيربل� عن ُس� في ةمدختس�لم� تليدعت نود ةيداع ةرايس�ل لوترب كرمح في لوناثيإل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com