This page contains a Flash digital edition of a book.
رس�بلا ةحس� ةيامح - ًاثلاث

ينجوترينل� ديس�اكأ�و (SOX) تيبركل� ديس�اكأ� لثم-يرفلح� دوـقوـل� قرحب ةطبترلم� تاثاعبنل� رمع ض�اقنإ� لىإ� ء�وهل� ثولت يدؤوي .مهلتقت دق اهنإ� لب ،ىس�رم ض�انل� لعج في ببس�تت ام ًابلاغ -(NOX) لبق ةراقل� ينط�وم نم 310 000 ةافو لىإ� يدؤوي امم ،رهس�أ� 8.6 ر�دقبم طس�وتلم� يبوروأل� نط�ولم� ،يجرالخ� ء�وهل� ثولت ببس�ب ًايونس� ض�خس� ينيلم ةثلث تويم ،يلماعل� ىوتس�لم� ىلعو .ًايونس� ن�وأل� ثّوللم� ء�وهل� هلعفي ام ءاحس�أل� ظحلي ّلأ� داتعلم�و .ةيلماعل� ةحس�ل� ةمظنم ريراقت ىلع ءانب كـلذو ثولتللو .نوظحلي ابمر بلقل� تلكس�م وأ� ةئرل� ض��رمأاب �وبيس�أ� نيذل� نيرشر�تلم� كئلوأ� نكل ،مهب

،ةيعيبطل� ةايلح� ًاس�يأ� رّمدي وهو .عناس�لم�و ةقاطل� تاطمحو ،تاَبكْرلم� نم يتأاي هنإ� .ةديدع رداس�م يزيلس�يبرج يليه نوث�رالم� ء�ّدع ض�فر دقل .)ناخس�ل�( نياخدل� بابس�ل�و يس�ملح� رطلم� للخ نم نع هلك تجانل�– )ينچيب( ينجيب ثولت هامس�أ� ام ببس�ب 2008 ةنس� ةيبميلوأل� باعلأل� في كراس�ي نأ� .هتحس� ىلع ً�دج يرطخ هنأ� ىأ�ر يذل� –يرفلح� دوقول�

داس�تقلا راهدزا - ًاعبار

نورفوي– خانلم� ىلع مهيرثأات نم نوس�فخي لياتلابو ،ةقاطل� نم مهكلهتس�� نوس�فخي نيذل� د�رفأل� ذختت يرب�دت نم ةيداس�تقل� ض�رفل� أاس�نت ،)وركالم�( يلكل� يداس�تقل� ىوتس�لم� ىلع .ًاس�يأ� مهل�ومأ� هنكل ،بس�حف ةقاطل� فيلاكت رفوي نل ،لاثلم� ليبس� ىلع ،نيابلم� لزع :ةبوس�ل� ت�زاغ ض�فخ لجأ� نم ةدايز نم تاعاطقل� ض�عب نياعي دق امنيبو .لمعلل ًاس�رف قلخيو ةلئاه ةعفد ءانبل� عاطقل ًاس�يأ� مدقي في اهيس�فانم ىلع ةوطخ مدقتتو ركتبت يكل ةس�رفل� ةديدع ىرخأ� تاعاطق زهتنت فوس� ،فيلاكتل� .قوس�لل ةيرغتلم� فورظل� عم فيكتل�

ةرس�ابم يرغ وأا ةرس�ابم ةقيرطب ،لماوعلا هذه لك يبلي خانلما يرغت نم فيفختلا

اهثركأ� يه خانلم� يرغت تلامتح� برتعت ،ةيخانلم� انتمس�ب ض�فخ ةلوامح لىإ� انوعدت يتل� بابس�أل� لك نم امك ،ةشر�ابم شر�بل� ىلع ً�يرثأات اهعس�وأ�و ت�يرغتل� مظعأ� ببس�ي فوس� خانلم� يرغت نأل ،ل�دج يرغب ًاطغس� ةنجلل عب�رل� يمييقتل� ريرقتل� مدقي .انتيهافرو اندوجو اهيلع دمتعي يتل� ةيئيبل� مظنل� لك ىلع رثؤوي فوس� )تلامتح�( تاهويرانيس� فلتخلم ًايليس�فت ًافس�و –2007 في شر�ُن يذل�– خانلم� يرغتل ةيلودل� ةيموكلح� .ةر�رلح� تاجرد عافتر� راثآ� نم اهب طبتري امو تاثاعبنل�

يرغ وأ� ةئجافم” راثآ� لىإ� يدؤوي دق شر�بل� ةطس�نأ� نع ببس�تلم� ءفدل� نأ� ةنجلل� تاجاتنتس�� ينب نم ناك

ةمدقم IOÉ©dG ô°ùcG 22 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com