This page contains a Flash digital edition of a book.
عاطقل� بس�ح ،2004 ماع اس�نرف في ةبوس�ل� زاغ تاثاعبن�

CO2

ئفاكم نم نط نويلم 563

2% 7%

تاس�س�ؤوم ،تامدلخ� ةراجتل�و

تايافنل� ريودت

13%

ليوتح ةقاطل�

،ىرخأل� لقنل� ع�ونأ� لقن لمس�ي ابم عئاس�بل�

12% 18%

ةعانس�ل�

21%

ماعطل� جاتنإ�و ةع�رزل�

14%

يدرفل� يبرل� لقنل�

13%

ناكس�إل� ةيويلح� ةلتكل�و نوبركل� تاعولاب لمس�ي ل

ةرايس�ل� رامثتس�� ةس�الخ�

0,8

مك لكل CO2 نم م�رج 120 نم لقأ� اهنم ثعبني ةديدج ةرايس� ء�شر�

م�رج 120 اهنم ثعبني ،نويلم 2 ةغلابل�و ًايونس� ىترس�ت يتل� تابكرلم� تناك �ذإ� نكمم بس�كم وهو ،وليكلل م�رج 152 نم ًلدب )ايلعف ةحاتم تابكرلم� هذهو( ىس�قأ� دحك مك لكل CO2 .قوس�ل� في ايلاح ةديدلج� ت�رايس�ل� لدعم

1

لقأ� ةقاط مدختس�ت ةلمعتس�م ةرايس� ء�شر�

نوترس�لم� راتخ� ًايونس� ىترس�ت ةلمعتس�م ةرايس� نويلم 5.6 ينب نم هنأ� ول نكمم بس�كم .)لقأ� رعس� لدعم ت�ذ ةوق لقأ� ،فخأ� ،رغس�أ� ةرايس�( ةيلالم� ةقفنل� ض�فنب ثدحأ� تابكرم

يمويل� م�دختس�ل�

8,8

نم

،)Ifen( ةئيبلل اس�نرف دهعم ت�ريدقت قفو ةبوس�مح ميقل� ؛Manicore; Ceren :ةفلتمخ رداس�م ىلع ةدمتعمو ؛Ademe ؛)Sesp( ت�ءاس�حإل� ةر�دإ� ،لاغس�أل� ةر�زو ؛2004 خانلم� ةطخ ،)MIES( ةئيبل� ةر�زو .ةقاطل� دس�رم ؛Enertech; Citepa

10% ـب ةيونس�ل� رفس�ل� تافاس�م ليلقت

ل ً بق تناك يتل� ةليوطل� تلحرلل راطقل� ذخأ� وأ� ةرايس�ل� بوكر .ةرايس�لاب متت

عمج قيرط نع ًلثم ،رفس�ل� نم شر�أل� لك تللق ول نكمم بس�كم يريغت ،)خلإ� ،تامدلخ� ،ةس�ردلم� ،ء�شر�ل�( اعم ةيرس�ق تلحر ةكراس�م ،)ماعل� لقنل� وأ� ةج�ردل� وأ� ،يس�لم� لىإ�( لقنل� لئاس�و

:رداس�لم�

2,8

ةدايقل� في قفرل� نم ديزم

ع�شر�إل� مدع ،ةعشر�ل� ليلقت( تلحرل� لك في ةدايقلل شر�خأ� ابولس�أ� شر�أل� لك تنبت ول نكمم بس�كم .)لماك اخوفنم ض�تواكل� ىلع ظافلح� ،ةلمرفلل ةكرلح� لقان م�دختس�� ،تابطلم� دنع

1,3

ةرايس�ل� فييكت م�دختس�� ليلقت

نويلم 11.3 ةغلابل�و هب ةزهجلم� ت�رايس�ل� في فييكتل� م�دختس�� بنتج دنع نكمم بس�كم ىس�قأ� ،ىندأل� دلح� في هانيقبأ� �ذإ�و .15%-11 نم لى�وحب دوقول� كلهتس�� ديزي هم�دختس�� نإ� ،ةرايس� .يموي ض�اس�أ� ىلع فييكتل� م�دختس�� نم ليلقتل� نكيم

99 IOÉ©dG ô°ùcG ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com