This page contains a Flash digital edition of a book.
ةقاطلا لئادب

فيثكت لىإ� ةجاحب نوكنس� ، ٍع�د يرغب قفنُت يتل� ةقاطل� يرفوت في ةنماكل� ةلئاهل� ض�رفل� انمدختس�� ول ىتح ثاعبن� لىإ� يدؤوي ل ةيوونل� ةقاطل� ديلوتو .ةيرفلح� ةقاطلل ةليدب ةقاط جاتنإ� تايجولونكت ريوطت في ز�وم تايافنل� نيزختو ،هلقنو موين�رويل� نيدعت للخ نم نكلو( ةقاطل� جاتنإ� ةيلمع في نوبركل� ديس�كأ� نياث ةباجتس�ل�و نوبركل� ديس�كأ� نياث ض�فخ لوح رئ�دل� لدلج� في نآل� اهنع نوعف�دلم� دي�زتي �ذل .)ةيوونل� ت�ريدقتل� لوقتو .ماخ ةدامك موين�رويل� م�دختس�� ىلع ةيوونل� ةقاطل� دمتعت .ةقاطل� ىلع يمانتلم� بلطلل

ل ً ح مدقت نأ� طقف نكيم ةيوونل� ةقاطل� نإاف مث نمو ،لوتربل� نم ثركأ� رمتس�ي نل موين�رويل� نوزمخ نأ� لعافلم� ليغس�تب ةلس�تلم� ةلئاهل� رطاخلم� نم نوللقي ةيوونل� ةقاطل� وديؤومو .ةليدبل� ةقاطلاب د�دمإلل ًاطيس�و نم ةدي�زتم تايمك نيزختب ةس�الخ�و ،ل ُتح لم يتل� ةلكس�لم� ببس�بو رطاخلم� كلت ببس�ب نكل .يوونل� يرغ ن�دلبل� نم يرثك في ةديدج ةيوون تلعافم ءانب ل�زي ل ،يوونل� راطس�نل� نع ةتجانل� ةعس�لم� تايافنل� .يننط�ولم� ينب قلطإل� ىلع ٍلوبقم

،ض�مس�ل� ،قلطإل� ىلع ةرفو اهثركأ�و ةقاطل� رداس�م مهأ� م�دختس�ل جيوترل� ىلع ةيلودل� ةقاطل� ةلاكو ض�رتحو ةقاطل�و ،)www.iea-shc.org/solarenergy( ةيس�مس�ل� ةقاطل� م�دختس�اب ديبرتل�و ةئفدتلل امجانرب تأ�دبف يتل� كلت ةيس�مس�ل� تايجولونكتل� تاقيبطت مهأ� نمو .ينم�دختس�ل� لكل ةبس�انم ةيس�مس�ل� ةير�رلح� تايلمع ،ةحابس�ل� تامامح هايم ةئفدت ،ناكلم� ةئفدت ،ةيلزنلم� هايلم� ينخس�ت لثم ،ةر�رلح� ةليلق ةئفدت بلطتت ةيفيس�ل� مايأل� د�دمإ� بس�انتي امدنع ً�ديج يس�مس�ل� ديبرتل� لمعيو .ةيعانس�ل� تايلمعل� ض�عبو ،فيفجتل� عنتم يتل� ةيس�يئرل� قئ�وعل� نأ� ةلاكول� لوقتو .ةقلغلم� نكامأل� ديبرت في ةبغرل� ـ بلطل� عم ً�ديج ةس�مس�لم� نم ةدافتس�لل ةيموكلح� تاس�ايس�ل� اهعبتت يتل� ةقيرطل�و ،ةفلكتل� وه ةيس�مس�ل� ةقاطلل بركأل� م�دختس�ل� .نابس�لح� في يرفلح� دوقول� م�دختس�ل ةيئيبل� فيلاكتل� عس�و في لس�فل�و ،ةيس�مس�ل� يرغ تايجولونكتل� مايقل�و ،ةيس�مس�ل� ةر�رلح� قوس� عيس�وتو ،ر�رقل� يعناس�و ينمدختس�لم� ميلعت ىلع لمعي ةلاكول� جمانربو .تاميمس�تل�و ،د�ولم�و ،ةزهجأل� رابتخ�و ،ريوطتل�و ،ثاحبألاب Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com