This page contains a Flash digital edition of a book.
دارفألا

ةقاطل� نم يرثكل� لىإ� ةجالح� نود كل ةبس�نلاب نكمم رود لس�فأ� يدؤوي كلزنم لعج لواتح نأ� لوقعلم� نم لمعل� نم يرثكلاب اينالمأ� تماق دقل .كلذك ض�يل هنكل ،ققحتي نأ� بعس�ل� نم املح �ذه ودبي دقو .قلطإل� ىلع هتابلطتم رفويل ناكمإل� ردقب يلخ�دل� هميمس�ت ىلع دمتعي يذل� لزنلم� يأ� ،“بلاس�ل� لزنلم�” ةركف ىلع ،بونلج� هج�وي ،ً�ديج ًلوزعم نوكيس� عونل� �ذه نم تيبل�و .(www.passiv.de) ةقاطل� نم ةس�الخ� ض�عنم ء�وهب عتمتي فوس�و ،ء�وهل� ذفني ل امكمح نوكي فوس� .ءلطل� نم نكمم ىوتس�م لس�فأ� هيدلو ،ىنبلم� نم جرخي يذل� ء�وهل� نم ةعئاس�ل� ةر�رلح� ديعتس�يو يس�رأ� ةر�رح لّدبم قيرط نع ،اقبس�م أافدم .ءالم� ينخس�تل ةددجتم ةقاط مدختس�ي فوس�و

دبريو ءاتس�ل� في هتر�رحب ظفتحي اتيب نوكي نأ� نع ًلس�ف ،كت�رايتخ� نم تيبل� �ذه لثم نوكي ل ابمر تناك يتل�و طس�وأل� قشر�ل� نم ىرخأ� نكامأ� فيو نميل� في ةيمدقل� حايرل� ج�ربأ� لثم ،اس�يأ� فيس�ل� في ءانب في تبهذ ةقاطل� نم مك ركذتت نأ� ةس�رف كيدل امئ�د كنكل .ةيعيبطل� ةيوهتلل للغتس�� ىس�قأل ةممس�م نم ةي�دب ـ ةقاطل� يرفوت لامج امو ،هتينبت يذل� بولس�ألاب �رمتس�م لظيل تيبل� جاتحي اهنم مكو ،كتيب

ءاــــــــــنـبـل� د�ولم ةـــــــــــــــقاـــــطــل� ةـــــــــــــفـــلكــــــت

.2 800 لىإ� 1 نم حو�ترت

.ةقاطل� فيلاكت نم ةشر�ابم مس�خلل ةلباق تس�يل CO2 تاثاعبن�

ةجيتن نوبركل� ديس�كأ� نياث جاتنإ� في ةفيثك ةداـم ًلثم تنمس�ألاف فيلاكت مغر ،هجاتنإاب ةقلعتلم� ةيئايميكل� تايلمعل� نم تاثاعبنل� .بعكلم� ترملل ايبس�ن ةس�فخنلم� ةقاطل�

رجلح� بس�لخ� ح�ولأ� ةكلهتس�م ةقاط بعكلم� ترملل ةعاس�/ت�وليك :رداس�لم�

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 150

ةناس�رلخ� بوطل� تنمس�أل� بلس�ل� يس� في يبل�

ءاــــنبل� د�وم فلتخلم ةـــقاطل� ةــــفلكت

موينلمأل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com