This page contains a Flash digital edition of a book.
.ةيخانلم� ةيدايلح� قيرط أ�دبي نأ� ىلع -ً�دج يربك وأ�- ً�دج

قرط نع تاح�ترق� لس�فأل )زئ�وج ىتح وأ�( زف�وح يمدقت في ركفت ابمرو ،كيفظولم ةيبيردت تاس�لج مظن كنأ� لمتحلم� نم ؟تانلعإل� نع �ذامو .ةبوس�ل� ت�زاغ تاثاعبن� يرفوتل تاس�راملم�و تاس�ايس�ل� يريغتل يقلت تاميمس�تو ةديدج ةخس�ن في ركفت نأ� ةينلعإل� كتلاكو نم بلط� مث نمو ،لاح ةيأ� ىلع نلعإلاب موقت نأ�و ،ًايخانم ً�ديامح حبس�ت نأل يعس�ل� في ايلعف �يريغت تثدحأ� كنأاب ترعس� �ذإ�و .هلعفت ام ىلع ءوس�ل� نيراس�تس�م فيلكت رمأل� قحتس�ي دقف ،نيرخآل� عم اهكراس�ت نأ� نكيم مامتهلل ةبذاجو ةماه ىؤور كيدل .ناكمإل� ردقب �يرثأات ثركأ�و عس�وأ� ىدم لىإ� كتلاس�ر ليس�وت ليوتل ينيجراخ

عق�و لىإ� ء�رقل� هابتن� بذجي دحأل� موي ردس�ت ةيشر�يوس� ةفيحس� بركأ� في ةلماك ةحفس� ىلع ًانلعإ� نإ� 800 000 هردق ابم نوبركل� ديس�كأ� نياث نم اهتاثاعبن� تللق دق “ض�ورجيم” تكرامربوس� ةلس�لس� نأ� 1990 ماع ذنم تلذب يتل� ت�دوهجلم� ىلع دمتعي �ذه نأ� شر�في ةحفس�ل� لفس�أ� لماس� ض�ماه كانهو .نط

تانحاس� م�دختس��و ،عئاس�بلاب د�دمإل� لبس�و تلاقتنل� ينس�حتلو ،تلحلم� في ةقاطل� ةءافك ينس�حتل يرس�يو .ةقاطل� كلهتس�� ليلقتل تذخت� يتل� ت�ء�رجإل� نم ةلس�لس� نمس� كلذو ،يويلح� دوقولاب لمعت هذهبو ،ةدح�و ةنس� في لقتس�م لزنم 300 000 تاثاعبن� لداعت تس�فخ يتل� ةيمكل� نأ� لىإ� نلعإل� .ء�رقل� مظعلم ةموهفم ةنراقم مدقي ةقيرطل�

ةلملح� ض�فن في .ةقاطلل لقاع مدختس�مك ةنلعلم� اهتيلوئس�م عم قس�تي ض�ورجيم تلمح هلعفت ام لك ض�يلو عس�وي عباط ر�دس�إاب نوبركل� ديس�كأ� نياث تاثاعبن� لوح ةيفافس�ل� نم �ديزم ض�ورجيم تنلعأ� ،ةينلعإل� �يربك انلعإ� ةيلمح ةلمج تشر�ن ،تقول� ض�فن في ،نكلو .ض�اخ لكس�ب ةليلقل� تاثاعبنل� ت�ذ تاجتنلم� ىلع ىلع طقف دح�و لاثم �ذهو ...ايقيرفإ� بونج نم بولجلم� روذبل� نم ليالخ� بنعل� ىلع اس�اخ اس�يفخت مدق هذه اهلذبت يتل� ت�دوهجلم� قوعت لأ� دبل يتل� قيوس�تل� ت�دوهمج فيو ماع لكس�ب ةس�ايس�ل� في قاس�تل� داقتف� .تانيس�حتلل ةس�رفل� هيدلو ،ام بناج في أ�دبي ض�خس� لكو ،بيعل� نم ولخي دحأ� ل .ض�اخ لكس�ب ةكشر�ل�

نم دح�و م�رجوليك جاتنإ� )طس�وتم( يرقبل� محلل�

ةطس�وتم ةيبوروأ� ةرايس�ب ترموليك 250 ةدايق

مّيق ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 188

نم دح�و م�رجوليك جاتنإ� اس�نرف في يرقبل� محلل� Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com