This page contains a Flash digital edition of a book.
وأ� ،ةيلامس�ل� اكيرمأ� في ض�يعي ل ض�خس� يأ� ةمس�ب باس�لح اهلامعتس�� نكيم ةبس�اح ىلع روثعل� ًابلاغ بعس�ل� نم ةينوبركل� ةمس�بل� عقوم ىلع ةظحللماب ريدج ءانثتس�� كانه .ةيعانس�ل� لودل� في رخآ� ناكم يأ� وأ� ابوروأ� برغ نم ،ةرايس�ل� نم ،ن�يرطل� نم ،كتيب نم ةرداس�ل� تاثاعبنل� باس�حب كل حمس�ي هنإ� .Carbon Footprint يهو .ةيوناث اهيلع قلطي ةب�ذج ةئف نمو ،ديدلح� ةكس�لاب رفس�ل� نمو )ض�ابل�( ةلفالح� نم ،ةيرانل� ةج�ردل� ،ةس�ولم�و ،)هيرغو ،يوس�عل� ،يتابنل�( ماعطل� تليس�فت لمس�ت ،تاثاعبنلل ةلمتمح ىرخأ� رداس�م يطغت لمعيل عقولم�و .ةيلالم� تامدلخ� م�دختس��و ،هيفترل�و ،ريودتل� ةداعإ�و ،ةيبرهكل� ةزهجأل�و ،ثاثأل�و ،ةئبعتل�و .ناتس�كيجاطو وس�اف انيكروب لثم تاثاعبنل� ةس�فخنم دلب في نكلو اينالمأ�و ةدحتلم� تايلول� في طقف

تابس�الحا ةنراقم

ل ،هفرعت نأ� ديرت ابم كبرخت فوس� )ةدح�و كانه تناك نإ�( تابس�الح� يأ� نأاس�ب ةيرلحاب رعس�ت نآل� تنك �ذإ� لودلاب ةمئاقو ،نوبركل� تابس�الح ًليلد Earth Charter Initiative ض�رأل� قاثيم ةردابم كل مدقت .ض�أايت فنس�يو نراقي رخآ� عقوم كانه .اهيرغ نم لس�فأ� كبس�انت يتل� ةبس�الح� اهيف دتج دق يتل� عق�ولم�و ،اهيف ةدوجولم� Climate Outreach and Information عقوم وهو ،عس��و قاطن ىلع ةمدختس�لم� تابس�الح� نم ً�ددع .ةدحتلم� ةكلملم� في ةدوجولم� Network

نم مك فرعت يكل” :ٍدحتب – ةيبروأل� ةيس�وفملل عباتل� My Carbon Footprint ةينوبركل� يتمس�ب عقوم أ�دبي .عبرأل� انتائف نم لك في اهثدتح يكل ةد�رإل� كيدل يتل� ت�يريغتل� ىلع ةملع طقف عس� ،هرفوت نأ� كنكيم نوبركل� دهعت يمدقتل ةس�رفل� كيطعتو ةنس� لك اهيرفوت كنكيم يتل� CO2

تام�رج وليك ددع باس�حب انتبس�اح موقت فوس�

،ةيلزنلم� ةزهجأل� م�دختس�� ض�يفخت :يه عبرأل� تائفل� “.ةيس�خس�ل� ةينوبركل� كتمس�ب ض�فخت فوس� كنأاب ينلع ت�روفولل ً�ريدقت عس�ت ىرحألاب كنكل ،ةيلالح� كتاثاعبن� ض�يقت ل ةقيقلح� في تنأ� .رفس�ل�و ،ريودتل� ةداعإ� ،اهقلغإ� ةيمس�رل� تاغلل� لكب ةيبوروأل� ةيس�وفلم� عقوم يتأاي .ةحترقلم� يرب�دتل� قيبطت للخ نم اهب موقتس� يتل� ةلمتحلم� لودل� نم ددع في ةينطول� نوبركل� تابس�اح لىإ� Links تلس�و رفوي وهو ،يبوروأل� داتحل� في ةمدختس�لم� نم ةقد ثركأ� يهف لياتلابو ،ةينعلم� ةلودل� كلت في ةقاطل� فقولم ًاقفو ر�دتام ًابلاغ ةينطول� تابس�الح�و .ةيبوروأل� ت�زاغ ةبس�اح برتعت ،ةماع ةفس�بو .هيف ض�يعت يذل� ناكلم� ددتح نأ� كلأاس�ت ل يتل�و ةماع ض��رغأل ةممس�لم� تابس�الح� نأ� كيلع نوكيس� قيقد باس�ح ء�رجإل :ينمدختس�لم� ةطس��وب قيبطتل� ةلوهس�و ةقدل� ينب ةس�ياقم ،ًامئ�د ،ةبوس�ل� .ةشر�أل� د�رفأ� ددعل وأ� ًلثم لزانلم� طانمأل ًافلس� ةددمح يرياعم قبطت لهس�أل� تاعبطل� امنيب ،تانايبل� نم ً�يرثك مدقت

تابس�الحاو تاس�يوعتلا ومدقم

ةيخانلم� ةمس�بل� ددتح ةينوتركلإل� مهعق�وم ىلع تابس�اح »تاس�يوعتل� ومدقم« رفوي ،مهلمع ةعيبط ببس�ب .رخآ� ناكم في تاثاعبنل� كلت ض�فلخرمثتس�ت نأل جاتتح مكو كتطس�نأل

61 IOÉ©dG ô°ùcG للحو بس�ح� ـ ض�فلخ� ةرود Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com