This page contains a Flash digital edition of a book.
نكل .ءيس� لعف نم دبل .ًابيرقت ةايلح� يحانم ىحنم لك ىلع رثؤوت يهو ،ةلجاع يهو .ةلكس�م كانه نذإ� ؟ايجولونكتل�و ملعل� .ديكأاتلاب ؟ةعانس�ل�و لامعأل� .ًاعطق ؟نويس�ايس�ل� ؟هلعفي نأ� يغبني يذل� نمو ؟وهام :أ�دبن نيأ� نم ركذتن نأ� ديفلم� نمف ،ًافلتمخ ًالماع لعفلاب ديرن انك نإ� اننكل .ًاعبط ؟ةدحتلم� ممأل� .حوس�و لكب ،ًليلق يرغي نأ� هدرفبم عيطتس�ي دحأ� ل .انم دح�و لك ض�خي عوس�ولم� .ه�رت نأ� بتح يذل� يريغتل� تنأ� نك هروبع هنكيم دحأ� ل نكل ،انمامأ� عس��ول� رهنل� .يريغتل� لك �وعنس�ي نأ� نوعيطتس�ي ًاعم د�رفأل� ينيلم نكل مهتعاطتس�اب نيذل� كئلوأ� لاعفأ� زفلح قيرطك ،هيف نحن امم ءدبل� بلطتي ليحتس�لم� لعف نإ� .ةدح�و ةزفقب .ًلثم تاموكلحاك ،ىلعف يريغت قيقتح

جمانبرل يذيفنتل� ريدلم� – نرياتس� مس�آ� لاق ،2007 برمس�يد في »لياب« في خانملل ةدحتلم� ممأل� رتمؤوم لىإ� هثيدح في .ةعق�و ةقيقح خانلم� يرغت نإ� انل لوقي ،ض�انل� ينيللم ةيمويل� ت�برلخ� ًاس�يأ� هعمو ،ملعل� نإ�«:ةئيبلل ةدحتلم� ممأل� »؟ىتم ،نآل� نكي لم نإ�و ؟نيأ� ،انه نكي لم نإ�و ؟نآل� ههج�ون ل نذإ� �ذالم .اهدقفن نأ� اننكيمل ةس�رف هتهج�ومو

وه هلعفي نأ� باتكل� �ذه فدهي ام .ًايخانم ً�ديامح حبس�ت نأ� ةيفيك لوح ةحاتلم� حئاس�نل� نم ديدعل� كانه ت�شر�ؤوم ىلع يوتحي هنإ� .كل ً�دج ةديفم نوكت فوس� يتل� ةيداس�رإل� ةلدأل�و رداس�لم� ض�عب لىإ� كدس�ري نأ� تائف تس�يل ف�رطأل� هذه نأ� لوقل� نع ينغو .لودل�و ،ندلم�و ،ةيربكل�و ةيرغس�ل� تامظنلم�و د�رفألل .ض�عبل� اهس�عب نع ةلس�فنم وأ� ةلوزعم

دارفألا

.انت�رايتخ� نع نولوئس�م نحن :د�رفأ� نم نوكتت ةيعامتجل� تاعاملج� لكو .مس�اح رمأ� يدرفل� م�زتلل� نحنو ،ةيربك وأ� ةيرغس� ةمظنم ىدل لمعن ابمرو ،ةيموكح يرغ تامظنم لىإ� يمتنن ،ندم في ض�يعن ًاس�يأ� اننكل .ةينطول� ةس�ايس�ل� في اهب رثؤون يتل� ةيط�رقيمدل� ةوقل� نم ك�ذ وأ� ردقل� �ذه انيدل ،انن�دلب في نونط�وم ًاس�يأ� انس�فنأ� ةيوقت لجأ� نم لمعن نأ�و ةفلتخلم� تلاجلم� هذه نم لامج لك في انتيلوئس�م ةقيقح لبقن نأ� انيلع ،�ذل ةيس�خس�ل� تاجالح� عابس�إ� لاكس�أ� نم لكس� لك هيف رثؤوي شر�ع في ًابعس� ً�رمأ� كلذ ودبي دق .نيرخآل�و ؟هتحس�ب ةيانعل� نع ض�خس�ل� ةيلوئس�م نع ً�يرثك كلذ فلتخي له نكلو .اهلوانتن يتل� ةيس�قل� ىلع اهتيبلتو

انلاعفأ� للخ نم ةشر�ابم يولج� فلغل� في اهقلطن يتل� ةبوس�ل� ت�زاغ نع نولوئس�م ،د�رفأاك ،نحن فيكو ةكلهتس�ن يذل� امو ،رخآ� لىإ� ناكم نم اهب كرحتن يتل� ةقيرطل� ،هب ايحن يذل� بولس�أل� – ةيمويل�

ةلعافل� ف�رطأل� IOÉ©dG ô°ùcG 46 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com