This page contains a Flash digital edition of a book.
طقف رفوي ل يرفلح� دوقول�و .ثيدلح� انعمتمج ر�رمتس�اب حمس�ي يذل� )تيزل�و زاغل�( يرفلح� دوقول� ىرخأل� حمللم� ةيبلاغو ،تلاس�تل�و ،ةيئ�ودل� تاعانس�ل�و ،ةع�رزلاف .ءابرهكل�و ءوس�ل�و ةر�رـلح� )ًلثم كيتس�لبل� ةعانس�ل( ةشر�ابم يرفلح� دوقول� تايطايتح� ىلع دمتعت ًامل ّس�م ً�رمأ� اهبرتعن يتل� ةايحلل نياثل� فس�نل� رجف لماعل� هج�وي” :زاغل�و طفنل� ةورذ تاس��رد ةطب�ر لوقت .ةشر�ابم يرغ ةروس�ب وأ� لىإ� ،ثيدلح� داس�تقل� في ًايس�اس�أ� ً�رود بعلت يتل� ،ةمس�الح� ةعلس�ل� هذه هجتت ثيح ،لوتربل� شر�ع نم ىلغأ�و ةردن ثركأ� ام ةعلس� تراس� املك هنأ� ينيداس�تقل� ض�عب دقتعيو .“يعيبطل� بوس�نل� ببس�ب ناس�قنل� يرفلح� دوقول� نم ةيرفو ت�د�دمإ� نمّؤوت فوس� قوس�ل� نأ�و ،اهيلع روثعل� لجأ� نم بركأ� دوهج لذبُت ،ًانمث ةلباقل� تايطايتحل� كاهنإاب رطاخن اننأاب يركفتلل وعدت ةيقطنم ًاس�س�أ� كانه نكل .ةمداق ةديدع م�وـعأل يس�عتس�ت ةروس�ب ًائفد ثركأ� بكوك ةهج�وبم رطاخن امك ،زاغل�و لوتربل� نم Recoverable ةداعتس�لل ،2030 ماع لولحب ،لمتحلم� نم هنأ� تاعقوتل� يرس�ت .نوبركل� ديس�كأ� نياث ةداع نع لختن لم �ذإ� ؤوبنتل� ىلع ةقاط نمأ� ىلع لس�حن نل اننإ� .50% ىلع ديزي ابم تعفتر� دق ةقاطل� نم لماعل� تام�دختس�� نوكت نأ� .ةيرفح يرغ ىرخأ� لئ�دب لىإ� يرفلح� دوقول� م�دختس�� نع انلوتح �ذإ� ّلإ� energy security

طوغس� تتح ض�رأل� بكوك عس�ت شر�بل� نم ةدي�زتلم� د�دـعأل� نأ� يهو ،ةلس� ت�ذ ىرخأ� ةجح ةمثو نم ثرــكأ� لماعل� في دجوي ناـك .طوغس�ل� هذـه ض�فخ لواحي نأ� درـف لك ةحلس�م نم هـنأ�و ،ةدي�زتم ناكس� ليامجإ� لس�ي نأ� ناكس�لل ةدحتلم� ممأل� قودنس� عقوتيو ،2008 ماع ةي�دب في ناس�نإ� رايلم 6.6 علس�ل� لىإ� ةيمانتم ةيلماع ةيهس� كلذ لىإ� فس�أ� .ض�قانتل� في ددعل� �ذه أ�دبي نأ� لبق ت�رايلم 9 لىإ� لماعل� م�دختس�� نع ةيمانتلم� ةس�يعلم� تايوتس�مو كلهتس�ل� لس�فن لم ام هنأ� ًاحس��و راس� دقلو .ةيكلهتس�ل� لثم ،نداعلم� – ةيس�اس�أل� در�وـلم� نم ديدعل� ض�قن نم نياعن فوس� ام ناعشر�ف ،ةيعيبطل� در�وـلم� .لاثلم� ليبس� ىلع ،بهذل�و ض�احنل�و ،موين�رويل�

مالخ� تيزل� ريركتو ج�رختس�� لوتربل� نم دح�و نط ىلع لوس�لح� لجأ� نم

570

19 IOÉ©dG ô°ùcG ةمدقم Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com