This page contains a Flash digital edition of a book.
تامظنلما

ىلع لس�تح ثيحب اهتايلمعب هيف موقت يذل� ناكلم� رايتخل ةس�رفل� اهيدل تايس�نلج� ةددعتلم� تامظنلم� ةطقن نم برقلاب جاتنإل� عس�وب اهيرثأات ليلقت -ررقت ل وأ�- ررقت نأ� اهنكيم لياتلابو .نكمم دئاع لس�فأ� ةكشر� عيطتس�ت مث نمو .ًايخانم ةديامح عيزوتو جاتنإ� لئاس�و راتخت نأ� ًاس�يأ� اهنكيمو .كلهتس�ل� لوتربل� جاتنإ�و بيقنتل� نع ةتجانل� تاثاعبنل� ض�فخ لواتح اهنأ� معزت نأ� ،ًلثم ،لس� ةقلمعل� لوتربل� انتاجتنم م�دختس�اب نوبركل� ديس�كأ� نياث نم ةيمك ثاعبن� في اننئابز ببس�تي” :امهريركتو امهلقنو ،زاغل�و ،هب موقن ةقاطل� تاجتنم نم ً�يرغس� ًابيس�ن نإ� .اهعينس�ت ءانثأ� هيف ببس�تن امم ت�رم عبس� وأ� تس�ب ثركأ� ءانثأ� نوبركل� ديس�كأ� نياث نم ةيمك يأ� اهنم ثعبنت ل ،انب ةس�الخ� حايرل� تانيبروت نم ءابرهكل� لثم .“م�دختس�ل�

مدقتل� لوح ريرقت في )www.pewclimate.org( يبكوكل� يخانلم� يرغتلل يكيرمأل� ويب زكرم نلعيو لاملل يئيبل� يدايقل� هس�لمج وس�ع يهو ،)Deutsche Telekom( موكيلت ض�تويد ةكشر� هتغلب يذل� نع ةئالماب 30 لي�وح تس�قانت دق نوبركل� ديس�كأ� نياث نم ةكشر�ل� تابكرم لوطس�أ� تاثاعبن� نأ� .لامعأل�و ت�راطقل� رايتخ�و ،ليدب دوقو م�دختس�� وأ� رغس�أ� تابكرم م�دختس�� لس�فب ،ت�ونس� تس� ذنم اه�وتس�م جمدو ،قلطإل� ىلع رفس�ل� نم ًلدب ض�نرفنوك ويديفل� م�دختس��و ،ةرئاطل� وأ� ةرايس�لاب رفس�ل� نم ًلدب .تابكرلم� يعنس�مو يدرولم ةكشر�ل� اهعس�ت يتل� ةينفل� تافس��ولم� في يئيبل� يرثأاتل�

لوس�ول� مهيلع يغبني ىتم مهبرخت نأ� نكيم اهنأ� ةجردل ،اهيفظوم ةايح ىلع �يربك �ذوفن تاكشر�ل� ض�راتم راكفأ� لىإ� ىتح يدؤوي ابمرو ماحدزل� نم للقي نأ� نكيم لمعل� تاعاس� ميظنتو .هترداغم وأ� لمعل� ناكم لىإ� حيري دق كلذكو ،انبكوك دعاس�ي دق تلس��ولم� ليلقت .تيبل� نم نولمعي ينفظولم� لعج لثم - ةيلاكيد�ر ثركأ� .ينقباس�ل� تلس��ولم� يبك�ر باس�عأ�

لقنل� م�دختس�ل زف�وح رفوتو ،ت�رايس� ليطاس�أ� مظنتو ،اهيفظوم ةكرح ططخ روطت نأ� تاكشر�لل نكيمو يريغتل فرغ يرفوت ىتحو لب( تاج�ردل� يبك�رل ليالم� نوعل� يمدقت اهنكيم امك .لمعل� لىإ� لاقتنلل ماعل� مس�ر مهنكيم امك .يئابرهكل� كرحلم� ت�ذ تاج�ردل� وأ� تاج�ردل� ء�شر�و ،)لمعل� في مامح ذخأ�و ض�بللم� نم شر�قأل� تلحرل� لكل ت�راطقل� م�دختس�� بلطتت ،لمعلاب ةس�الخ� تلحرلل ةمراس� دع�وق قيبطتو .ةنيعم ةفاس�م

ض�فخ� ـ ض�فلخ� ةرود IOÉ©dG ô°ùcG 136 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204
Produced with Yudu - www.yudu.com